DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 01 (86) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10206

Название: Морфологія гардерової залози курей за вакцинації та застосування Авесстим тм
Другие названия: The morphology of the harderian gland chicken’s for vaccination and application of Avesstim tm
Морфология гардеровой железы кур за вакцинации и применения Авесстим тм
Авторы: Гуральська, С. В.
Guralska, S.
Гуральская, С. В.
Буднік, Т. С.
Budnik, T.
Будник, Т. С.
Ключевые слова: гістоархітектоніка
histoarchitectonics
гистоархитектоника
імуномодулятор
immunomodulator
иммуномодулятор
вакцинопрофілактика
vaccination
вакцинопрофилактика
інфекційний бронхіт курей
infectious bronchitis of chickens
инфекционный бронхит кур
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Гуральська С. В. Морфологія гардерової залози курей за вакцинації та застосування Авесстим тм / С. В. Гуральська, Т. С. Буднік // Наукові горизонти. – 2020. – № 01 (86). – С. 79–88.
Аннотация: Використання у ветеринарії імуномодуляторів є перспективним напрямом для стимуляції неспецифічної та специфічної резистентності, створення противірусних ефектів, а також для підвищення збереженості та продуктивності сільськогосподарської птиці. Метою роботи було дослідження впливу препарату Авесстимтм на мікроскопічну будову і морфометричні показники гардерової залози курей за вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту. У роботі використано анатомічні, гістологічні, морфометричні та статистичні методи дослідження. Отримані результати вказують на те, що застосування імуномодулятора Авесстим тм у вакцинованих курей впливає на розвиток органа, збільшення загальної площі лімфоїдних утворень, що свідчить про доцільність застосування цього імуномодулятора. Згідно з нашими макроморфологічними дослідженнями встановлено, що абсолютна маса залози у вакцинованих курей 8 та 20-добового віку, яким додавали імуномодулятор, вірогідно зростала у 1,27 (P<0,01) та 1,14 (P<0,05) раза порівняно з тільки вакцинованими. За результатами морфометричних досліджень площа секреторних часточок і лімфоїдних утворень значно більша в залозі курей 40, 90 та 110-добового віку, яким додавали до основного раціону препарат Авесстим тм. Так, у курей 40-добового віку дослідної групи спостерігали вірогідне зростання площі лімфоїдних утворень: у 1,1 раза порівняно з тільки вакцинованими, та в 1,26 раза (P<0,01) порівняно з контролем. Причому, розмір органа значно корелює з розвитком лімфоїдних утворень, оскільки площа часточок секреторного відділу залози курей дослідних груп не відрізняється від показників контрольної групи. Притому, у курей дослідної групи 110-добового віку відбувалося збільшення лімфоїдної тканини та виявляли ділянки проникнення її в секреторну частину залози. Таким чином, проведені нами дослідження показали, що характер морфологічних, гістологічних та морфометричних змін у гардеровій залозі курей, при вакцинації проти інфекційного бронхіта та застосуванні імуномодулятора Авесстимтм, найбільш виражений у 40 та 90-добовому віці. Застосування препарату Авесстим тм під час вакцинації стимулює формування лімфоїдних вузликів у гардеровій залозі курей 40, 90 та 110-добового віку.
The use of immunomodulators in veterinary medicine is a promising area for stimulating non-specific and specific resistance, creating antiviral effects, as well as for improving the safety and productivity of farm poultry. The aim of the study was to study the effect of Avesstim tm on the microscopic structure and morphometric parameters of the ward gland of chickens for vaccination of infectious bronchitis. Anatomical, histological, morphometric and statistical methods of investigation were used. The results obtained indicate that the use of the Avesstim tm immunostimulant in vaccinated chickens affects the development of the organ, increasing the total area of ​​lymphoid formations, which indicates the feasibility of using this immunomodulator. According to our macromorphological studies, the absolute weight of the gland in vaccinated chickens of 8 and 20 days of age, which were added to the immunomodulator, probably increased 1.27 (P <0.01) and 1.14 (P <0.05) times compared to vaccines only. According to the results of morphometric studies, the area of ​​secretory lobes and lymphoid formations is much larger in the gland of chickens of 40, 90 and 110 days of age, to which the drug Avesstim tm was added to the main diet. Thus, in chickens of 40 days of the experimental group, there was a probable increase in the area of ​​lymphoid formations: 1.1 times compared with vaccinated only, and 1.26 times (P <0.01) compared to the control. Moreover, the size of the organ is significantly correlated with the development of lymphoid formations, since the area of ​​the lobules of the secretory gland of chickens of the experimental groups does not differ from the indicators of the control group. In addition, in chickens in the experimental group of 110 days of age, there was an increase in lymphoid tissue and revealed areas of its penetration into the secretory part of the gland. Thus, our studies have shown that the character of morphological, histological and morphometric changes in the ward gland of chickens, vaccination against infectious bronchitis and the use of Avesstimm immunomodulator, is most pronounced at 40 and 90 days of age. The use of Avesstim tm during vaccination stimulates the formation of lymph nodes in the dressing gland of chickens 40, 90 and 110 days of age.
Использование в ветеринарии иммуномодуляторов является перспективным направлением для стимуляции неспецифической и специфической резистентности, создания противовирусных эффектов, а также для повышения сохранности и продуктивности птицы. Целью работы было исследование влияния препарата Авесстим тм на микроскопическое строение и морфометрические показатели гардеровой железы кур за вакцинопрофилактики инфекционного бронхита. В работе использованы анатомические, гистологические, морфометрические и статистические методы исследования. Полученные результаты указывают на то, что применение иммуномодулятора Авесстим тм у вакцинированных кур влияет на развитие органа, увеличение общей площади лимфоидных образований, свидетельствует о целесообразности применения этого иммуномодулятора. Согласно нашим макроморфологическим исследованиям установлено, что абсолютная масса железы у вакцинированных кур 8 и 20-суточного возраста, которым добавляли иммуномодулятор, вероятно росла в 1,27 (P <0,01) и 1,14 (P <0,05) раза по сравнению с только вакцинированными. По результатам морфометрических исследований площадь секреторных долек и лимфоидных образований значительно больше в железе кур 40, 90 и 110-суточного возраста, которым добавляли к основному рациону препарат Авесстим тм. Так, у кур 40-суточного возраста исследовательской группы наблюдали достоверное увеличение площади лимфоидных образований: в 1,1 раза по сравнению с только вакцинированными, и в 1,26 раза (P <0,01) по сравнению с контролем. Причем, размер органа значительно коррелирует с развитием лимфоидных образований, поскольку площадь частиц секреторного отдела железы кур опытных групп не отличается от показателей контрольной группы. Притом, у кур опытной группы 110-суточного возраста происходило увеличение лимфоидной ткани и проявляли участки проникновения ее в секреторную часть железы. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что характер морфологических, гистологических и морфометрических изменений в гардеровой железе кур, при вакцинации против инфекционного бронхита и применении иммуномодулятора Авесстим тм, наиболее выраженный в 40 и 90-суточном возрасте. Применение препарата Авесстим тм во время вакцинации стимулирует формирование лимфоидных узелков в гардеровой железе кур 40, 90 и 110-суточного возраста.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10206
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 01 (86)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_01_79-88.pdf899,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU