DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 06 (79) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10113

Название: Личинки Ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах Тернопілля
Другие названия: Ixodes ricinus larva, their morpho-physiological features, seasonal activity and epidemiology in the conditions of Ternopil regione
Личинки Ixodes ricinus, их морфофизиологические особенности, сезонная активность и эпидемиология в условиях Тернопольщины
Авторы: Подобівський, С. С.
Podobivskiy, S.
Подобивский, С. С.
Федонюк, Л. Я.
Fedoniuk, L.
Ключевые слова: іксодові кліщі
ixodes mites
иксодовые клещи
личинки
larvae
морфо-фізіологічна характеристика
morpho-physiological characteristics
морфо-физиологическая характеристика
Borrelia burgdorferi sl.
Anaplasma phagocytophilum
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Подобівський С. С. Личинки Ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах Тернопілля / С. С. Подобівський, Л. Я. Федонюк // Наукові горизонти. – 2019. – № 6 (79). – С. 15–20.
Аннотация: Іксодові кліщі є активними резервуарами та переносниками багатьох інфекційних захворювань тварин і людини. Серед них собачий кліщ (Ixodesricinus) є одним із найактивніших кліщів, який у всіх життєвих стадіях здатний передавати людині збудників бореліозу, анаплазмозу, бабезіозу та ерліхіозу. Протягом 2018 року у лабораторію з дослідження кліщів ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України” на дослідження було направлено 619 кліщів, із них – 19 личинок (3,06 %), знятих із тіла людей у травматологічному пункті Тернопільської обласної дитячої лікарні та з Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. При порівнянні змін морфологічних показників тіла зі ступенями насичення личинок кров’ю хазяїна відзначається, що зміни довжини тіла та зміни ширини черевця відбуваються майже пропорційно. Так, при зростанні довжини тіла у 2,5 раза, ширина черевця зростає у 2,1 раза. Аналіз частоти нападів личинок на людей протягом 2017–2018 років показав, що пік їх розвитку та нападів на людей проявляється у травні-червні та у серпні-вересні. Найвищий показник припадає на серпень (39,1%). Зміни активності личинок, очевидно, зумовлені температурним режимом, який спостерігається останнім часом в Україні. Зокрема, наприкінці червня – в середині липня спостерігався температурний максимум – понад 27–300С і зниження вологості до менше ніж 70%. У цей період практично всі стадії кліщів впадали в стан діапаузи. Членистоногі нападали на своїх жертв переважно в парках і скверах м. Тернопіль. Відзначалися випадки нападів кліщів на дітей безпосередньо в прибудинкових зелених насадженнях і на дитячих майданчиках. Очевидно, наявність кліщів в таких зонах у межах міста підтримується низкою ссавців, зокрема гризунами, птахами та домашніми тваринами. Аналіз епідеміологічного стану личинок виду Ixodes ricinus здійснювався за допомогою ПЛР на аналізаторі Rotor Gene – 6000 в реальному часі. З 23 личинок носіями інфекцій були лише три. Кожна з них мала по два збудники. Дві з них мали збудників Borrelia burgdorferi s.l. і Anaplаsma phagocytophilum і одна – Borrelia miyamotoi і Anaplаsma phagocytophilum. Таким чином, відсоток заражених личинок від їх загального числа становив 13%.
Ixodes mites are active reservoirs and carriers of many infective diseases of animals and humans. Among them, the dog tick (Ixodes ricinus) is one of the most active mites, which at all stages of their life is able to convey man to borreliosis, anaplasmosis, babesiosis, and ehrlichiosis. During 2018, 619 ticks were sent for the study to the Horbachevsky Ternopil State Medical University laboratory. Ticks included 19 larvae (3,06 %), taken from the body of people at the traumatological state of the Ternopil city emergency hospital. When comparing changes of morphological parameters of the body with degrees of larval saturation by the host's blood, it is noted that changes in body length and changes in the width of the abdomen occur almost in proportion. So, when the length of the body increases in 2,5, the width of the abdomen increases to 2,1. The analysis of the frequency of larval attacks on humans during 2017-2018 has shown that the peak of their development and attacks on people is manifested in May-June and in August-September. The highest parameter is in August (39,1%). Changes of the larvae’ activity are evidently due to the temperature, that has been observed in recent years in Ukraine. In particular, at the end of June - in the middle of July there was a temperature maximum - more than 27-300C and a decrease in humidity to less than 70 %. During this period, virtually all stages of mites fell into the state of diapause. Arthropods attacked their victims mainly in the parks and squares of the city of Ternopil. There were cases of mites attacks on children directly in the adjoining to the houses green regions and at playgrounds. Obviously, the presence of mites in such areas within the city is supported by a number of mammals, including mammals, birds, and pets. The analysis of the epidemiological state of the larvae of the Ixodes ricinus species was carried out using the PCR on the Rotor-Gene - 6000 analyzers in real time. Of the 23 larvae, carriers of infections were only three. Each of them had two pathogens. Two of them had pathogens Borrelia burgdorferi s.l. and Anaplasma phagocytophilum and one - Borrelia miyamotoi and Anaplasma phagocytophilum. Thus, the percentage of infected larvae from their total was 13%.
Иксодовые клещи являются активными резервуарами и переносчиками многих инфекционных заболеваний животных и человека. Среди них собачий клещ (Ixodesricinus) является одним из самых активных клещей, который во всех жизненных стадиях способен передавать человеку возбудителей боррелиоза, анаплазмоза, бабезиоза и эрлихиоза. В течение 2018 в лабораторию по исследованию клещей ДВНЗ Тернопольский государственный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины на исследование было направлено 619 клещей, из них - 19 личинок (3,06%), снятых с тела людей в травматологическом пункте Тернопольской областной детской больницы и из Тернопольской городской больницы скорой помощи. При сравнении изменений морфологических показателей тела со степенями насыщения личинок кровью хозяина отмечается, что изменения длины тела и изменения ширины брюшка происходят почти пропорционально. Так, при росте длины тела в 2,5 раза, ширина брюшка растет в 2,1 раза. Анализ частоты приступов личинок на людей в течение 2017-2018 годов показал, что пик их развития и нападений на людей проявляется в мае-июне и в августе-сентябре. Самый высокий показатель приходится на август (39,1%). Изменения активности личинок, очевидно, обусловлены температурным режимом, который наблюдается в последнее время в Украине. В частности, в конце июня - середине июля наблюдался температурный максимум - более 27-300С и снижение влажности до менее чем 70%. В этот период практически все стадии клещей впадали в состояние диапаузы. Членистоногие нападали на своих жертв преимущественно в парках и скверах г. Тернополь. Отмечались случаи нападений клещей на детей непосредственно в придомовых зеленых насаждениях и на детских площадках. Очевидно, наличие клещей в таких зонах в черте города поддерживается рядом млекопитающих, в том числе грызунами, птицами и домашними животными. Анализ эпидемиологического состояния личинок вида Ixodes ricinus осуществлялся с помощью ПЦР на анализаторе Rotor Gene - 6000 в реальном времени. С 23 личинок носителями инфекций были только три. Каждая из них имела по два возбудители. Две из них имели возбудителей Borrelia burgdorferi s.l. и Anaplаsma phagocytophilum и одна - Borrelia miyamotoi и Anaplаsma phagocytophilum. Таким образом, процент зараженных личинок от их общего числа составил 13%.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10113
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 06 (79)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_6_15-20.pdf543,27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU