DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 01 (86) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10208

Название: Особливості впливу кормової добавки Гермацинк на мікроелементи та вегетативний статус організму продуктивних корів
Другие названия: Peculiarities of the feed additive «Germatsink» influence on maicronutrients and vegetative status of the productive cows
Особенности влияния кормовой добавки Гермацинк микроэлементами и вегетативный статус организма производительных коров
Авторы: Журенко, О. В.
Zhurenko, O.
Карповський, В. І.
Karpovskyi, V.
Карповский, В. И.
Трокоз, В. О.
Trokoz, V.
Данчук, О. В.
Danchuk, O.
Ключевые слова: вегетативний статус
vegetative status
вегетативный статус
нервова система
nervous system
нервная система
мікроелементи
micronutrients
микроэлементы
кормова добавка
feed additive
кормовая добавка
Гермацинк
Germatsink
фракції крові
blood fractions
фракции крови
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Особливості впливу кормової добавки Гермацинк на мікроелементи та вегетативний статус організму продуктивних корів / О. В. Журенко, В. І. Карповський, В. О. Трокоз, О. В. Данчук // Наукові горизонти. – 2020. – № 01 (86). – С. 96–104.
Аннотация: У статті наведені результати впливу кормової добавки Гермацинк на вміст мікроелементів Цинку, Купруму, Феруму, Мангану, Літію у клітинах та сироватці крові тварин з різним тонусом автономної нервової системи. Визначення мікроелементів проводили за методом атомно- адсорбційної спектрофотометрії в полумʼяному режимі. Вміст Цинку в клітинах крові залежав від тонусу автономної нервової системи. З 10-ї до 30-ї доби після задавання кормової добавки вміст Цинку в клітинах крові корів з різним вегетативним статусом збільшується відповідно на 6,8–10,5 % та 9,0–13,3 %. Додавання кормової добавки Гермацинк супроводжується достовірним зростанням з 10-ї до 30-ї доби вміст Купруму в клітинах крові корів-симпатикотоніків на 12,9% (р<0,01). Проведеними дослідженнями було відмічено поступове збільшенням до 45-ї доби експерименту вміст Феруму в клітинах крові корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 6,8 % (р<0,05), 23,1 % (р<0,01) та 22,8 % (р<0,001). Додавання кормової добавки коровам супроводжується збільшенням показника трансмембранного потенціалу з Ферумом у крові корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 2,6 %, 15,2 % (р<0,001) та 17,0 % (р<0,01). В проведених дослідженнях було відмічено поступове збільшення вмісту Мангану в сироватці крові корів протягом 45 діб експерименту, зокрема, у корів-нормо-, ваго- та симпатикотоніків даний показник збільшується відповідно на 12,6 % (р<0,05), 11,3 % та 13,0 % .Одержаними результатами було відмічено поступове збільшення до 45-ї доби експерименту вмісту Мангану в клітинах крові корів нормо-, ваго- та симпатикотоніків відповідно на 6,3 % (р<0,05), 9,3 % та 10,6 %. Показник трансмембранного потенціалу за Манганом (Mnклітин/Mnсироватки) у корів-ваготоніків та симпатикотоніків достовірно до початку експерименту був менше відповідно на 14,2 % (р<0,05) та 16,4 % (р<0,01). Додавання кормової добавки Гермацинк супроводжується поступовим збільшенням до 45-ї доби експерименту вмісту Літію в клітинах крові корів симпатикотоніків на 12,0 % (р<0,05). Додавання кормової добавки коровам не супроводжувалось достовірними змінами показника трансмембранного потенціалу за Літієм. Таким чином, проведені дослідження свідчать, що додавання кормової добавки Гермацинк коровам з різним вегетативним статусом має коригуючий вплив на вміст окремих мікроелементів у крові тварин.
