DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 09 (82) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10157

Название: Гістологічне дослідження підшлункової залози собак за гострого деструктивного панкреатиту
Другие названия: Histological research of canine pancreas in acute destructive pancreatitis
Гистологическое исследование поджелудочной железы собак за острого деструктивного панкреатита
Авторы: Міластная, А. Г.
Milastnaia, A.
Миластная, А. Г.
Борисевич, Б. В.
Borisevich, B.
Духницький, В. Б.
Dukhnickiy, V.
Духницкий, В. Б.
Лісова, В. В.
Lisova, V.
Лисова, В. В.
Ключевые слова: собаки
dogs
підшлункова залоза
pancreas
поджелудочная железа
гострий деструктивний панкреатит
acute destructive pancreatitis
острый деструктивный панкреатит
панкреатоцити
pancreatocytes
панкреатоциты
гістологічне дослідження
histological examination
гистологическое исследование
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Гістологічне дослідження підшлункової залози собак за гострого деструктивного панкреатиту / А. Г. Міластная, Б. В. Борисевич, В. Б. Духницький, В. В. Лісова // Наукові горизонти. – 2019. – № 9 (82). – С. 88–94.
Аннотация: У статті наведено результати гістологічного дослідження підшлункової залози собак, хворих на гострий деструктивний панкреатит. При проведенні патологоанатомічного розтину для гістологічних досліджень відбирали шматочки з різних ділянок підшлункової залози (з кожної залози – не менше 4 шматочків). Відібрані шматочки фіксували в 10 %-ому нейтральному водному розчині формаліну, зневоднювали в етанолах зростаючої концентрації і через хлороформ заливали в парафін. Зрізи товщиною 7–10 мкм одержували за допомогою санного мікроскопу. Одержані зрізи зафарбовували гематоксиліном Караці та еозином. При проведенні гістологічних досліджень підшлункової залози собак за деструктивного панкреатиту нами було встановлено, що мікроскопічні зміни в усіх досліджених нами тварин були подібними. За деструктивного панкреатиту, як і за набрякової його форми, в підшлунковій залозі виявляються дистрофічні зміни та руйнування усіх типів клітин панкреатичних острівців, що має призводити до дисбалансу багатьох ферментативних систем організму, які регулюють функцію багатьох органів. У вивідних протоках підшлункової залози за деструктивного панкреатиту було виявлено набряк їх стінок та зернисту дистрофію й руйнування частини клітин цих стінок. Встановлено, що, за деструктивного панкреатиту мікроскопічні зміни панкреатоцитів були більш тяжкими, ніж за набрякової форми хвороби. В екзокринній частині підшлункової залози за деструктивного панкреатиту реєструвались набряк, дезорганізація ацинусів, дистрофічні зміни, руйнування та некроз панкреатоцитів. Наявність некротичних змін частини панкреатоцитів за деструктивного панкреатиту свідчить, що ця форма хвороби може переходити в некротичний панкреатит. Таким чином, за деструктивного панкреатиту мікроскопічні зміни панкреатоцитів більш тяжкі, ніж за набрякової форми хвороби. В екзокринній частині підшлункової залози реєструються набряк, дезорганізація ацинусів, дистрофічні зміни, руйнування та некроз панкреатоцитів. Наявність некротичних змін частини панкреатоцитів за деструктивного панкреатиту свідчить, що ця форма хвороби може переходити в некротичний панкреатит. Перспективи подальших досліджень: планується подальше проведення гістологічних досліджень підшлункової залози собак за різних форм гострого панкреатиту.
The article presents the results of a histological examination of the pancreas of dogs suffering from acute destructive pancreatitis. During postmortem autopsy, histological examinations took pieces from different parts of the pancreas (at least 4 pieces from each gland). The selected pieces were fixed in a 10 % neutral aqueous formalin solution, dehydrated in ethanol of increasing concentration and poured into paraffin through chloroform. Sections 7–10 μm thick were obtained using a sled microscope. The resulting sections were stained with hematoxylin Carazzi and eosin. When conducting histological studies of the pancreas of dogs with destructive pancreatitis, we found that the microscopic changes in all the animals studied by us were similar. With destructive pancreatitis, as well as with its edematous form, pancreatic gland reveals dystrophic changes and destruction of all types of cells of pancreatic islets, which should lead to an imbalance of many enzymatic systems of the body that regulate the function of many organs. In the excretory ducts of the pancreas with destructive pancreatitis, edema of their walls, granular dystrophy, and destruction of part of the cells of these walls were detected. It was found that with destructive pancreatitis, microscopic changes in pancreatocytes were more severe than with the edematous form of the disease. In the exocrine part of the pancreas with destructive pancreatitis, edema, disorder of the acini, dystrophic changes, destruction and necrosis of pancreatocytes were recorded. The presence of necrotic changes in part of pancreatocytes in destructive pancreatitis indicates that this form of the disease can turn into necrotic pancreatitis. Thus, with destructive pancreatitis, the microscopic changes in pancreatocytes are more severe than with the edematous form of the disease. In the exocrine part of the pancreas, edema, disorganization of the acini, dystrophic changes, destruction and necrosis of pancreatocytes are recorded. The presence of necrotic changes in part of the pancreatocytosis with destructive pancreatitis indicates that this form of the disease can turn into necrotic pancreatitis. Prospects for follow-up research: subsequent histological research of dogs pancreas are planned for various forms of acute pancreatitis.
В статье приведены результаты гистологического исследования поджелудочной железы собак, больных острым деструктивным панкреатитом. При проведении патологоанатомического вскрытия для гистологических исследований отбирали кусочки из разных участков поджелудочной железы (с каждой железы - не менее 4 кусочков). Отобранные кусочки фиксировали в 10% -ном нейтральном водном растворе формалина, обезвоживали в этаноле возрастающей концентрации и через хлороформ заливали в парафин. Срезы толщиной 7-10 мкм получали с помощью санного микроскопа. полученные срезы закрашивали гематоксилином Карацу и эозином. При проведении гистологических исследований поджелудочной железы собак за деструктивного панкреатита нами было установлено, что микроскопические изменения во всех исследованных нами животных были подобными. За деструктивного панкреатита, как и при отечной его форме, в поджелудочной железе обнаруживаются дистрофические изменения и разрушения всех типов клеток панкреатических островков, должно приводить к дисбалансу многих ферментативных систем организма, регулируют функцию многих органов. В выводных протоках поджелудочной железы с деструктивного панкреатита было обнаружено отек их стенок и зернистую дистрофию и разрушения части клеток этих стен. Установлено, что из-за деструктивного панкреатита микроскопические изменения панкреатоцитов были более тяжелыми, чем за отечной формы болезни. В экзокринной части поджелудочной железы из-за деструктивного панкреатита регистрировались отек, дезорганизация ацинусов, дистрофические изменения, разрушения и некроз панкреатоцитов. Наличие некротических изменений части панкреатоцитов из-за деструктивного панкреатита свидетельствует, что эта форма болезни может переходить в некротический панкреатит. Таким образом, по деструктивному панкреатиту микроскопические изменения панкреатоцитов более тяжелые, чем за отечной формы болезни. В экзокринной части поджелудочной железы регистрируются отек, дезорганизация ацинусов, дистрофические изменения, разрушения и некроз панкреатоцитов. Наличие некротических изменений части панкреатоцитов за деструктивного панкреатита свидетельствует, что эта форма болезни может переходить в некротический панкреатит. Перспективы дальнейших исследований: планируется дальнейшее проведение гистологических исследований поджелудочной железы собак при различных формах острого панкреатита.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10157
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 09 (82)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_9_88-94.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU