DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
073 – Менеджмент >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11442

Название: Інноваційний менеджмент підприємств корпоративного типу в агробізнесі з урахуванням світового досвіду
Другие названия: Innovative management of corporate enterprises in agribusiness taking into account world experience
Авторы: Радкевич, В. М.
Radkevych, V.
Ключевые слова: інновації
innovations
менеджмент
management
глобальні виклики
global challenges
ефективність
efficiency
підприємства корпоративного типу
corporate enterprises
аграрний сектор економіки
agricultural sector of economy
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Радкевич В. М. Інноваційний менеджмент підприємств корпоративного типу в агробізнесі з урахуванням світового досвіду : кваліфікаційна робота : спец. 073 «Менеджмент» / Поліський нац. ун-т, каф. міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції ; наук. кер. Зінчук Т. О. – Житомир, 2020. – 32 с.
Аннотация: Сучасне аграрне виробництво характеризується низкою різноманітних атрибутів, що характеризують його сутність та напрямки розвитку, що мають неоднозначний та різний вплив на обсяги виробництва та реалізацію. На відміну від інших галузей національної економіки або видів діяльності, сільське господарство характеризується низкою специфічних особливостей, що призводять до об’єктивних законів, необхідних для його розвитку. Це стосується насамперед того факту, що саме сільське господарство у всьому світі забезпечує людей їжею, а отже, є основою життєдіяльності людини. Метою даної кваліфікаційної роботи є вивчення особливостей міжнародної практики управління інноваційними процесами у сільському господарстві та можливості його застосування у вітчизняній практиці. Кваліфікаційна робота визначає інновації у сільському господарстві як зміни, що впроваджуються суб’єктом господарювання у діяльність підприємства, спрямовану на підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку. Об’єктом дослідження є процес розвитку інноваційного менеджмент підприємств корпоративного типу в агробізнесі з урахуванням світового досвіду. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та практичних аспектів розвитку інноваційного менеджмент підприємств корпоративного типу в агробізнесі з урахуванням світового досвіду.
Modern agricultural production is characterized by a number of different attributes that characterize its essence and directions of development, which have ambiguous and different impact on production and sales. Unlike other sectors of the national economy or activities, agriculture is characterized by a number of specific features that lead to the objective laws necessary for its development. This is primarily due to the fact that agriculture in the world provides people with food, and therefore is the basis of human life. The purpose of this qualification work is to study the features of international practice of managing innovation processes in agriculture and the possibility of its application in domestic practice. Qualification work defines innovations in agriculture as changes introduced by the business entity in the activities of the enterprise aimed at increasing the competitiveness of products on the market. The object of the study is the process of development of innovative management of corporate enterprises in agribusiness, taking into account world experience. The subject of this study is a set of theoretical and methodological and practical aspects of the development of innovative management of corporate enterprises in agribusiness, taking into account world experience.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11442
Appears in Collections:073 – Менеджмент

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Radkevych_VM_KR_073_2020.pdf828,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University