DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 10 (83) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10168

Название: Інструменти нарощення потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад
Другие названия: Tools to increase the budget potential of amalgamated territorial communities
Инструменты наращивания потенциала бюджетов объединенных территориальных общин
Авторы: Уманець, Л. В.
Umanets, L.
Уманец, Л. В.
Ключевые слова: територіальні громади
territorial communities
территориальные общины
потенціал територіальної громади
potential of a territorial community
потенциал территориальной общины
елементи потенціалу
elements of potential
элементы потенциала
доходи місцевих бюджетів
local budget revenue
доходы местных бюджетов
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Уманець Л. В. Інструменти нарощення потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад / Л. В. Уманець // Наукові горизонти. – 2019. – № 10 (83). – С. 51–57.
Аннотация: Стаття містить обґрунтування інструментів нарощення потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад. Метою дослідження є обґрунтування та аналітична оцінка окремих елементів потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад. Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань: окреслити й охарактеризувати елементи потенціалу територіальних громад; встановити та теоретично обґрунтувати можливі інструменти нарощення потенціалу бюджетів територіальних громад як фінансового базису для їх сталого розвитку. У ході дослідження було використано методи: системний та порівняльний аналіз, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, графічної візуалізації тощо. Встановлено, що потенціал територіальної громади можна визначати як комплекс природного, виробничого, демографічного, фінансово-економічного, інвестиційно-інноваційного, трудового і соціального потенціалів з відповідним ресурсним забезпеченням та можливостями розвитку. Охарактеризовано складові потенціалу і виділено їх особливості для територіальних громад. Акцентовано, що ресурси, які формують потенціал територіальної громади, можна виокремити у дві великі групи: базові (природні умови, територію, населення різних вікових груп і форм зайнятості різного рівня професійної компетентності, а також соціально-економічний рівень розвитку регіону) і набуті (ті матеріальні та нематеріальні цінності, які громада сформувала у процесі свого розвитку: матеріальні та нематеріальні активи, об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури, імідж громади тощо). Методом кореляційного аналізу доведено, що наявність відповідного ресурсного потенціалу не є вичерпною передумовою для зростання громади. Встановлено та теоретично обґрунтовано можливі інструменти нарощення потенціалу бюджетів територіальних громад у частині податкових та неподаткових надходжень місцевих бюджетів, доходів від операцій з капіталом і міжбюджетних трансфертів. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку пропозицій удосконалення управління доходами територіальних громад.
The article deals with the substantiation of the tools used to increase the budget potential of amalgamated territorial communities. The purpose of the research is to substantiate individual elements of the budget potential of amalgamated territorial communities and to provide their analytical assessment. The purpose determined the following tasks: to outline and characterize the elements of the potential of territorial communities; to identify and theoretically substantiate possible tools to increase budget potential of territorial communities as a financial basis for their sustainable development. In the course of the research, the following methods were applied: system and benchmarking analysis, abstract-logical method, economic and statistical method, method of graphic representation, tec. It was established that the potential of a territorial community can be defined as a complex of natural, production, demographic, financial and economic, investment and innovation, labor and social potential with relevant resource provision and possibilities for development. The elements of the potential are characterized; and their features for territorial communities are highlighted. It is emphasized that resources that form the potential of an amalgamated territorial community can be divided into two groups: basic (environmental conditions, territory, population of different age groups and work status with different level of expertise, as well as socioeconomic level of the development of a region) and acquired (those tangible and intangible assets which a community has formed in the course of its development: tangible and intangible assets, objects of social and transport infrastructure, community’s image, etc.). The method of correlation analysis was used to prove that the availability of a certain resource potential is not an ultimate prerequisite for the community development. The article identifies and theoretically substantiates possible tools to increase the budget potential of amalgamated territorial communities in terms of tax and non-tax revenues to local budgets, income from operations with capital and inter-budgetary transfers. The further research will be aimed at the development of proposals how to improve the revenue management of amalgamated territorial communities.
Статья содержит обоснование инструментов наращивания потенциала бюджетов объединенных территориальных общин. Целью исследования является обоснование и аналитическая оценка отдельных элементов потенциала бюджетов объединенных территориальных общин. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: определить и охарактеризовать элементы потенциала территориальных общин; установить и теоретически обосновать возможные инструменты наращивания потенциала бюджетов территориальных общин как финансового базиса для их устойчивого развития. В ходе исследования были использованы методы: системный и сравнительный анализ, абстрактно-логический, экономико-статистический, графической визуализации и тому подобное. Установлено, что потенциал территориальной общины можно определять как комплекс природного, производственного, демографического, финансово-экономического, инвестиционно-инновационного, трудового и социального потенциалов с соответствующим ресурсным обеспечением и возможностями развития. Охарактеризованы составляющие потенциала и выделены их особенности для территориальных общин. Акцентировано, что ресурсы, которые формируют потенциал территориальной общины, можно выделить в две большие группы: базовые (природные условия, территорию, население разных возрастных групп и форм занятости различного уровня профессиональной компетентности, а также социально-экономический уровень развития региона) и приобретенные (те материальные и нематериальные ценности, которые общество сформировало в процессе своего развития: материальные и нематериальные активы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, имидж общества и т.д.). Методом корреляционного анализа доказано, что наличие соответствующего ресурсного потенциала не является исчерпывающей предпосылкой для роста общины. Установлено и теоретически обосновано возможные инструменты наращивания потенциала бюджетов территориальных общин в части налоговых и неналоговых поступлений местных бюджетов, доходов от операций с капиталом и межбюджетных трансфертов. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку предложений совершенствования управления доходами территориальных общин.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10168
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 10 (83)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_10_51-57.pdf494 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU