DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11065

Название: Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму Правобережного Полісся
Другие названия: Анализ перспектив развития гастрономического туризма Правобережного Полесья
Analysis of prospects of the Right Bank gastronomic tourism Polissya
Авторы: Нестерчук, І. К.
Нестерчук, И. К.
Nesterchuk, I.
Ключевые слова: гастрономічний туризм
гастрономический туризм
gastronomic tourism
Правобережне Полісся
Правобережное Полесье
right-bank Polissya
автохтоні культури
автохтонные культуры
natives culture
етнокультурні феномени
этнокультурные феномены
ethno-cultural phenomena
гастрономічний тур
гастрономический тур
gastronomic tour
регіональні особливості традиційної народної їжі
региональные особенности народной пищи
regional features traditional folk food
регіональні особливості напоїв та продуктів харчування
региональные особенности напитков и продуктов питания
regional features drinks and food
Issue Date: 2017
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Нестерчук І. К. Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму Правобережного Полісся / І. К. Нестерчук // Географія та туризм. – 2017. – Вип. 40. – С. 57–66.
Аннотация: Мета. Теоретичне обґрунтуванняпередумов розвитку гастрономічного туризму в регіоні з огляду перспектив розвитку гастрономічних турів. Стрімке етнокультурне відродження, яке супроводжується повсюдним зростанням цікавості людини до власної національної самобутності, стало однією із сильних відповідей на виклики глобалізації. Відбиваючись в реконструкціях етнічних традицій, фольклору, побуту, ремесел, свят, що ініціювало створення різних етнопарків, національних селищ, спеціальних програм гастрономічного туризму різних куточків регіону, де впервозданному вигляді збереглися автохтоні культури. З початку XXI сторіччя спостерігається значне збільшення кількості туристичних поїздок з метою долучення до етнографічної спадщини, і в цьому відношенні Правобережне Полісся традиційно сприймається як регіон з великим етнокультурним потенціалом. Методика. Ретоспективний аналіз природно-рекреаційного та етнокультурного потенціалу в рамках здійснення гастрономічних турів. Виявлення регіональних відмінностей гастротуризму в фізико-географічних областях Правобережного Полісся та визначення особливостей гастрономічного туризму. В даному досліджені необхідно оцінити локальний потенціал та намітити нові напрямки розвитку гастрономічного туризму. В рамках дослідження ми намагалися дати оцінку регіональних етнокультурних гастрономічних туристських ресурсів, а також намітити нові тенденції у використані найбагатшої історико-культурної спадщини Правобережного Полісся. Результати. За результатами проведених досліджень проаналізовано локальний потенціал та намічено нові напрямки розвитку гастрономічного туризму. В рамках дослідження подано оцінку регіональних етнокультурних гастрономічних туристських ресурсів, а також намічено нові тенденції у використані найбагатшої історико-культурної спадщини Правобережного Полісся. Основні дестинації гастрономічного туризму в цьому регіоні розташовані в фізико-географічних областях Житомирського та Волинського Полісся при незначній вазі Київського Полісся. Наукова новизна. Запропонована і обґрунтована нова концепція поглядів на гастрономічний туризм на локальному рівні спираючись на фізико-географічне районування. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при маркетингових дослідженнях ринку туристичних послуг і рекреаційних потреб відпочиваючих. Гастрономічний туризм, є одним із важливих економічних інструментів та перспективних напрямків розвитку території регіону. Переорієнтація туризму на внутрішній ринок, створить необхідність розробки нових видів туристського продукту.
