DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10031

Название: System-dynamic models of destructive informational influence in social networking services
Другие названия: Системно-динамічні моделі деструктивного інформаційного впливу в соціальних інтернет-сервісах
Системно-динамические модели деструктивного информационного воздействия в социальных интернет-сервисах
Авторы: Molodetska, K.
Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Tymonin, Yu.
Тимонін, Ю. О.
Тимонин, Ю. О.
Ключевые слова: social networking services
соціальні інтернет-сервіси
социальные интернет-сервисы
state’s information security
інформаційна безпека держави
информационная безопасность государства
informational influence
інформаційний вплив
информационное воздействие
content
контент
actors
актори
акторы
Issue Date: 2019
Издатель: Kerim ÇETİNKAYA
Библиографическое описание: Molodetska K. System-dynamic models of destructive informational influence in social networking services / K. Molodetska, Yu. Tymonin // International journal of 3D printing technologies and digital industry. – 2019. – Vol. 3, issue 2. – P. 137–146.
Аннотация: In modern conditions, social networking services have become one of the most popular mass media. Due to a large number of additional functions, besides providing social communication, services are used to influence social and political processes. As a result of the spread of content of destructive matter from anywhere in the world by intruders, threats to the state’s information security are being delivered. Currently there are no valid and effective methods to opposing the information impact on virtual community actors in social networking services. Therefore, the scientific and applied task of improving and further developing models of destructive informational influence in social networking services, which is going to allow to oppose threats to the state’s information security timely, is especially urgent. In the article the model of destructive informational influence in social networking services is offered on the basis of the system dynamics method by J. Forrester. The conceptual basis of the system-dynamic model, which includes content, traffic content, and dynamics’ index number of content in time, is formulated. The approaches to constructing loops of linear and nonlinear feedback of actors’ interaction in the virtual communities of social networking services are presented. Nonlinear analytical models of system dynamics of informational influence in social Internet services as partial cases of second-order nonlinear differential equations are developed. The approaches to conducting a controlled transition of the information space of social networking services through parametric control using a system-dynamic model of destructive informational influence are offered. The considered models can be used for constructing complex models of system dynamics of social communication in virtual communities in the conditions of conducting information confrontation in order to ensure state’s information security in social networking services.
У сучасних умовах соціальні інтернет-сервіси перетворилися на один з найбільш популярних засобів масової комунікації. Завдяки великій кількості додаткових функцій окрім забезпечення соціальної комунікації, сервіси використовуються для впливу на суспільні та політичні процеси. Внаслідок поширення зловмисниками з будь-якої точки світу контенту деструктивного змісту реалізуються загрози інформаційній безпеці держави. Наразі відсутні дієві та ефективні методи протидії інформаційному впливу на акторів віртуальних спільнот у соціальних інтернет-сервісах. Тому особливо актуальним є науково-прикладне завдання вдосконалення і подальшого розвитку моделей деструктивного інформаційного впливу в соціальних інтернет-сервісах, які дозволять завчасно протидіяти загрозам інформаційній безпеці держави. У статті запропоновано модель деструктивного інформаційного впливу в соціальних інтернет-сервісах на основі методу системної динаміки Дж. Форрестера. Сформульовано понятійний базис системно-динамічної моделі, який включає контент, потік контенту і показники динаміки контенту в часі. Представлено підходи до побудови петель лінійних і нелінійних зворотних зв’язків взаємодії акторів у віртуальних спільнотах соціальних інтернет-сервісів. Розроблено нелінійні аналітичні моделі системної динаміки інформаційного впливу у соціальних інтернет-сервісах як частинні випадки нелінійного диференціального рівняння другого порядку. Запропоновано підходи до здійснення керованого переходу інформаційного простору соціальних інтернет-сервісів шляхом параметричного управління з використанням системно-динамічної моделі деструктивного інформаційного впливу. Розглянуті моделі можуть використовуватися для побудови складних моделей системної динаміки соціальної комунікації у віртуальних спільнотах в умовах ведення інформаційного протиборства з метою забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах.
В современных условиях социальные интернет-сервисы превратились в одно из самых популярных средств массовой коммуникации. Благодаря большому количеству дополнительных функций кроме обеспечения социальной коммуникации, сервисы используются для воздействия на общественные и политические процессы. Вследствие распространения злоумышленниками с любой точки мира контента деструктивного содержания реализуются угрозы информационной безопасности государства. Сейчас отсутствуют действенные и эффективные методы противодействия информационному воздействию на актеров виртуальных сообществ в социальных интернет-сервисах. Поэтому особо актуальной является научно-прикладная задача усовершенствования и дальнейшего развития моделей деструктивного информационного воздействия в социальных интернет-сервисах, которые позволят заблаговременно противодействовать угрозам информационной безопасности государства. В статье предложена модель деструктивного информационного воздействия в социальных интернет-сервисах на основе метода системной динамики Дж. Форрестера. Сформулировано понятийный базис системно-динамической модели, который включает контент, поток контента и показатели динамики контента во времени. Представлены подходы к построению петель линейных и нелинейных обратных связей взаимодействия акторов в виртуальных сообществах социальных интернет-сервисов. Разработаны нелинейные аналитические модели системной динамики информационного влияния в социальных интернет-сервисах как частные случаи нелинейного дифференциального уравнения второго порядка. Предложены подходы к осуществлению управляемого перехода информационного пространства социальных интернет-сервисов путем параметрического управления с использованием системно-динамической модели деструктивного информационного воздействия. Рассмотренные модели могут использоваться для построения сложных моделей системной динамики социальной коммуникации в виртуальных сообществах в условиях ведения информационного противоборства с целью обеспечения информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10031
ISSN: 2602-3350
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IJ3DPTDI_2019_3_2_137-146.pdf313,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU