DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10019

Название: Досвід створення культур сосни звичайної в умовах ДП «Ємільчинське ЛГ»
Другие названия: Опыт создания культур сосны обыкновенной в условиях ГП «Емильчинское ЛХ»
Experience of creating pine plants in the conditions of state enterprise «Yemilchinske forestry»
Авторы: Хомутовська, Т. В.
Хомутовская, Т. В.
Khomutovska, T.
Ключевые слова: сосна
pine
лісові насадження
лесные насаждения
forest plantations
лісовідновлення
лесовосстановление
forest restoration
лісгосп
лесхоз
forestry
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Хомутовська Т. В. Досвід створення культур сосни звичайної в умовах ДП «Ємільчинське ЛГ» / Т. В. Хомутовська // Лісівнича освіта і наука у контексті сучасних викликів лісової галузі : матеріали наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 жовт. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 230–231.
Аннотация: Відновлення лісових ресурсів, попередження зниження біологічної продуктивності лісів можна досягти лише шляхом негайного природного чи штучного лісовідновлення за рахунок створення лісових культур. У ДП «Ємільчинське лісове господарство» щодо цього накопичений певний досвід, вивчення якого було одним із основних завдань кваліфікаційної роботи. При дослідженні культур пріоритетом було не охоплення можливо більшої кількості ділянок (об’єктів), а відбір обмеженого числа найбільш типових культур для даного лісорослинного району, що становлять інтерес для вивчення. Нами був вибраний такий спосіб обліку як «вибірковий облік» з обліковими одиницями – статистичними, тимчасовими пробними площами, закладка яких виконувалась згідно з діючими методиками.
Восстановление лесных ресурсов, предупреждение снижения биологической продуктивности лесов можно достичь только путем немедленного природного или искусственного лесовосстановления за счет создания лесных культур. В ГП «Емильчинском лесное хозяйство» накоплен определенный опыт, изучение которого было одной из основных задач квалификационной работы. При исследовании культур приоритетом был не охват как можно большего количества участков (объектов), а отбор ограниченного числа наиболее типичных культур для данного лесорастительного района, которые представляют интерес для изучения. Нами был выбран такой способ учета как «выборочный учет» с учетными единицами – статистическими, временными пробными площадями, закладка которых выполнялась в соответствии с действующими методиками.
Reforestation, prevention of loss of biological productivity of forests can only be achieved through immediate natural or artificial reforestation through the creation of forest crops. In the state enterprise «Emilchinske Forestry» some experience has been gained in this respect, the study of which was one of the main tasks of qualification work. In the study of crops, the priority was not to cover as many plots (objects) as possible, but to select a limited number of the most typical crops for a given forest plant area of ​​interest for study. We have chosen such a method of accounting as «selective accounting» with accounting units – statistical, temporary trial plots, the laying of which was carried out in accordance with current methods.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10019
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lisivnycha_osvita_2019_230-231.pdf392,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU