DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 12 (85) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10189

Название: Аналіз стану та розвитку системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств Житомирської області
Другие названия: The enhancement and performance analysis of human resources system of the agricultural enterprises in Zhytomyr region
Анализ состояния и развития системы управления персоналом сельскохозяйственных предприятий Житомирской области
Авторы: Мосієнко, О. В.
Mosienko, O.
Мосиенко, О. В.
Ключевые слова: система управління
management system
система управления
сільськогосподарський персонал
agricultural staff
сельскохозяйственный персонал
аналіз
analysis
анализ
розвиток
development
развитие
самоорганізація
self-organization
самоорганизация
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Мосієнко О. В. Аналіз стану та розвитку системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств Житомирської області / О. В. Мосієнко // Наукові горизонти. – 2019. – № 12 (85). – С. 24–32.
Аннотация: Важливим чинником розвитку сільськогосподарського виробництва є його забезпечення трудовими ресурсами, адже єство більшості процесів, у тому числі і економічних, полягає у праці людей. Саме тому важливим є аналіз стану системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств регіону, який дозволить виявити проблеми та охарактеризувати фактори, що впливають на розвиток сільськогосподарського виробництва на Житомирщині. Метою дослідження є аналіз стану системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств в Житомирській області, що передбачає аналіз стану трудового потенціалу та специфіки регіонального ринку праці. Основними завданнями дослідження є наступні: аналіз забезпечення сільських територій регіону трудовими ресурсами; характеристика вікового та якісного складу працюючих у сільському господарстві; визначення соціально-психологічних параметрів системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств Житомирщини, а саме, рівня мотивації праці та наявності стимулів, що здатні її збільшити. У процесі дослідження були використані такі методи: системний, що застосовується при вивченні складових компонентів системи управління персоналом; метод порівнянь, який дає можливість порівняти діючу систему управління персоналом з її нормативним станом або станом у минулому періоді; динамічний, що використовується при дослідженні кількісних показників, що характеризують систему управління персоналом; параметричний метод – для встановлення функціональних залежностей між параметрами системи управління персоналом та виявлення ступеня їх відповідності. У процесі дослідження були виявлені не лише економічні проблеми, такі як податкове навантаження, недосконала кредитна політика, слабке фінансування державних програм аграрного розвитку, а й демографічні, соціальні та кадрові. Означені проблеми доводять, що у подальшому зусилля в області стійкого функціонування сільськогосподарських підприємств Житомирщини повинні бути спрямовані на таке: створення стійкої мотивації персоналу, що формується ціннісними орієнтаціями на командну роботу колективу; формування плідної взаємодії керівництва та персоналу, через постійний зворотній інформаційний зв'язок у процесі праці; вдосконалення організаційних структур управління, через впровадження інноваційних ефективних систем, в тому числі з використанням рефлексивного управління.
An important factor in the development of agricultural production is its provision of labor resources, because the essence of most processes, including economic processes, lies in the work of people. That is why it is important to analyze the state of the personnel management system of agricultural enterprises in the region, which will identify the problems and characterize the factors that influence the development of agricultural production in the Zhytomyr region. The purpose of the study is to analyze the state of the personnel management system of agricultural enterprises in the Zhytomyr region, which provides an analysis of the state of labor potential and the specifics of the regional labor market. The main objectives of the study are to analyze the provision of rural areas of the region with labor resources; characterization of age and qualitative composition of agricultural workers; determination of social and psychological parameters of the personnel management system of agricultural enterprises of Zhytomyr region, namely: the level of labor motivation and the availability of incentives that can increase it. The following methods were used in the research process: systematic, which is used in the study of the components of the personnel management system; a method of comparisons that makes it possible to compare the current personnel management system with its normative status or status in the previous period; dynamic used in the study of quantitative indicators characterizing the personnel management system; parametric method - to establish functional dependencies between the parameters of the personnel management system and to determine the degree of their compliance. The study identified not only economic problems, such as: tax burden, poor credit policies, poor funding for state agricultural development programs, but also demographic, social and human resources. The mentioned problems prove that further efforts in the field of sustainable functioning of agricultural enterprises of Zhytomyr region should be directed to creation of sustainable motivation of the personnel formed by value orientations for teamwork of the team; formation of fruitful interaction between management and staff through constant feedback in the work process; improvement of organizational management structures through the introduction of innovative effective systems, including the use of reflective management.
Важным фактором развития сельскохозяйственного производства является его обеспечение трудовыми ресурсами, ведь сущность большинства процессов, в том числе и экономических, заключается в работе людей. Именно поэтому важным является анализ системы управления персоналом сельскохозяйственных предприятий региона, который позволит выявить проблемы и охарактеризовать факторы, влияющие на развитие сельскохозяйственного производства в Житомирской области. Целью исследования является анализ системы управления персоналом сельскохозяйственных предприятий в Житомирской области, что предполагает анализ трудового потенциала и специфики регионального рынка труда. Основными задачами исследования являются: анализ обеспечения сельских территорий региона трудовыми ресурсами; характеристика возрастного и качественного состава работающих в сельском хозяйстве; определение социально-психологических параметров системы управления персоналом сельскохозяйственных предприятий Житомирской области, в частности, уровня мотивации труда и наличии стимулов, которые способны ее увеличить. В процессе исследования были использованы следующие методы: системный, применяемый при изучении составляющих компонентов системы управления персоналом; метод сравнений, который дает возможность сравнить действующую систему управления персоналом с ее нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде; динамичный, используется при исследовании количественных показателей, характеризующих систему управления персоналом; параметрический метод - для установления функциональных зависимостей между параметрами системы управления персоналом и выявления степени их соответствия. В процессе исследования были выявлены не только экономические проблемы, такие как налоговая нагрузка, несовершенная кредитная политика, слабое финансирование государственных программ аграрного развития, но и демографические, социальные и кадровые. Указанные проблемы доказывают, что в дальнейшем усилия в области устойчивого функционирования сельскохозяйственных предприятий должны быть направлены на следующее: создание устойчивой мотивации персонала, которые формируются ценностными ориентациями на командную работу коллектива; формирование плодотворного взаимодействия руководства и персонала, из-за постоянной обратной информационной связи в процессе труда; совершенствование организационных структур управления, через внедрение инновационных эффективных систем, в том числе с использованием рефлексивного управления.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10189
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 12 (85)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_12_24-32.pdf366,73 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University