DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, т. 23, № 10 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11028

Название: Банківська система країни: елементи, функції та потенціал у забезпеченні економічного зростання
Другие названия: Банковская система страны: элементы, функции и потенциал в обеспечении экономического роста
Banking system of the country: elements, functions and potential in ensuring economic growth
Авторы: Барна, М. Ю.
Barna, M.
Рущишин, Н. М.
Ruschyshyn, N.
Ключевые слова: банки
banks
банківські інститути
банковские институты
banking institutions
банківська система
банковская система
banking system
елементи банківської системи
элементы банковской системы
elements of the banking system
функції банківської системи
функции банковской системы
functions of the banking system
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Барна М. Ю. Банківська система країни: елементи, функції та потенціал у забезпеченні економічного зростання / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Наукові горизонти. – 2020. – Т. 23, № 10. – С. 54–67.
Аннотация: Банківська система відіграє вагому роль у розвитку та функціонуванні економіки країни. Метою статті було дослідження та узагальнення змістової характеристики банківської системи, враховуючи її елементи, функції та потенціал у забезпеченні економічного зростання. При виконанні дослідження використано методи: теоретичного узагальнення, системного підходу, абстрактно-логічний, логіко-аналітичний. У статті досліджено твердження науковців щодо визначення банківської системи з позиції її правової основи та змістовного наповнення. Розглянуто склад елементів банківської системи з огляду на об’єктивно існуючі інтеграційні процеси. Наголошено про доречність врахування аспекту глобалізації під час узагальнення сутнісних, а також і критеріальних ознак банківської системи. Проведено дослідження за інституційним та інституційно- економічним підходами функціонування та розвитку банківської системи. Визначено, що банківська система є сферою отримання низки фінансових послуг, і через її функціонування та розвиток отримуються дієві важелі регулювання. Зазначено про необхідність включення в характеристику банківської системи параметри її ліквідності та фінансової стійкості, достатнього рівня капіталізації, рентабельності, захищеності від внутрішніх і зовнішніх ризиків, а також загроз, фінансово-економічної безпеки, адаптивності до розвитку глобального та макроекономічного середовища. Доцільно враховувати такі структурні характеристики: співвідношення внутрішнього та зовнішнього банківського капіталу, здатності розвиватися відповідно до вимог сучасності щодо розвитку інформаційних технологій, інформаційного суспільства, а також цифровізація бізнес-комунікацій при узагальненні сутнісно-типологічних ознак банківської системи. Подальше уточнення критеріальних ознак банківської системи передбачить їх ідентифікацію на рівні кожного з її елементів. Проведено ідентифікацію та узагальнення функцій банківської системи. Розширено склад застосовуваних підходів щодо сутності банківської системи, доповнивши їх структурним, безпековим і стратегічним. Інтеграція існуючих і нових поглядів на поняття, структуру, функції та роль банківської системи в економіці дозволило сформувати авторську позицію щодо змісту поняття банківської системи. Поряд з тим, структурні зміни в економіці країни мають істотний вплив на функціонування банківської системи, що потребує ідентифікації пріоритетних напрямів структурного реформування як економіки загалом, так і банківської системи.
Банковская система играет важную роль в развитии и функционировании экономики страны. Целью статьи было исследование и обобщение содержательной характеристики банковской системы, учитывая ее элементы, функции и потенциал в обеспечении экономического роста. При выполнении исследования использованы методы: теоретического обобщения, системного подхода, абстрактно-логический, логико-аналитический. В статье исследованы утверждение ученых по определению банковской системы с позиции ее правовой основы и содержательного наполнения. Рассмотрен состав элементов банковской системы с учетом объективно существующих интеграционных процессов. Отмечено об уместности учета аспекта глобализации во время обобщения сущностных, а также и критериальных признаков банковской системы. Проведено исследование с институциональным и институционально-экономическим подходами функционирования и развития банковской системы. Определено, что банковская система является сферой получения ряда финансовых услуг, и за ее функционирование и развитие получаются действенные рычаги регулирования. Указано о необходимости включения в характеристику банковской системы параметры ее ликвидности и финансовой устойчивости, достаточного уровня капитализации, рентабельности, защищенности от внутренних и внешних рисков, а также угроз, финансово-экономической безопасности, адаптивности к развитию глобального и макроэкономической среды. Целесообразно учитывать такие структурные характеристики: соотношение внутреннего и внешнего банковского капитала, способности развиваться в соответствии с требованиями современности по развитию информационных технологий, информационного общества, а также цифровизация бизнес-коммуникаций при обобщении сущностно-типологических признаков банковской системы. Дальнейшее уточнение критериальных признаков банковской системы предусмотривает их идентификацию на уровне каждого из ее элементов. Проведена идентификация и обобщения функций банковской системы. Расширен состав применяемых подходов к сущности банковской системы, дополнив их структурным, безопасным и стратегическим. Интеграция существующих и новых взглядов на понятие, структуру, функции и роль банковской системы в экономике позволило сформировать авторскую позицию относительно содержания понятия банковской системы. Вместе с тем, структурные изменения в экономике страны оказывают существенное влияние на функционирование банковской системы, что требует идентификации приоритетных направлений структурного реформирования как экономики в целом, так и банковской системы.
The banking system plays an important role in the development and functioning of the country’s economy. The purpose of the study was to investigate and summarise the content of the banking system, considering its elements, functions, and potential for economic growth. During the research the following methods were used: theoretical generalisation, system approach, abstract-logical, and logical-analytical. The study examines the statements of scientists on the definition of the banking system from the standpoint of its legal basis and content. The composition of the elements of the banking system is considered in view of the objectively existing integration processes. It was emphasised that it is appropriate to consider the aspect of globalisation when generalising the essential, as well as the criterial features of the banking system. A study on the institutional and institutional-economic approaches to the functioning and development of the banking system. It was determined that the banking system is a sphere of procurement of a number of financial services and through its functioning and development effective levers of regulation are acquired. The study noted the features of the banking system must include the parameters of liquidity and financial stability, sufficient capitalisation, profitability, protection from internal and external risks and threats, financial and economic security, adaptability to the global, and macroeconomic environment. It is advisable to consider such structural features as the ratio of internal and external banking capital, the ability to develop in accordance with modern requirements in terms of information technology progress, information society, and digitalisation of business communications in generalising the essential features of the banking system. Further clarification of the criteria of the banking system will make provision for their identification at the level of each of its elements. The functions of the banking system were identified and generalised. The composition of the applied approaches to the essence of the banking system were expanded and supplemented with structural, security, and strategic ones. The integration of existing and new views on the concept, structure, functions, and role of the banking system in the economy allowed to develop an original position on the content of the concept of the banking system. Structural changes in the country’s economy have a significant impact on the functioning of the banking system. This, in turn, requires the identification of priority areas for structural reform of both the economy as a whole and the banking system, which, in fact, will be the subject of further research
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11028
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, т. 23, № 10

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_23_10_54-67.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University