The paper presents the results of the studies of the influence of feed additive «Germatsink» on the content of zinc, copper, iron, magnesium, lithium in the blood cells and serum of cows with different tones of autonomic nervous system. Micronutrients determination was conducted by atomic absorption spectrophotometry in a flame mode. Zinc content in in the blood cells depended on the tone of the autonomic nervous system. Zinc content in blood cells of cows with different autonomic tones increased by 6.8–10.5 % and 9.0–13.3 % from the 10th to the 30th day respectively after feed additive was given. Application of feed additive «Germatsink» showed significant increase of copper content in the blood cells of sympathicotonic cows by 12.9 % (p <0.01) from 10th to 30th day. The conducted studies showed a gradual increase of iron content in the blood cells by the 45th day of the study in normo-, vago- and sympathicotonic cows respectively by 6.8 % (p<0.05), 23.1 % (p<0.01) and 22.8% (p<0.001). Application of feed additive to cows demonstrated an increase in transmembrane potential with iron in the blood of normo-, vago- and sympathicotonic cows by 2.6 %, 15.2 % (p<0.001) and 17.0 % (p<0.01), respectively. Studies showed a gradual increase in the content of manganese in the serum of cows within 45 days, in particular, in normo-, vago- and sympathicotonic cows this index increased, respectively by 12.6 % (p<0.05), 11.3 % and 13.0 %. The results showed a gradual increase of manganese up to 45 day in blood cells of in normo-, vago- and sympathicotonic cows by 6.3 % (p<0.05), 9.3 %, and 10.6 %, respectively. Manganese transmembrane potential index (Mncell/Mnserum) in vago- and sympathicotonic cows was significantly lower before the beginning of the study by 14.2 % (p<0.05) and 16.4 % (p<0.01) respectively. Application of feed additive “Germatsink” showed a gradual increase in the content of lithium in the blood cells of sympathicotonic cows by 12.0 % (p<0.05) up to the 45th day of the study. Application of feed additive to cows did not showed significant changes in the transmembrane potential of lithium. Therefore, the conducted studies showed that application the feed additive «Germatsink» to cows with different vegetative status had a corrective effect on the content of some micronutrients in the blood of animals.
В статье приведены результаты влияния кормовой добавки Гермацинк на содержание микроэлементов Цинка, Меди, Железа, Марганца, Лития в клетках и сыворотке крови животных с различным тонусом вегетативной нервной системы. Определение микроэлементов проводили по методу атомно адсорбционной спектрофотометрии в пламенном режиме. Содержание цинка в клетках крови зависил от тонуса вегетативной нервной системы. С 10 до 30-го дня после добавления кормовой добавки содержание Цинка в клетках крови коров с различным вегетативным статусом увеличивается соответственно на 6,8-10,5 % и 9,0-13,3 %. Добавление кормовой добавки Гермацинк сопровождается достоверным ростом с 10 до 30-и суток содержание меди в клетках крови коров-симпатикотоников на 12,9 % (р <0,01). Проведенными исследованиями было отмечено постепенное увеличение до 45-го дня эксперимента содержания железа в клетках крови коров нормо, ваго- и симпатикотоников соответственно на 6,8 % (р <0,05), 23,1% (р <0,01) и 22,8 % (р <0,001). Добавление кормовой добавки коровам сопровождается увеличением показателя трансмембранного потенциала Железа в крови коров нормо, ваго- и симпатикотоников соответственно на 2,6 %, 15,2 % (р <0,001) и 17,0 % (р <0,01). В проведенных исследованиях было отмечено постепенное увеличение содержания марганца в сыворотке крови коров в течение 45 суток эксперимента, в частности, коров-нормо, ваго- и симпатикотоников данный показатель увеличивается соответственно на 12,6% (р <0,05), 11,3 % и 13,0 %. Полученными результатами было отмечено постепенное увеличение до 45-го дня эксперимента содержания марганца в клетках крови коров нормо, ваго- и симпатикотоников соответственно на 6,3 % (р <0,05), 9,3 % и 10,6 %. Показатель трансмембранного потенциала Марганца (Mnклеток/Mnсыворотки) у коров-ваготоников и симпатикотоников достоверно до начала эксперимента был меньше соответственно на 14,2 % (р <0,05) и 16,4 % (р <0,01). Добавление кормовой добавки Гермацинк сопровождается постепенным увеличением до 45-го дня эксперимента содержания лития в клетках крови коров симпатикотоникив на 12,0 % (р <0,05). Добавление кормовой добавки коровам не сопровождалось достоверными изменениями показателя трансмембранного потенциала Лития. Таким образом, проведенные исследования показывают, что добавление кормовой добавки Гермацинк коровам с различным вегетативным статусом имеет корректирующее влияние на содержание отдельных микроэлементов в крови животных.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10208
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 01 (86)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_01_96-104.pdf458,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU