DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки і підприємництва >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11081

Название: Управління удосконаленням мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Management of motivation improvement in the personnel of agricultural enterprises
Управление совершенствованием мотивации персонала сельскохозяйственных предприятий
Авторы: Циганенко, Г. В.
Tsyhanenko, H.
Цыганенко, А. В.
Місевич, М. А.
Mysevych, M.
Мисевич, Н. А.
Ходаківський, В. М.
Khodakyvskyy, V.
Ходаковский, В. Н.
Ключевые слова: мотивація
motivation
мотивация
стимул
incentive
персонал
staff
продуктивність праці
productivity
производительность труда
сільськогосподарське підприємство
agricultural enterprise
сельскохозяйственное предприятие
Issue Date: 2020
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр
Библиографическое описание: Циганенко Г. В. Управління удосконаленням мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Циганенко, М. А. Місевич, В. М. Ходаківський // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7899.
Аннотация: У статті досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти удосконалення управління мотивацією персоналу сільськогосподарського підприємства. Проблемою дослідження є недосконала політика мотивації персоналу сільськогосподарського підприємства, що, в сучасних умовах господарювання, спрямовується на регламентування таких аспектів: рівні мотивації (врахування основних теоретичних підходів та впровадження їх на практиці); стимулювання до високопродуктивної трудової діяльності; мотивування до зовнішньої конкурентоспроможності фахівців-спеціалістів; об’єктивна оцінка та оплата праці; визначення рівня делегування повноважень в сфері оплати праці; враховування структури персоналу та структури його стимулювання до трудової діяльності; знаходження варіативності способів матеріального негрошового заохочення праці працівників на селі; мотивування до досягнення стабільного розвитку сільськогосподарського підприємства та його ефективної діяльності в цілому. Відповідно до особливостей та сучасних реалій розвитку сектору сільського господарства, впровадження в практику нових «правил гри» між найманим працівником та роботодавцем вимагає враховувати побудови керівником сільськогосподарського підприємства такої політики мотивації персоналу, що враховувала б такі фактори: перегляд стратегічних підходів до «персоналу» як до «людського капіталу», вклад у який може забезпечити не тільки ефективне використання персоналу, а й передбачувані результати роботи підприємства. Заходами з вдосконалення мотивації виробничого персоналу сільськогосподарського підприємства повинні стати: постійний моніторинг щодо узгодження цілей підприємства з цілями та ступенем задоволеності працівників; вибір оптимальних інструментів для задоволення потреб працівників та підвищення ефективності діяльності сільгосппідприємства в цілому. Обґрунтована необхідність створення ефективної політики мотивації персоналу та формування в систему набору економічних, організаційних та морально-психологічних інструментів стимулювання індивідуальної та колективної мотивації працівників. Доведено прямий вплив оплати праці (матеріальної мотивації) на підвищення продуктивності праці персоналу, що сприяє цілям розвитку сільськогосподарського підприємства.
The theoretical, methodological and practical aspects of managing the motivation improvement of agricultural enterprise personnel are investigated in the article. The problem of the research is the imperfect policy of motivation of agricultural enterprise personnel, which, in modern economic conditions, is aimed at regulating the following aspects: levels of motivation (considering the basic theoretical approaches and their implementation in practice); incentives for highly productive work; motivation for external competitiveness of specialists; objective assessment and remuneration; determining the level of delegation of powers in the field of remuneration; taking into account the structure of staff and the structure of its motivation towards the job; finding variability of ways of material non-monetary encouragement of workers' work in the countryside; motivation to achieve stable development of the agricultural enterprise and its effective activity as a whole. In accordance with the peculiarities and current realities of the agricultural sector, the introduction of new «rules of the game» between employees and employers requires consideration of the construction of the head of the agricultural enterprise such a policy of staff motivation, which would take into account the following factors: «human capital», the contribution to which can ensure not only the efficient use of staff, but also the expected results of the enterprise. Measures to improve the motivation of the production staff of the agricultural enterprise should be: constant monitoring of the alignment of the goals of the enterprise with the goals and the degree of employee satisfaction; selection of optimal tools to meet the needs of employees and increase the efficiency of the agricultural enterprise as a whole. A reasonable necessity of creating an effective policy of personnel motivation and of establishing a system of economic, organizational and moral-psychological tools to stimulate individual and collective motivation of employees is substantiated. The direct influence of wages (material motivation) on increasing the productivity of staff, which contributes to the goals of agricultural enterprise development, is proved.
В статье исследованы теоретические, методические и практические аспекты совершенствования управления мотивацией персонала сельскохозяйственного предприятия. Проблемой исследования является несовершенная политика мотивации персонала сельскохозяйственного предприятия, что, в современных условиях хозяйствования, направляется на регламентирование таких аспектов: уровни мотивации (учет основных теоретических подходов и внедрения их на практике); стимулирование к высокопроизводительной трудовой деятельности; мотивирование к внешней конкурентоспособности специалистов; объективная оценка и оплата труда; определение уровня делегирования полномочий в сфере оплаты труда; учет структуры персонала и структуры его стимулирования к трудовой деятельности; нахождение вариативности способов материального неденежного поощрения труда работников на селе; мотивирование к достижению устойчивого развития сельскохозяйственного предприятия и его эффективной деятельности в целом. В соответствии с особенностями и современными реалиями развития сектора сельского хозяйства, внедрение в практику новых «правил игры» между наемным работником и работодателем требует учитывать построение руководителем сельскохозяйственного предприятия такой политики мотивации персонала, которая учитывала бы следующие факторы: пересмотр стратегических подходов к «персоналу» как «человеческого капитала», вклад в который может обеспечить не только эффективное использование персонала, но и предполагаемые результаты работы предприятия. Мерами по совершенствованию мотивации производственного персонала сельскохозяйственного предприятия должны стать: постоянный мониторинг согласования целей предприятия с целями и степенью удовлетворенности работников; выбор оптимальных инструментов для удовлетворения потребностей работников и повышения эффективности деятельности сельхозпредприятия в целом. Обоснована необходимость создания эффективной политики мотивации персонала и формирование в систему набора экономических, организационных и морально-психологических инструментов стимулирования индивидуальной и коллективной мотивации работников. Доказано прямое влияние оплаты труда (материальной мотивации) на повышение производительности труда персонала, способствует целям развития сельскохозяйственного предприятия.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11081
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EfTcon_2020_5.pdf458,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University