DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 06 (91) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10281

Название: Ресурсний потенціал як складова формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Resource potential as a component of shaping the development strategy for agricultural enterprises
Ресурсный потенциал как составляющая формирования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий
Авторы: Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
Бездітко, О. Є.
Bezditko, O.
Бездитко, Е. Е.
Ключевые слова: стратегія розвитку
development strategy
стратегия развития
формування стратегії
strategy formation
формирование стратегии
ресурси
resources
ресурсы
принципи
principles
принципы
ресурсний потенціал
resource potential
ресурсный потенциал
ресурсне забезпечення
resource provision
ресурсное обеспечение
діяльність сільськогосподарських підприємств
activity of agricultural enterprises
деятельность сельскохозяйственных предприятий
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Василенко С. В. Ресурсний потенціал як складова формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств / С. В. Василенко, О. Є. Бездітко // Наукові горизонти. – 2020. – № 6 (91). – С. 52–59.
Аннотация: Статтю присвячено актуальним питанням формування стратегії розвитку з використання ресурсного потенціалу, який забезпечує ефективну діяльність сільськогосподарських підприємств. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу рівня ресурсного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах України та Житомирській області, визначенні впливу ресурсного потенціалу на процес формування стратегії розвитку. Основним завданням було обґрунтування теоретичних положень щодо використання ресурсного потенціалу у процесі формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: економіко-статистичний, абстрактно-логічний, табличний, графічний. Вивчено та проаналізовано забезпеченість ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств України та Житомирської області, а саме такими видами ресурсів, як земельними, технічними, трудовими. З’ясовано, що рівень забезпеченості земельними ресурсами у досліджуваних підприємствах високий, що сприятиме покращенню їх господарської діяльності та збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. При проведенні аналізу забезпеченості технічними ресурсами виявлено значне скорочення основних видів техніки, високий рівень їх фізичного та морального зносу. Це, в свою чергу, призводить до збільшення навантаження на наявні сільськогосподарські машини та техніку, а також до невчасного виконання механізованих сільськогосподарських робіт. Аналізуючи стан забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами, встановлено, що середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих в сільському господарстві, зменшилася, що обумовлено зростанням міграційних процесів. Обґрунтовано вплив ресурсного потенціалу на процес формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, який полягає у досягненні стратегічних цілей підприємства, покращенню його господарської діяльності, зміцненню позицій на ринку, підвищенню конкурентоспроможності. Перспективами подальших досліджень може стати ефективність використання ресурсів, яка базується на дотриманні принципів співвідношення ресурсних складових.
The article deals with topical issues related to shaping the development strategy for the use of resource potential which ensures effective operation of agricultural enterprises. The purpose of the study is to analyze the level of resource provision at agricultural enterprises in Ukraine and Zhytomyr region, and also to find out how resource potential affects the process of strategy formation. The main task was to substantiate theoretical foundations on the use of resource potential in the process of shaping the development strategy for agricultural enterprises. The following research methods were used in the study: economic and statistical, abstract-logical, tabular and graphical method. The provision of agricultural enterprises in Ukraine and Zhytomyr region with resource potential has been studied and analyzed, namely land, technical and labor resources. It has been found that the level of resource provision at the investigated enterprises is high, which will contribute to the improvement of their economic activity and increase in the production volumes of agricultural products. When the provision with technical resources was analyzed, it has been established that there is a considerable reduction in main types of machinery; it is obsolete and worn out. This, in turn, leads to increased load on the available agricultural machinery and equipment, as well as to late execution of agricultural works. When the provision of agricultural enterprises with labor resources was analyzed, it has been found that average number of registered personnel engaged in agriculture has reduced, which is associated with the intensified migration processes. The influence of resource potential on the process of shaping the development strategy of agricultural enterprises is substantiated. It consists in achieving strategic goals of an enterprise, improvement of its economic activity, consolidation of the position on the market, increase of competitive ability. Further study might be aimed at the efficiency of resource use, which is based on adherence to principles of balance of resource components.
Статья посвящена актуальным вопросам формирования стратегии развития использования ресурсного потенциала, который обеспечивает эффективную деятельность сельскохозяйственных предприятий. Цель исследования заключается в проведении анализа уровня ресурсного обеспечения в сельскохозяйственных предприятиях Украины и Житомирской области, определении влияния ресурсного потенциала на процесс формирования стратегии развития. Основной задачей было обоснование теоретических положений по использованию ресурсного потенциала в процессе формирования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий. В процессе исследования применялись следующие методы: экономико-статистический, абстрактно-логический, табличный, графический. Изучено и проанализировано обеспеченность ресурсным потенциалом сельскохозяйственных предприятий Украины и Житомирской области, а именно такими видами ресурсов, как земельными, техническими, трудовыми. Установлено, что уровень обеспеченности земельными ресурсами в исследуемых предприятиях высок, что будет способствовать улучшению их хозяйственной деятельности и увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции. При проведении анализа обеспеченности техническими ресурсами обнаружено значительное сокращение основных видов техники, высокий уровень их физического и морального износа. Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на имеющиеся сельскохозяйственные машины и технику, а также к несвоевременному выполнению механизированных сельскохозяйственных работ. Анализируя состояние обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовыми ресурсами, установлено, что среднеучетная численность штатных работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилась, что обусловлено ростом миграционных процессов. Обосновано влияние ресурсного потенциала на процесс формирования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий, который заключается в достижении стратегических целей предприятия, улучшении его хозяйственной деятельности, укреплении позиций на рынке, повышении конкурентоспособности. Перспективами дальнейших исследований может стать эффективность использования ресурсов, основанная на соблюдении принципов соотношения ресурсных составляющих.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10281
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 06 (91)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_6_52–59.pdf478,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU