DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 12 (85) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10190

Название: Морфо-біохімічний склад крові клінічно здорових котів
Другие названия: Morpho-biochemical blood composition of clinically healthy cats
Морфо-биохимический состав крови клинически здоровых кошек
Авторы: Горальська, І. Ю.
Horalska, I.
Горальская, И. Ю.
Ковальчук, О. М.
Kovalchuk, O.
Ковальчук, О. Н.
Дубова, О. А.
Dubova, O.
Ключевые слова: коти
cats
коты
еритроцити
erythrocytes
эритроциты
сироватка крові
serum
сыворотка крови
печінка
liver
печень
білірубін
bilirubin
билирубин
ферменти
enzymes
ферменты
α-амілаза
α-amylase
α-амилаза
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Горальська І. Ю. Морфо-біохімічний склад крові клінічно здорових котів / І. Ю. Горальська, О. М. Ковальчук, О. А. Дубова // Наукові горизонти. – 2019. – № 12 (85). – С. 33–38.
Аннотация: Для правильної, повноцінної та достовірної діагностики захворювань тварин необхідні знання фізіологічних показників стану їх організму, які є дискусійними. Зважаючи, що кров є діагностичним тестом захворювань різного ґенезу, актуальним було вивчення цих та інших показників крові у котів з використанням принципів та методів диспансеризації для тварин. У роботі за результатами проведених лабораторних досліджень крові клінічно здорових котів, було встановлено, що кількість еритроцитів перебувала в межах від 6,9 до 9,5 Т/л. Така відносно велика кількість еритроцитів у котів очевидно зумовлена їх малим розміром 4–6 мкм у діаметрі, що підтверджувалося мікроцитозом, який можна вважати фізіологічним для цього виду тварин. Значення вмісту гемоглобіну у котів перебував в середньому 156,9±13,8 г/л. Кількість лейкоцитів у крові дослідних котів становила в середньому 13,6±2,9 Г/л, в межах 9,6–15,8 Г/л. Функціональний стан печінки у котів характеризував вміст загального білка сироватці крові, що становив 71,2±4,37 г/л. Доповнювали інформацію значення альбумінів, що є фактором забезпечення транспорту білірубіну, гормонів, металів, вітамінів, метаболізму ліпідів тощо, який становив 43,6±2,68 %, і проявлялося стабільністю цієї системи. Особливістю будови та функціонування гепатобіліарної системи у здорових котів є той факт, що білірубін сироватки крові, знаходиться в межах 0,7–4,9 мкмоль/л. Визначення активності ГГТП, ферменту, який розміщений на самій поверхні клітин жовчовивідних шляхів, необхідно виконувати для з’ясування походження гіпербілірубінемії та локалізації патологічного процесу в печінці. При цьому, слід враховувати, що рівень фізіологічних меж активності цього ферменту у здорових котів становить 1,58±0,042 Од/л. Ферменти АЛТ та АСТ, що беруть участь в обміні амінокислот, у сироватці крові котів представлені середніми значеннями активності АЛТ – 16,8±0,84 Од/л та АСТ 19,8±1,16 Од/л, відповідно. Визначення концентрації глюкози в крові у котів є головним тестом, який відображає стан вуглеводного обміну, що у тварин дослідної групи становив 4,03±0,85 ммоль /л, в межах від 3,3 до 4,9 ммоль/л. Стан підшлункової залози характеризує активність в сироватці крові ферменту α-амілази, значення якої у котів знаходилося в межах 500–1950 Од/л. Функціональний стан нирок слід характеризувати за показниками вмісту в сироватці крові котів кретиніну та сечовини, які у здорових котів в середньому становлять креатиніну 121,8±13,6 мкмоль/л та сечовини 8,2±1,3 ммоль/л, відповідно.