Цель. Теоретическое обоснование предпосылок развития гастрономического туризма в регионе с учетом перспектив развития гастрономических турив. Стримке этнокультурное возрождение, которое сопровождается повсеместным ростом интереса человека к собственной национальной самобытности, стало одной из сильных ответов на вызовы глобализации. Отражаясь в реконструкциях этнических традиций, фольклора, быта, ремесел, праздников, инициировало создание различных этнопарк, национальных поселков, специальных программ гастрономического туризма разных уголков региона, где в первозданном виде сохранились автохтонов культуры. С начала XXI века наблюдается значительное увеличение количества туристических поездок с целью приобщения к этнографической наследия, и в этом отношении Правобережное Полесья традиционно воспринимается как регион с большим этнокультурным потенциалом. Методика. Ретроспективный анализ природно-рекреационного и этнокультурного потенциала в рамках осуществления гастрономических туров. Выявление региональных различий гастротуризма в физико-географических областях Правобережного Полесья и определения особенностей гастрономического туризма. В данном исследовании необходимо оценить локальный потенциал и наметить новые направления развития гастрономического туризма. В рамках исследования мы пытались дать оценку региональных этнокультурных гастрономических туристских ресурсов, а также наметить новые тенденции в использовании богатого историко-культурного наследия Правобережного Полесья. Результаты. По результатам проведенных исследований проанализированы локальный потенциал и намечены новые направления развития гастрономического туризма. В рамках исследования дана оценка региональных этнокультурных гастрономических туристских ресурсов, а также намечено новые тенденции в использовании богатого историко-культурного наследия Правобережного Полесья. Основные дестинации гастрономического туризма в этом регионе расположены в физико-географических областях Житомирского и Волынского Полесья при незначительном весе Киевского Полесья. Научная новизна. Предложена и обоснована новая концепция взглядов на гастрономический туризм на локальном уровне опираясь на физико-географическое районирование. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при маркетинговых исследованиях рынка туристических услуг и рекреационных потребностей отдыхающих. Гастрономический туризм является одним из важных экономических инструментов и перспективных направлений развития территории региона. Переориентация туризма на внутренний рынок, создаст необходимость разработки новых видов туристского продукта.
Goal. Theoretical substantiation of the preconditions for the development of gastronomic tourism in the region from the perspective of the development of gastronomic tours. The rapid ethnic-cultural revival, which is accompanied by the widespread growth of human curiosity towards its own national identity, has become one of the strongest responses to the challenges of globalization. Reflecting on the reconstruction of ethnic traditions, folklore, everyday life, crafts, holidays, which initiated the creation of various ethnoparks, national villages, special programs of gastronomic tourism in different parts of the region, where the autochthons of culture were preserved in the first form. Since the beginning of the 21st century, there has been a significant increase in thenumber of tourist trips in order to be added to the ethnographic heritage, and in this respect the Right-Bank Polissya is traditionally perceived as a region with great ethnocultural potential. Method. Retrospective analysis of natural recreational and ethno-cultural potential in the framework of gastronomic tours. Detection of regional differences in gastro tourism in the physical and geographical areas of the Right Bank Polissya and the definition of the characteristics of gastronomic tourism. In this study, it is necessary to assess the local potential and identify new trends in the development of gastronomic tourism. As part of the study, we tried to evaluate the regional ethno-cultural gastronomic tourism resources, as well as to identify new trends inusing the richest historical and cultural heritage of the Right Bank Polissya. Results According to the results of the conducted research the local potential is analyzed and new directions of development of gastronomic tourism are outlined. Within the framework of the research, the evaluation of regional ethno-cultural gastronomic tourism resources is presented, as well as new trends in the use of the richest historical and cultural heritage of the Right Bank Polissya. The main destinations of gastronomictourism in this region are located in the physical and geographical areas of Zhytomyr and Volyn Polissya with a slight weight of the Kiev Polissya. Scientific novelty. A new concept of gastronomic tourism at the local level based on physical and geographical zoning is proposed and grounded. Practical significance. The obtained results can be used in marketing researches of the market of tourist services and recreational needs of tourists. Gastronomic tourism is one of the important economic instruments andpromising directions for the development of the region. Reorienting tourism to the domestic market will create the need to develop new types of tourist products.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11065
ISSN: 2308-135Х
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GTT_2017_40_57-66.pdf315,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University