DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 05 (90) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11198

Название: Формування урожайності насіння сортів грястиці збірної під впливом оптимізованої системи удобрення
Другие названия: Seed yield formation of the cocksfoot varieties under the impact of optimized fertilizing system
Формирование урожайности семян сортов ежи сборной под влиянием оптимизированной системы удобрения
Авторы: Сладковська, Т. А.
Sladkovs'ka, T.
Сладковская, Т. А.
Інкілюк, К. І.
Inkilyuk, K.
Инкилюк, К. И.
Гичко, А. В.
Hychko, A.
Баб’яр, Б. В.
Babiar, B.
Бабьяр, Б. В.
Ключевые слова: багаторічні трави
cocksfoot
многолетние травы
злакові
seed yield
злаковые
біометричні характеристики
biometric characteristics of reproductive organs
биометрические характеристики
рідкі комплексні добрива
liquid complex fertilizers
жидкие комплексные удобрения
сорти
varieties
сорта
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Формування урожайності насіння сортів грястиці збірної під впливом оптимізованої системи удобрення / Т. А. Сладковська, К. І. Інкілюк, А. В. Гичко, Б. В. Баб’яр // Наукові горизонти. – 2020. – № 5 (90). – С. 36–40.
Аннотация: Задля забезпечення господарств можливістю розширювати та покращувати стан кормових угідь необхідним є їх забезпечення насінням багаторічних трав районованих сортів у достатній мірі. Мета досліджень полягала у вивченні впливу рідких комплексних добрив на урожайність насіння сортів грястиці збірної (Dactуlis glomerata L.). Наведені результати польових та лабораторних досліджень з вивчення особливостей формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної сортів Василинка, Олешка 14 та Інгулка 17 під впливом оптимізованої системи удобрення з використанням рідких комплексних добрив Квантум-Зернові (РКД) та концентрованого борного добрива Квантум Бор- Актив (В). Встановлено, що в Поліссі України для формування максимальних показників насіннєвої продуктивності грястиці збірної (0,56–0,66 т/га) оптимальні умови забезпечує внесення мінеральних добрив в нормі N60Р60К60 у поєднанні з РКД Квантум-Зернові + Бор Актив. Найбільша урожайність насіння отримана на варіантах з сортом Василинка (0,66 т/га), що переважав сорт Олешка 14 в середньому на 15 %. Позакореневе підживлення рідким комплексним добривом збільшувало урожайність насіння грястиці збірної на 19 % в середньому по сортах порівняно з варіантами з внесенням лише N60Р60К60. Найбільша довжина суцвіть була на варіантах досліду з внесенням N60Р60К60 та з позакореневим підживленням рідким комплексним добривом Квантум Зернові та концентрованим борним добривом Квантум Бор Актив, у сорту Василинка вона була 18,8 см, Олешка 14–18,4 см та Інгулка 17–18,6 см. Сорт Василинка показав також найбільшу кількість насінин у суцвітті – 314 шт. Маса 1000 насінин у досліді залежала, здебільшого, від удобрення і була найбільшою на варіантах N60P60K60+ рідкі комплексні добрива+ концентроване борне добриво, де становила 1,1–1,2 г залежно від сорту. Найбільшою кількістю генеративних пагонів характеризувався сорт Василинка на варіантах із внесенням мінеральних добрив та позакореневим підживленням, що склало в середньому за 2 роки 136 шт./м2. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу рідких комплексних добрив на урожайність та якість насіння злакових трав.
The article considers the results of field and laboratory researches concerning the cocksfoot (Dactуlis glomerata L.) seed yield formation of Vasylynka, Oleshka 14, Inhulka 17 varieties under the impact of optimized fertilizing system with the application of liquid complex fertilizers Quantum-Grain (LCF) and concentrated boric fertilizer Quantum Bor-Active (B). It has been proved that the application of mineral fertilizers N60Р60К60 in combination with LCF Quantum-Grain+Bor-Active provides the optimum conditions for the cocksfoot seed yield formation indices (0,56–0,66 t/ha) in Ukrainian Polissya area. Variants with Vasylynka variety demonstrate the highest indices (0,66 t/ha) and exceed yield indices of Oleshka 14 variety on average by 15 %. The application of liquid complex fertilizers as top-dressing increases cocksfoot seed yield on average by 19 % in all the varieties as compared to solely N60Р60К60 application. Variants with the application of mineral fertilizers and variants with top-dressing provide the longest inflorescences: in Vasylynka variety 18,8-18,4 cm, in Oleshka 14 variety – 307–282 cm, in Inhulka 17 variety – 310–280cm. The seed quantity in an inflorescence ranges from 250 to 314 depending on variety and fertilization. Vasylynka variety has the highest seed quantity which ranges from 252 to 314. The weight of 1000 seeds in experimental variants ranges from 1,0 to 1,2 gm and depends mainly on fertilization. Vasylynka variety in case of mineral and liquid complex fertilizers application has the maximum quantity of reproductive shoots (136 per square meter). The prospects for further research include the investigation of the impact of liquid complex fertilizers on the cocksfoot seed yield and quality.
Для обеспечения хозяйств возможностью расширять и улучшать состояние кормовых угодий необходимо их обеспечить семенами многолетних трав районированных сортов в достаточной мере. Цель исследований заключалась в изучении влияния жидких комплексных удобрений на урожайность семян сортов ежи сборной (Dactуlis glomerata L.). Приведенные результаты полевых и лабораторных исследований по изучению особенностей формирования семенной продуктивности ежи сборной сортов Василинка, Олешко 14 и Ингулка 17 под влиянием оптимизированной системы удобрения с использованием жидких комплексных удобрений Квантум-Зерновые (РКИ) и концентрированного борного удобрения Квантум бор- Актив (В). Установлено, что в Полесье Украины для формирования максимальных показателей семенной продуктивности ежи сборной (0,56-0,66 т / га) оптимальные условия обеспечивает внесение минеральных удобрений в норме N60Р60К60 в сочетании с ЖКД Квантум-Зерновые + Бор Актив. Наибольшая урожайность семян получена на вариантах с сортом Василинка (0,66 т / га), что преобладал сорт Олешко 14 в среднем на 15%. Внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением увеличивало урожайность семян ежи сборной на 19% в среднем по сортам по сравнению с вариантами с внесением только N60Р60К60. Наибольшая длина соцветий была на вариантах опыта с внесением N60Р60К60 и с внекорневой подкормкой жидким комплексным удобрением Квантум Зерновые и концентрированным борным удобрением Квантум Бор Актив, у сорта Василинка она была 18,8 см, Олешко 14-18,4 см и Ингулка 17-18, 6 см. Сорт Василинка показал также наибольшее количество семян в соцветии - 314 шт. Масса 1000 семян в опыте зависела в основном от удобрения и была крупнейшей на вариантах N60P60K60 + жидкие комплексные удобрения + концентрированное борное удобрение, где составляла 1,1-1,2 г в зависимости от сорта. Наибольшим количеством генеративных побегов характеризовался сорт Василинка на вариантах с внесением минеральных удобрений и внекорневой подкормкой, что составило в среднем за 2 года 136 шт. / М2. Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении влияния жидких комплексных удобрений на урожайность и качество семян злаковых трав.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11198
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 05 (90)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_5_36-40.pdf419,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University