For the correct, complete and accurate diagnosis of animal diseases requires knowledge of the physiological indicators of the state of their body, which are debatable. Considering that blood is a diagnostic test of diseases of different genesis, it was relevant to study these and other blood parameters in cats using the principles and methods of animal examination. Laboratory tests of blood of clinically healthy cats revealed that the number of red blood cells ranged from 6.9 to 9.5 T/l. Such a relatively large number of erythrocytes in cats is apparently due to their small size of 4–6 microns in diameter, which was confirmed by microcytosis, which can be considered physiological for this species of animal. The values of hemoglobin content in cats was on average 156.9 ± 13.8 g/l. The number of leukocytes in the blood of experimental cats averaged 13.6 ± 2.9 G/l, within 9.6 – 15.8 G/l. The functional state of the liver in cats was characterized by a total serum protein content of 71.2 ± 4.37 g/l. The value of albumin, which is a factor in ensuring the transport of bilirubin, hormones, metals, vitamins, lipid metabolism, etc., which was 43.6 ± 2.68 %, was supplemented by the stability of this system. A feature of the structure and functioning of the hepatobiliary system in healthy cats is the fact that serum bilirubin is in the range of 0.7–4.9 μmol/l. The activity of GGTP, an enzyme located on the surface of the bile duct cells, must be determined to determine the origin of hyperbilirubinemia and localization of the pathological process in the liver. It should be noted that the level of physiological limits of activity of this enzyme in healthy cats is 1,58 ± 0,042 U/l. The ALT and AST enzymes involved in the exchange of amino acids in the serum of cats are represented by the average values of ALT activity – 16.8 ± 0.84 U/l and AST 19.8 ± 1.16 U/l, respectively. Determination of blood glucose in cats is the main test that reflects the carbohydrate metabolism, which in the animals of the experimental group was 4.03 ± 0.85 mmol/l, ranging from 3.3 to 4.9 mmol/l. The state of the pancreas is characterized by activity in the serum of the enzyme α-amylase, the value of which in cats was in the range of 500–1950 U/l. The functional state of the kidneys should be characterized by the serum content of cats of creatinine and urea, which in healthy cats averages of creatinine 121.8 ± 13.6 μmol/l and urea 8.2 ± 1.3 mmol/l, respectively.
Для правильной, полноценной и достоверной диагностики заболеваний животных необходимы знания физиологических показателей состояния их организма, которые являются дискуссионными. Учитывая, что кровь является диагностическим тестом заболеваний различного генеза, актуальным было изучение этих и других показателей крови у котов с использованием принципов и методов диспансеризации для животных. В работе по результатам проведенных лабораторных исследований крови клинически здоровых кошек, было установлено, что количество эритроцитов находилась в пределах от 6,9 до 9,5 Т/л. Такое относительно большое количество эритроцитов у котов очевидно обусловлена их малым размером 4-6 мкм в диаметре, подтверждалось микроцитозом, который можно считать физиологическим для этого вида животных. Показатели содержания гемоглобина у котов находятся в среднем 156,9 ± 13,8 г/л. Количество лейкоцитов в крови опытных котов составляла в среднем 13,6 ± 2,9 г/л, в пределах 9,6-15,8 г/л. Функциональное состояние печени у кошек характеризовало содержание общего белка сыворотки крови, который составил 71,2 ± 4,37 г/л. Дополняли информацию показатели альбуминов, что являются фактором обеспечения транспорта билирубина, гормонов, металлов, витаминов, метаболизма липидов и т.д., который составил 43,6 ± 2,68%, и проявлялся стабильностью этой системы. Особенностью строения и функционирования пищеварительной системы у здоровых кошек является тот факт, что билирубин сыворотки крови, находится в пределах 0,7-4,9 мкмоль/л. Определение активности ГГТП, фермента, который расположен на самой поверхности клеток желчевыводящих путей, необходимо выполнять для выяснения происхождения гипербилирубинемии и локализации патологического процесса в печени. При этом следует учитывать, что уровень физиологических пределов активности этого фермента у здоровых кошек составляет 1,58 ± 0,042 Ед / л. Ферменты АЛТ и АСТ, участвующих в обмене аминокислот в сыворотке крови кошек представлены средними значениями активности АЛТ - 16,8 ± 0,84 Ед/л и АСТ 19,8 ± 1,16 Ед/л, соответственно. Определение концентрации глюкозы в крови у котов является главным тестом, который отражает состояние углеводного обмена, что у животных опытной группы составил 4,03 ± 0,85 ммоль/л, в пределах от 3,3 до 4,9 ммоль/л. Состояние поджелудочной железы характеризует активность в сыворотке крови фермента α-амилазы, значение которой у котов находилось в пределах 500-1950 Ед/л. Функциональное состояние почек следует характеризовать по показателям содержания в сыворотке крови кошек креатинина и мочевины, которые у здоровых котов в среднем составляют креатинина 121,8 ± 13,6 мкмоль/л и мочевины 8,2 ± 1,3 ммоль/л, соответственно.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10190
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 12 (85)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_12_33-38.pdf330,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU