DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 08 (93) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11105

Название: Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств в об’єднаних територіальних громадах
Другие названия: Analysis of the formation of financial resources of enterprises in united territorial communities
Анализ формирования финансовых ресурсов предприятий в объединенных территориальных общинах
Авторы: Давидчук, С. М.
Davydchuk, S.
Давыдчук, С. Н.
Дема, Д. І.
Dema, D.
Дема, Д. И.
Ключевые слова: фінансові ресурси
financial resources
финансовые ресурсы
децентралізація
decentralization
децентрализация
об’єднані територіальні громади
the united territorial community
объединенные территориальные общины
конкурентоспроможність
competitiveness
конкурентоспособность
державна фінансова підтримка
public financial support
государственная финансовая поддержка
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Давидчук С. М. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств в об’єднаних територіальних громадах / С. М. Давидчук, Д. І. Дема // Наукові горизонти. – 2020. – № 8 (93). – С. 39–46.
Аннотация: Статтю присвячено комплексному дослідженню формування фінансових ресурсів підприємств в об’єднаних територіальних громадах України. Метою дослідження є розкриття сутності фінансових ресурсів підприємств та проведення аналізу їх формування. Для досягнення поставленої мети було досліджено теоретичні та практичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств, які функціонують в об’єднаних територіальних громадах. У процесі дослідження використано емпіричний метод (для комплексної оцінки формування фінансових ресурсів підприємств, які належать об’єднаним територіальним громадам), метод аналізу (визначено основні проблеми забезпечення належного фінансування підприємств з бюджету об’єднаних територіальних громад), абстрактно-логічний (теоретично узагальнено та надано висновки стосовно інтеграції сільськогосподарських підприємств з об’єднаними територіальними громадами). Аргументація висновків ґрунтувалася на системному підході, який передбачав узагальнення теоретичних положень концепції розвитку сільських територій і основних засад децентралізації, а також оцінку проміжних результатів формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Наведено переваги та потенційні ризики впливу децентралізації на розвиток виробничих підприємств в об’єднаних територіальних громадах України, які можуть бути використані при обґрунтуванні пропозицій щодо внесення коректив до загальнодержавних планів із формування об’єднаних територіальних громад з метою подальшої мінімізації ризиків для розвитку виробничих підприємств. Обґрунтовано, що безпосередньо від управління фінансовими ресурсами залежить конкурентоспроможність аграрного сектору. В свою чергу, наявність фінансових ресурсів – необхідна умова забезпечення безперервного процесу виробництва. Уточнено проблеми формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Проаналізовано показники економічного розвитку та інвестиційної привабливості об’єднаних територіальних громад Житомирської області у 2019 р. і встановлено, що громади стали спроможні забезпечити фінансування ресурсів підприємств. Зроблено висновок щодо відсутності належної державної підтримки підприємств області. Основні положення, викладені у статті, містять певні методичні і практичні рекомендації щодо проведення децентралізації влади та її впливу на функціонування і розвиток сільськогосподарських підприємств. У подальших дослідженнях слід приділити увагу зарубіжному досвіду управління сільськими територіями, об’єднаними територіальними громадами щодо реалізації суспільних проектів на засадах партнерства місцевої влади та підприємництва.
The article is devoted to a comprehensive study of the formation of financial resources of enterprises in the united territorial communities of Ukraine. The purpose of the research is to reveal the essence of financial resources of enterprises and analyze their formation. To achieve this goal, theoretical and practical aspects of the formation of financial resources of enterprises operating in united territorial communities were studied. The research used an empirical method (for a comprehensive assessment of the formation of financial resources of enterprises that belong to United territorial communities), an analysis method (identified the main problems of ensuring proper financing of enterprises from the budget of United territorial communities), and an abstract-logical method (theoretically generalized and provided conclusions on the integration of agricultural enterprises with United territorial communities). The reasoning of the conclusions was based on a systematic approach, which provided a generalization of the theoretical provisions of the concept of rural development and the basic principles of decentralization, as well as an assessment of the interim results of the formation of united territorial communities in Ukraine. The advantages and potential risks of the impact of decentralization on the development of production enterprises in the united territorial communities of Ukraine are presented, which can be used to justify proposals for making adjustments to national plans for the formation of united territorial communities in order to further minimize the risks to the development of production enterprises. It is proved that the competitiveness of the agricultural sector depends directly on the management of financial resources. In turn, the availability of financial resources is a necessary condition for ensuring a continuous production process. The problems of formation and use of financial resources of agricultural enterprises in modern conditions are clarified. The indicators of economic development and investment attractiveness of the united territorial communities of Zhytomyr region in 2019 were analyzed and it was found that the communities have become able to Finance the resources of enterprises. The conclusion is made about the lack of proper state support for enterprises in the region. The main provisions set out in the article contain certain methodological and practical recommendations for the decentralization of power and its impact on the functioning and development of agricultural enterprises. In further research, attention should be paid to foreign experience in managing rural territories, united territorial communities for the implementation of public projects based on partnership between local authorities and businesses.
Статья посвящена комплексному исследованию формирования финансовых ресурсов предприятий в объединенных территориальных общинах Украины. Целью исследования является раскрытие сущности финансовых ресурсов предприятий и проведения анализа их формирования. Для достижения поставленной цели были исследованы теоретические и практические аспекты формирования финансовых ресурсов предприятий, функционирующих в объединенных территориальных общинах. В процессе исследования использованы эмпирический метод (для комплексной оценки формирования финансовых ресурсов предприятий, принадлежащих объединенным территориальным общинам), метод анализа (определены основные проблемы обеспечения надлежащего финансирования предприятий из бюджета объединенных территориальных общин), абстрактно-логический (теоретически обобщены и предоставлены выводы относительно интеграции сельскохозяйственных предприятий с объединенными территориальными общинами). Аргументация выводов основывалась на системном подходе, который предусматривал обобщение теоретических положений концепции развития сельских территорий и основных принципов децентрализации, а также оценку промежуточных результатов формирования объединенных территориальных общин в Украине. Приведены преимущества и потенциальные риски влияния децентрализации на развитие производственных предприятий в объединенных территориальных общинах Украины, которые могут быть использованы при обосновании предложений по внесению корректив в общегосударственные планы по формированию объединенных территориальных общин с целью дальнейшей минимизации рисков для развития производственных предприятий. Обосновано, что непосредственно от управления финансовыми ресурсами зависит конкурентоспособность аграрного сектора. В свою очередь, наличие финансовых ресурсов - необходимое условие обеспечения непрерывного процесса производства. Уточнение проблемы формирования и использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий в современных условиях. Проанализированы показатели экономического развития и инвестиционной привлекательности объединенных территориальных общин Житомирской области в 2019 году. И установлено, что общины стали способны обеспечить финансирование ресурсов предприятий. Сделан вывод об отсутствии надлежащей государственной поддержки предприятий области. Основные положения, изложенные в статье, содержат определенные методические и практические рекомендации по проведению децентрализации власти и ее влияния на функционирование и развитие сельскохозяйственных предприятий. В дальнейших исследованиях следует уделить внимание зарубежному опыту управления сельскими территориями, объединенными территориальными общинами по реализации общественных проектов на принципах партнерства местной власти и предпринимательства.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11105
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 08 (93)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_8_39-46.pdf484,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University