DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 11 (84) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10175

Название: Якість води для напування корів та їх здоров'я
Другие названия: Quality of drinking water for cows and their health
Качество воды для поения коров и их здоровья
Авторы: Соколюк, В. М.
Sokolyuk, V.
Лігоміна, І. П.
Ligomina, I.
Лигомина, И. П.
Козій, В. І.
Koziy, V.
Козий, В. И.
Лотоцький, В. В.
Lototskyi, V.
Лотоцкий, В. В.
Ключевые слова: якість води
water quality
качество воды
корови
cows
коровы
неінфекційна патологія
non-infectious pathology
неинфекционная патология
біогеохімічна зона
biogeochemical zone
биогеохимическая зона
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Якість води для напування корів та їх здоров'я / В. М. Соколюк, І. П. Лігоміна, В. І. Козій, В. В. Лотоцький // Наукові горизонти. – 2019. – № 11 (84). – С. 101–107.
Аннотация: Якість води та стан систем водопостачання, що використовується на тваринницьких фермах і комплексах, не завжди відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Дослідження води, яку використовують для напування корів, проводили в різні пори року у 18 сільськогосподарських підприємств, які розміщені в чотирьох біогеохімічних зонах України. Встановлено підвищену концентрацію нітратовмісних сполук у господарствах північно-східного регіону. Концентрація Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Купруму, Цинку у воді не перевищувала допустимих значень. Вміст Меркурію був найвищий у весняний та літній періоди, і перевищував ГДК в середньому в 1,5 раза в господарствах західної та 3,8 раза – південної зони. Кількість Мангану у воді господарств протягом всього періоду досліджень була високою і складала від 110 до 192 мкг/дм3, що у 2–4 рази вище регламентних величин. Встановлена концентрація Феруму у воді з напувалок – від 105 до 513 мкг/дм3 (ГДК – 200 мкг/дм3). Найвищою вона була у весняний період і перевищувала нормативні значення у 1,5 – 3 рази в господарствах західної і північно-східної зон. Серед внутрішніх хвороб корів найбільш поширені були хвороби системи органів травлення, які складали 50–58 % патології внутрішніх органів. У західній та північно-східній біогеохімічних зонах частіше реєстрували ендемічні хвороби, у тварин центральної і південної біогеохімічних зон – порушення білкового і вуглеводно-ліпідного обмінів. Також діагностували такі хвороби, як остеодистрофія, післяродова гіпокальціємія і гіпофосфатемія, А-гіповітаміноз. Хвороби нирок і сечових шляхів, нервової системи, системи крові та хвороби ендокринних органів складали 13–18 %. Найбільш поширеною патологією у неплідних корів було жовте тіло яєчників, яке діагностували у 69 – 73 % корів, а на мастит хворіло від 6,3–11,4 % корів дослідних господарств. Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу якості води на стан здоров’я, продуктивність і якість молока корів та захворюваність молодняка.
The water quality and condition of the water supply systems used in livestock farms and complexes do not always meet the hygiene requirements. Studies of drinking water used for dairy cows were carried out at different seasons at 18 dairy farms located in four biogeochemical zones of Ukraine. An increased concentration of nitrate-containing compounds in the water of farms of north-eastern region has been established. The concentration in water of Plumbum, Cadmium, Arsen, Cuprum and Zinc did not exceed the permissible values. Mercury content was highest in spring and summer, exceeding the maximally allowed level (MAL) by 1,5 times on the farms of the western and 3,8 times – of the southern zone. The amount of Manganese in the water of dairy farms was high throughout the study period and ranged from 110 to 192 μg/dm3, which is 2–4 times higher than the allowed values. The concentration of Ferum in the water from the drinkers was found to be 105–513 μg/dm3 (MPL – 200 μg/dm3). It was the highest in the spring and exceeded the normative values by 1.5 – 3 times in the farms of the western and north-eastern zones. Among the internal diseases of the cows the most often there were registered the diseases of the digestive system, which accounted for 50–58 % of pathologies of the internal organs. In the western and northeastern biogeochemical zones the most frequently there were registered endemic diseases, in the central and southern biogeochemical zones - disturbances of protein and carbohydrate-lipid metabolism. There were also diagnosed the osteodystrophy, postpartum hypocalcemia and hypophosphatemia and A-hypovitaminosis. Diseases of the kidneys and urinary tract, nervous system, blood system and endocrine organs disfunction accounted for 13–18 % of the all morbidity level. The most common pathology in infertile cows was the ovarian yellow body, which was diagnosed in 69–73 % of affected cows. Mastitis was diagnosed in 6.3–11.4 % of cows in experimental farms. The perspective direction for the future research is the study of the impact of the water quality on the health and milk productivity of cows, quality of milk and the morbidity of cattle youngstock.
Качество воды и состояние систем водоснабжения, которые используются на животноводческих фермах и комплексах, не всегда соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Исследование воды, используемой для поения коров, проводили в разное время года в 18 сельскохозяйственных предприятий, расположенных в четырех биогеохимических зонах Украины. Установлено повышенную концентрацию нитратовмесных соединений в хозяйствах северо-восточного региона. Концентрация свинца, кадмия, мышьяка, меди, цинка в воде не превышала допустимых значений. Содержание ртути был самый высокий в весенний и летний периоды, и превышало ПДК в среднем в 1,5 раза в хозяйствах западной и 3,8 раза - южной зоны. Количество марганца в воде хозяйств в течение всего периода исследований была высокой и составляла от 110 до 192 мкг/дм3, что в 2-4 раза выше регламентных величин. Установлена концентрация железа в воде с поилок - от 105 до 513 мкг/дм3 (ПДК-200 мкг/дм3). Самой высокой она была в весенний период и превышала нормативные значения в 1,5-3 раза в хозяйствах западной и северо-восточной зон. Среди внутренних болезней коров наиболее распространены были болезни органов пищеварения, которые составляли 50-58% патологии внутренних органов. В западной и северо-восточной биогеохимических зонах чаще регистрировали эндемические болезни у животных центральной и южной биогеохимических зон - нарушение белкового и углеводно-липидного обменов. Также диагностировали такие болезни, как остеодистрофия, послеродовая гипокальциемия и гипофосфатемия, А-гиповитаминоз. Болезни почек и мочевых путей, нервной системы, крови и болезни эндокринных органов составляли 13-18%. Наиболее распространенной патологией в бесплодных коров было желтое тело яичников, которое диагностировали у 69-73% коров, а маститом болело от 6,3-11,4% коров опытных хозяйств. Перспективой дальнейших исследований является изучение влияния качества воды на здоровье, производительность и качество молока коров и заболеваемость молодняка.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10175
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 11 (84)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_11_101-107.pdf938,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University