DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, т. 23, № 10 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11030

Название: Теоретична концептуалізація проблематики розуміння біоекономіки
Другие названия: Теоретическая концептуализация проблематики понимания биоэкономики
Theoretical conceptualization of the problem of understanding bioeconomics
Авторы: Яремова, М. І.
Яремова, М. И.
Yaremova, M.
Ключевые слова: біоекономіка
биоекономика
bioeconomics
методологічний підхід
методологический подход
methodological approach
біотехнологічні розробки
биотехнологические разработки
biotechnological developments
поновлювальні біологічні ресурси
возобновляемые биологические ресурсы
renewable biological resources
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Яремова М. І. Теоретична концептуалізація проблематики розуміння біоекономіки / М. І. Яремова // Наукові горизонти. – 2020. – Т. 23, № 10. – С. 78–87.
Аннотация: Переусвідомлення людства щодо важливості збереження навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь активізувало питання мінімізації споживання викопних видів палива. Одним із шляхів вирішення вказаної проблеми лежить у площині біоекономічної науки, яка покликана просувати ідею виробництва товарів продовольчого та непродовольчого характеру на основі поновлювальних біологічних ресурсів. Можливість формування власного бачення до проблематики обумовлює необхідність обґрунтування теоретичної концептуалізації біоекономічного контенту в історичному вимірі. Метою дослідження є розгляд позиції вчених і дивергенції їх поглядів щодо становлення біоекономічної парадигми. Ключові завдання полягають у ретроспективному вивченні особливостей наукових думок, обґрунтуванні концептуальних засад становлення інклюзивної європейської біоекономіки, якій характерне модерне мислення відносно термінології біоекономічного напряму, ідентифікації методологічних підходів до інтерпретації біоекономіки в контексті сталого розвитку, формуванні авторського розуміння контенту з холістичним поглядом, у якому домінує біотехнологічний підхід, що проглядається крізь призму комерціалізації біотехнологічних інновацій та одержання максимального прибутку від реалізації біотехнологічної продукції. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема історичний (вивчення генезису поняття у хронологічній послідовності), індуктивний і дедуктивний (систематизації та узагальнення біоекономічного контенту), абстрактно-логічний (формування авторського категоріального апарату), графічний (візуалізація результатів дослідження). Методологічною платформою подальших досліджень є побудова моделей розвитку біоекономічних засад з окресленням механізмів їх імплементації.
Переосмысление человечества о важности сохранения окружающей природной среды для будущих поколений активизировало вопрос минимизации потребления ископаемых видов топлива. Одним из путей решения указанной проблемы лежит в плоскости биоекономичной науки, которая призвана продвигать идею производства товаров продовольственного и непродовольственного характера на основе возобновляемых биологических ресурсов. Возможность формирования собственного видения к проблематике обусловливает необходимость обоснования теоретической концептуализации биоекономичного контента в историческом измерении. Целью исследования является рассмотрение позиции ученых и дивергенции их взглядов по становлению биоекономичной парадигмы. Ключевые задачи заключаются в ретроспективном изучении особенностей научных мыслей, обосновании концептуальных основ становления инклюзивной европейской биоэкономики, которой характерно современное мышление относительно терминологии биоекономичного направления, идентификации методологических подходов к интерпретации биоэкономики в контексте устойчивого развития, формировании авторского понимания контента с холистическим взглядом, в котором доминирует биотехнологический подход, просматривается сквозь призму коммерциализации биотехнологических инноваций и получения максимальной прибыли от реализации биотехнологической продукции. Теоретико-методологической основой исследования являются общенаучные и специальные методы, в частности исторический (изучение генезиса понятия в хронологической последовательности), индуктивный и дедуктивный (систематизации и обобщения биоекономичного контента), абстрактно-логический (формирование авторского категориального аппарата), графический (визуализация результатов исследования). Методологической платформой дальнейших исследований является построение моделей развития биоекономичних основ с описанием механизмов их имплементации.
Humankind gives a new meaning to the importance of preserving the environment for future generations, which has intensified the issue of minimizing the consumption of fossil fuels. One of the ways to solve this problem lies in the plane of bioeconomic science, which is intended to promote the idea of production of food and non-food products based on renewable biological resources. It is necessary to substantiate the theoretical conceptualization of bioeconomic content in the historical dimension to provide the possibility to develop an original opinion on the matter. The purpose of the study is to consider the opinions of researchers and the divergence of their opinions on the development of a bioeconomic paradigm. The key tasks are to conduct a retrospective study of the features of scientific thoughts, substantiate the conceptual foundations of an inclusive European bioeconomy, which is described by modern thinking about the terminology of the bioeconomic direction, identify methodological approaches to the interpretation of bioeconomics in the context of sustainable development, develop an original interpretation of the content with a holistic view, where a biotechnological approach predominates, which is viewed through the lens of commercialization of biotechnological innovations and obtaining maximum profit from the sale of biotechnological products. Theoretical and methodological framework of the study includes general and special methods, including historical method (study of the genesis of the concept in chronological order), inductive and deductive methods (systematization and generalization of bioeconomic content), abstract-logical method (development of an original terminology), and graphic method (visualization of the results). The methodological platform for further research is to build models for the development of bioeconomic principles with the outline of mechanisms for their implementation.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11030
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, т. 23, № 10

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_23_10_78-87.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University