DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10026

Название: Осередкове всихання молодих соснових насаджень від Armillaria mellea у ДП «Ємільчинське ЛГ»
Другие названия: Очаговое усыхание молодых сосновых насаждений от Armillaria mellea в ГП «Емильчинское ЛХ»
Focal dieback of young pine stands from Armillaria mellea in the state enterprise «Emilchinske forestry»
Авторы: Мартинюк, О. В.
Мартынюк, О. В.
Martyniuk, O.
Ключевые слова: патогенність
патогенность
pathogenicity
шкодочинність
вредоносность
harmfulness
Armillaria mellea
соснові культури
сосновые культуры
pine crops
осередки ураження
очаги поражения
lesions
Issue Date: 2019
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Мартинюк О. В. Осередкове всихання молодих соснових насаджень від Armillaria mellea у ДП «Ємільчинське ЛГ» / О. В. Мартинюк // Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва : тези доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження проф. Є. В. Алексєєва та заснування каф. лісівництва Навч.-наук. ін-ту лісового і садово-паркового госп-ва, 9–12 жовт. 2019 р. – К. : НУБіП, 2019. – С. 117–118.
Аннотация: Гриби роду Armillaria належать до ксилофільної екологічної групи, при заселенні живої деревини проявляють фітопатогенні властивості, на відмерлій деревині – є сапротрофами [4]. За частотою зустрічання серед інших видів A. mellea абсолютно домінує на досліджуваній території. Однією з причин успішного розвитку гриба в умовах підприємства є відсутність значного промерзання ґрунту взимку і тривале зберігання інфекції у пнях м’яколистяних видів (що необхідно враховувати при створенні соснових культур на зрубах).
Грибы рода Armillaria относятся к ксилофильной экологической группе, при заселении живой древесины проявляют фитопатогенные свойства, на отмершей древесине – являются сапротрофами [4]. По частоте встречаемости среди других видов A. mellea абсолютно доминирует на исследуемой территории. Одной из причин успешного развития гриба в условиях предприятия является отсутствие значительного промерзания почвы зимой и длительное хранение инфекции в пнях мягколиственных видов (что необходимо учитывать при создании сосновых культур на вырубках).
Mushrooms of the genus Armillaria belong to the xylophilic ecological group, when inhabiting live wood exhibit phytopathogenic properties, on dead wood – are saprotrophs [4]. The frequency of occurrence among other species of A. mellea completely dominates the study area. One of the reasons for the successful development of the fungus in the conditions of the enterprise is the lack of significant freezing of the soil in winter and long-term storage of the infection in the stumps of soft-leaved species (which must be taken into account when creating pine crops on log cabins).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10026
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lisova_typolohiia_2019_117-118.pdf422,54 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU