DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 07 (92) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11046

Название: Цито- та гістометрія мезентеріальних лімфатичних вузлів жуйних та коней
Другие названия: Cyto- and histometry of ruminantia`s and horses mesenterial lymph nodes
Цито- и гистометрия мезентериальных лимфатических узлов жвачных и лошадей
Авторы: Горальський, Л. П.
Horalskyi, L.
Горальский, Л. П.
Дунаєвська, О. Ф.
Dunaievska, O.
Дунаевская, О. Ф.
Колеснік, Н. Л.
Kolesnik, N.
Колесник, Н. Л.
Сокульський, І. М.
Sokulskyi, I.
Сокульский, И. Н.
Горальська, І. Ю.
Horalska, I.
Горальская, И. Ю.
Ключевые слова: мезентеріальні лімфатичні вузли
mesenteric lymph nodes
мезентериальные лимфатические узлы
гістометрія
histometry
гистометрия
жуйні
ruminants
жвачные
коні
horses
лошади
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Цито- та гістометрія мезентеріальних лімфатичних вузлів жуйних та коней / Л. П. Горальський, О. Ф. Дунаєвська, Н. Л. Колеснік [та ін.] // Наукові горизонти. – 2020. – № 7 (92). – С. 26–31.
Аннотация: З’ясовано особливості гістоархітектоніки, цито- та гістометрію мезентеріальних лімфатичних вузлів у жуйних (великої рогатої худоби, овець) та коней. Проведені дослідження свідчать, що гістоархітектоніка мезентеріальних лімфатичних вузлів у дослідних тварин подібна, але різниться певними морфометричними показниками. Лімфатичні вузли вкриті сполучнотканинною капсулою. Її у великої рогатої худоби у 1,7 раза є більшою за товщину у овець та коней. Паренхіма лімфатичних вузлів сформована кірковою та мозковою речовинами, межа між якими на зрізі лімфатичних вузлів чітко виражена. Згідно з аналізом морфометричних досліджень, кіркова речовина більш розвинута у овець (55,14±16,7 %), мозкова – у коней (68,6±6,83 %). Водночас середня площа лімфатичних вузликів лімфатичних вузлів у овець (0,19±0,05 мм2) і коней (0,08±0,01 мм2) значно менша, ніж у великої рогатої худоби (0,46±0,07 мм2). Цитоструктура лімфовузлів представлена різними клітинними елементами, найбільш вираженими серед яких є макрофаги, лімфобласти, лімфоцити, що відрізняються своєю будовою та інтенсивністю зафарбування. У лімфатичних вузликах мезентеріальних лімфовузлів великої рогатої худоби вагому частку займають малі і середні лімфоцити (47,1±2,53 % та 31,7±1,84 %). У великій кількості вони розміщуються периферією лімфатичних вузликів з вираженими світлими центрами. Ретикулярні клітини становлять 14,6 ±1,37 %. Лімфобласти і великі лімфоцити, які переважно локалізуються в світлих центрах лімфатичних вузликів, займають 3,8±0,87 %, а макрофаги – 1,4±0,3 %. Частка зруйнованих клітин становить 1,0±0,26 %. Основну частину мозкової речовини займають м’якушеві тяжі. В них спостерігається тенденція до збільшення малих лімфоцитів, в основному за рахунок зменшення в 3,1 раза кількості бластів і великих лімфоцитів, в 1,3 –макрофагів і в два рази зруйнованих клітин. Кількість середніх лімфоцитів і ретикулярних клітин майже не змінюється в порівнянні з такими ж показниками в лімфатичних вузликах і становить 31,0±2,48 % та 13,8±1,5 %. Аналогічний розподіл клітинних елементів у лімфатичних вузликах та м’якушевих тяжах лімфатичних вузлів спостерігали і у овець та коней. Однак, у овець щодо великої рогатої худоби, встановили збільшення у 1,4 раза кількості бластів та великих лімфоцитів у лімфатичних вузликах та у 1,6 раза у м’якушевих тяжах. У коней ці показники практично не змінювалися. Спостерігали зростання цитопопуляції ретикулярних клітин, особливо у м’якушевих тяжах з 13,8±1,5 % у великої рогатої худоби до 23,0±1,73 % у овець та до 21,1±0,9 % у коней. Кількість макрофагів залишалася майже на тому ж рівні, що й увеликої рогатої худоби. Процентна частка зруйнованих клітин у жуйних практично була однаковою, однак у коней цей показник більший в 1,8 раза в лімфатичних вузликах і менший в 2,5 раза в м’якушевих тяжах щодо таких показників у великої рогатої худоби.
Features of histoarchitectonics, cyto- and histometry of mesenteric lymph nodes in ruminants (cattle, sheep) and horses have been clarified. Scientific studies show that the histoarchitectonics of mesenteric lymph nodes in experimental animals are similar but differ in certain morphometric parameters. Lymph nodes are covered with a connective tissue capsule. Its thickness in cattle 1.7 fold greater than the thickness in sheep and horses. The parenchyma of the lymph nodes is formed by cortical and cerebral substances, the boundary between which is clearly expressed on the section of lymph nodes. According to the analysis of morphometric studies, the cortex is more developed in sheep (55.14±16.7 %), the brain - in horses (68.6±6.83 %). However, the average area of lymph nodes in sheep (0.19±0.05 mm2) and horses (0.08±0.01 mm2) is much smaller than in cattle (0.46±0.07 mm2). The cytostructure of lymph nodes is represented by various cellular elements, the most pronounced of which are blast forms, lymphocytes, reticular cells, macrophages, which differ in their structure and intensity of staining. In the lymph nodes of mesenteric lymph nodes in cattle, small and medium lymphocytes (47.1±2.53 % and 31.7±1.84 %) occupy a significant share. In large numbers, they are located on the periphery of lymph nodes with pronounced light centers. Reticular cells are 14.6±1.37 %. Lymphoblasts and large lymphocytes, which are mainly localized in the light centers of the lymph nodes, occupy 3.8±0.87 %, and macrophages - 1.4±0.3 %. The proportion of destroyed cells is 1.0±0.26 %. The main part of the cerebral substance is occupied by pulp cords. There is a tendency for small lymphocytes to increase, mainly due to a 3.1-fold decrease in the number of blasts and large lymphocytes, a 3-fold decrease in the number of macrophages, and a two-fold decrease in the number of destroyed cells. The number of average lymphocytes and reticular cells is almost unchanged compared to the same indicators in the lymph nodes and is 31.0±2.48 % and 13.8±1.5 %. A similar distribution of cellular elements in the lymph nodes and lymph nodes was observed in sheep and horses. However, in sheep, in contrasts to cattle, there was a 1.4-fold increase in the number of blasts and large lymphocytes in the lymph nodes and 1.6-fold in the pulp. In horses, these figures have not changed. An increase in the cytopopulation of reticular cells was observed, especially in pulp cords from 13.8±1.5 % in cattle to 23.0±1.73 % in sheep and to 21.1±0.9 % in horses. The number of macrophages remained almost at the same level as in cattle. The percentage of destroyed cells in ruminants was almost the same, but in horses, this figure increased 1.8 fold in the lymph nodes and decreased 2.5 fold in the pulp, relative to such figures in cattle.
Выяснены особенности гистоархитектоники, цито- и гистометрии мезентериальных лимфатических узлов у жвачных (крупного рогатого скота, овец) и лошадей. Проведенные исследования показывают, что гистоархитектоники мезентериальных лимфатических узлов у опытных животных похожи, но отличаются определенными морфометрическими показателям. Лимфатические узлы покрыты соединительнотканной капсулой. Она у крупного рогатого скота в 1,7 раза большей толщины у овец и лошадей. Паренхима лимфатических узлов сформирована корковыми и мозговыми веществами, граница между которыми на срезе лимфатических узлов четко выражена. Согласно анализу морфометрических исследований, корковое вещество более развито у овец (55,14 ± 16,7%), мозговое - у лошадей (68,6 ± 6,83%). В то же время средний размер лимфатических узелков лимфатических узлов у овец (0,19 ± 0,05 мм2) и лошадей (0,08 ± 0,01 мм2) значительно меньше, чем у крупного рогатого скота (0,46 ± 0,07 мм2). Цитоструктура лимфоузлов представлена различными клеточными элементами, наиболее выраженными являются макрофаги, лимфобласты, лимфоциты, отличающиеся своим строением и интенсивностью окраски. В лимфатических узелках мезентериальных лимфоузлов крупного рогатого скота весомую долю занимают малые и средние лимфоциты (47,1 ± 2,53% и 31,7 ± 1,84%). В большом количестве они размещаются периферией лимфатических узелков с выраженными светлыми центрами. Ретикулярные клетки составляют 14,6 ± 1,37%. Лимфобласты и большие лимфоциты, которые в основном локализуются в светлых центрах лимфатических узелков, занимают 3,8 ± 0,87%, а макрофаги - 1,4 ± 0,3%. Доля разрушенных клеток составляет 1,0 ± 0,26%. Основную часть мозгового вещества занимают мякотные тяжи. В них наблюдается тенденция к увеличению малых лимфоцитов, в основном за счет уменьшения в 3,1 раза количества бластов и больших лимфоцитов, в 1,3 - макрофагив и в два раза разрушенных клеток. Количество средних лимфоцитов и ретикулярных клеток почти не меняется по сравнению с такими же показателями в лимфатических узелках и составляет 31,0 ± 2,48% и 13,8 ± 1,5%. Аналогичное распределение клеточных элементов в лимфатических узелках и мякотных тяжах лимфатических узлов наблюдали и у овец и лошадей. Однако, у овец по сравнению с крупным рогатым скотом, установили увеличение в 1,4 раза количества бластов и больших лимфоцитов в лимфатических узелках и в 1,6 раза в мякотных тяжах. У лошадей эти показатели практически не менялись. Наблюдали рост цитопопуляции ретикулярных клеток, особенно в мякотных тяжах с 13,8 ± 1,5% у крупного рогатого скота до 23,0 ± 1,73% у овец и до 21,1 ± 0,9% у лошадей. Количество макрофагов оставалась почти на том же уровне, что и в крупного рогатого скота. Процентная доля разрушенных клеток у жвачных практически была одинаковой, однако у лошадей этот показатель больше в 1,8 раза в лимфатических узелках и меньше в 2,5 раза в мякотных тяжах по таким показателям у крупного рогатого скота.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11046
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 07 (92)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_7_26-31.pdf643,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University