DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут екології та лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10311

Название: The optimization of the gasifier recovery zone height when working on straw pellets
Другие названия: Оптимізація висоти зони відновлення газифікаторів при роботі з гранулами соломи
Оптимизация высоты зоны извлечения газификатора при работе с соломенными гра
Авторы: Golub, G.
Голуб, Г. А.
Kukharet, S.
Кухарець, С. М.
Кухарец, С. Н.
Skydan, O.
Cкидан, О. В.
Yarosh, Y.
Ярош, Я. Д.
Chuba, V.
Чуба, В. В.
Golub, V.
Голуб, В. А.
Ключевые слова: straw
солома
gasifier
газифікатор
газогенератор
generator gas
генераторний газ
генераторный газ
electric generator
електричний генератор
электрогенератор
Issue Date: 2020
Издатель: Gazi University
Библиографическое описание: The optimization of the gasifier recovery zone height when working on straw pellets / G. Golub, S. Kukharets, O. Skydan [et al.] // International journal of renewable energy research. – 2020. – Vol. 10 (2). – P. 529-536.
Аннотация: The evolution of technologybrings many innovative solutionsdue to higher visibility and controllability in systems. Smart grid technologies have many advantages, while bringing integration and use case formulation challenges in themeanwhile. In this paper the effects of renewable generation, energy storage, controllable inverters and demand side management (and combinations of previous solutions) were analyzed to form operation and control based on real network information and conditions. Several scenarios are examined (week days vs.weekend profiles), different penetrations of distributed generation were considered for a detailed analysis of network losses and voltage conditions on a low voltage network. A stochastic approach was used to handle the uncertainties of the elements. The contri bution of this research is a smart grid technology comparison from a distribution system opera tor point of view to enhance the integration of renewable energy sources. Effective voltage control is feasible with inverter control from the distributed generation However reactive power strategies do not suit the network with a high R/X ratio. Different scenarios showed that the storage and demand side management strategies must consider locality for efficient operation.
Еволюція технологій створює багато інноваційних рішення, що пов'язані з підвищенням наочності та керованості в системах. Технології інтелектуальної сітки мають багато переваг, в той час як інтегруючи та використовуючи проблеми у формулюванні різних випадків. У цій роботі проаналізовано ефекти відновлюваної генерації, накопичення енергії, керованих інверторів та управління попитом (та комбінації попередніх рішень) для формування функціонування та управління на основі реальної інформації мережі та умов. Було розглянуто декілька сценаріїв (профілі робочих та вихідних днів), різні проникнення розподіленої генерації були розглянуті для детального аналізу втрат мережі та умов напруги в мережі низької напруги. Стохастичний підхід застосовувався для вирішення невизначеностей елементів. Виклад цього дослідження: порівняння технології інтелектуальної сітки з опери системи розподілу з точки зору посилення інтеграції відновлюваних джерел та джерел енергії. Ефективне управління напругою можливо при використанні інверторного управління від розподіленого покоління. Однак стратегії реактивної потужності не підходять до мережі з високим співвідношенням R / X. Різні сценарії показали, що стратегії управління сховищами та попитом повинні враховувати місцевість для ефективної роботи.
Развитие технологий приносит много инновационных решения из-за большей видимости и управляемости в системах. Технологии интеллектуальных сетей имеют много преимуществ, но при этом одновременно создают проблемы интеграции и разработки сценариев использования. В этой статье были проанализированы эффекты возобновляемой генерации, хранения энергии, управляемых инверторов и управления спросом (а также комбинации предыдущих решений) для формирования работы и управления на основе реальной сетевой информации и условий. Рассмотрены несколько сценариев (профили рабочих дней и выходных), различные варианты распространения распределенной генерации были рассмотрены для подробного анализа сетевых потерь и условий напряжения в сети низкого напряжения. Стохастический подход использовался для обработки неопределенностей элементы. Вклад этого исследования - Сравнение технологий интеллектуальных сетей из оперы системы распределения с точки зрения усиления интеграции возобновляемых источников энергии источники энергии. Эффективное управление напряжением возможно с помощью инверторного управления из распределенной генерации. Однако стратегии реактивной мощности не подходят для сети с высоким отношением R/X. Различные сценарии показали, что стратегии управления хранилищем и потребностями должны учитывать локальность для эффективной работы.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10311
ISSN: 1309-0127
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IJRER_2020_10_2_529-536.pdf604,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University