DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 12 (85) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10193

Название: Урожайність гороху сорту Мадонна залежно від норми висіву
Другие названия: Yield of pea of Madonna variety depending on sowing rates
Урожайность гороха сорта Мадонна в зависимости от нормы высева
Авторы: Лихочвор, В. В.
Lykhоchvor, V.
Лыхочвор, В. В.
Андрушко, М. О.
Andrushko, M.
Ключевые слова: горох
pea
норма висіву
sowing rate
норма высева
польова схожість
field germination
полевая всхожесть
густота і виживання рослин
density and plants survival
плотность и выживаемость растений
урожайність
yield
урожайность
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Лихочвор В. В. Урожайність гороху сорту Мадонна залежно від норми висіву / В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко // Наукові горизонти. – 2019. – № 12 (85). – С. 53–59.
Аннотация: В умовах достатнього зволоження західного Лісостепу важливо встановити оптимальні норми висіву насіння гороху, які коливаються в значному інтервалі – від 0,6 до 1,8 млн/га. З цією метою на дослідному полі Львівського національного аграрного університету на темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті було проведено польові дослідження з вивчення наступних норм висіву: 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 млн/га. Польова схожість була найвищою за найменших норм висіву 0,9 та 1,0 млн/га, де становила 81 та 82 %. Із збільшенням норми висіву польова схожість закономірно знижувалась і найменшою виявилася за найбільшої норми висіву 1,4 млн/га – 74 %. Густота рослин у фазі сходів була значно більшою на варіантах з вищими нормами висіву. Так, на варіанті з нормою висіву 0,9 млн/га вона найменша – 73 рослини/м2, а найбільша за норми висіву 1,4 млн/га – 103 шт./м2. Густота рослин гороху перед збиранням теж збільшувалася на варіантах з вищою нормою висіву. При висіві 0,9 млн/га вона становила 70 шт./м2, а за максимальної норми висіву зросла до 90 шт./м2, або на 20 шт./м2. Краще рослини збереглися до збирання за менших норм висіву насіння. На варіанті з висівом 0,9 млн/га виживання рослин було найвищим – 95,8 %, а за найвищої норми висіву 1,4 млн/га становило 87,4 %, що на 8,4 % менше, ніж за норми висіву 0,9 млн/га. Вищу врожайність сорту Мадонна (6,87 т/га) одержано у перший рік досліджень внаслідок кращих гідротермічних умов. У 2018 році вона знизилася до 6,25 т/га, або на 0,62 т/га, а в 2019 році була найменшою – 6,00 т/га, що нижче на 0,87 т/га, порівняно з 2017 роком. Зменшення врожайності у 2018 році пояснюється меншою кількістю опадів у квітні (-18мм від середньобагаторічної норми) та травні (-18 мм) і надмірним зволоженням у червні (+69 мм) та липні (+35 мм). У 2019 році зниження врожайності спричинено перезволоженням у травні (+92 мм). У сорту Мадонна за норми висіву 0,9 млн/га урожайність становила 6,34 т/га. При підвищенні норми висіву до 1,0 та 1,1 млн/га урожайність зросла і була найвищою, відповідно, 6,52 та 6,55 т/га. Подальше збільшення норми висіву до 1,2; 1,3 та 1,4 млн/га призводило до закономірного зменшення врожайності. Отже, є необхідність подальшого проведення досліджень з оптимізації норм висіву нових сортів гороху з врахуванням особливостей їх живлення в умовах західного Лісостепу.
In the conditions of sufficient moistening of the western Forest-steppe, it is important to establish optimal sowing rates for pea seeds, which are fluctuated over a large interval – from 0.6 to 1.8 million/ha. For this purpose, field studies were conducted on the experimental field of Lviv National Agrarian University on dark gray podzolized light loam soil, in which were studied the following sowing rates: 0.9; 1.0; 1.1; 1,2; 1.3; 1.4 million/ha. Field germination was the highest with the lowest sowing rates of 0.9 and 1.0 million/ha, accounting for 81 % and 82 %, respectively. As the sowing rate increased, field germination naturally decreased and was the smallest with the highest sowing rate of 1.4 million/ha – 74 %. The density of the plants in the germination phase was much higher than the higher sowing rates. Thus, in the variant with a sowing rate of 0.9 million/ha, it is the smallest – 73 plants/m2, and the largest at a sowing rate of 1.4 million/ha –103 pieces/m2. The density of pea plants before harvesting also increased on higher sowing variants. During sowing of 0.9 million/ha, it was 70 pieces/m2, and at maximum sowing rate it increased to 90 pieces/m2, or by 20 pieces/m2. Preferably, the plants are preserved until harvest at lower sowing rates. In the variant with sowing of 0.9 million/ha the plant survival was the highest – 95.8 %, and at the highest sowing rate 1.4 million/ha it was 87.4 %, which is 8.4% less than at the sowing rate 0.9 million/ha. Higher yields of the Madonna variety (6.87 t/ha) were obtained in the first year of research due to better hydrothermal conditions. In 2018 it decreased to 6.25 t/ha, or 0.62 t/ha, and in 2019 it was the lowest – 6.00 t/ha, which is lower by 0.87 t/ha compared to 2017. The decrease of yields in 2018 is due to lower rainfall in April (-18mm from the annual average) and May (-18mm) and excess moisture in June (+69mm) and July (+35mm). In 2019, the decrease of yield was caused by a waterlogging in May (+92 mm). The yield of Madonna variety at the sowing rate of 0.9 million/ha was 6.34 t/ha. As the sowing rate increased to 1.0 and 1.1 million/ha, the yield increased and was the highest, 6.52 and 6.55 t/ha, respectively. Further increase in sowing rate to 1.2; 1.3 and 1.4 million/ha resulted in a regular decrease of the yield. Therefore, there is a need for further studies to optimize the sowing rates of new varieties of peas, taking into account their nutritional characteristics in the western Forest-steppe.
В условиях достаточного увлажнения западной Лесостепи важно установить оптимальные нормы высева семян гороха, которые колеблются в значительном интервале – от 0,6 до 1,8 млн/га. С этой целью на опытном поле Львовского национального аграрного университета на темно-серой оподзоленной легкосуглинковой почве были проведены полевые исследования по изучению следующих норм высева: 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 млн/га. Полевая всхожесть была самой высокой за малейших норм высева 0,9 и 1,0 млн/га, где составляла 81 и 82 %. С увеличением нормы высева полевая всхожесть закономерно снижалась и наименьшей оказалась при наибольшей норме высева 1,4 млн/га – 74 %. Густота растений в фазе всходов была значительно больше на вариантах с более высокими нормами высева. Так, на варианте с нормой высева 0,9 млн/га она наименьшая - 73 растения/м2, а самая большая нормы высева 1,4 млн/га – 103 шт./м2. Густота растений гороха перед уборкой тоже увеличивалась на вариантах с высшей нормой высева. При посеве 0,9 млн/га она составила 70 шт./м2, а при максимальной норме высева возросла до 90 шт./м2, или на 20 шт./м2. Лучше растения сохранились до уборки при меньших норм высева семян. На варианте с высевом 0,9 млн/га выживаемость растений было высоким – 95,8 %, а при высокой норме высева 1,4 млн/га составил 87,4 %, что на 8,4 % меньше, чем при норме высева 0,9 млн/га. Высшую урожайность сорта Мадонна (6,87 т/га) получено в первый год исследований в результате лучших гидротермических условий. В 2018 году она снизилась до 6,25 т/га, или на 0,62 т/га, а в 2019 году была наименьшей – 6,00 т/га, что ниже на 0,87 т/га, по сравнению с 2017 годом. Уменьшение урожайности в 2018 году объясняется меньшим количеством осадков в апреле (-18 мм от среднемногогодовой нормы) и мае (-18 мм) и избыточным увлажнением в июне (+69 мм) и июле (+35 мм). В 2019 году снижение урожайности вызвано переувлажнением в мае (+92 мм). У сорта Мадонна при норме высева 0,9 млн/га урожайность составила 6,34 т/га. При повышении нормы высева до 1,0 и 1,1 млн/га урожайность возросла и была наивысшей, соответственно, 6,52 и 6,55 т/га. Дальнейшее увеличение нормы высева до 1,2; 1,3 и 1,4 млн/га приводило к закономерному уменьшению урожайности. Следовательно, есть необходимость дальнейшего проведения исследований по оптимизации норм высева новых сортов гороха с учетом особенностей их питания в условиях западной Лесостепи.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10193
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 12 (85)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_12_53-59.pdf362,42 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU