DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, т. 23, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11511

Название: Стан і тенденції розвитку банківської системи в контексті структурного реформування національної економіки України
Другие названия: State and tendencies of development of the banking system in the context of structural reform of the national economy of Ukraine
Состояние и тенденции развития банковской системы в контексте структурного реформирования национальной экономики Украины
Авторы: Барна, М. Ю.
Barna, M.
Рущишин, Н. М.
Ruschyshyn, N.
Ключевые слова: банківська система
banking system
банковская система
показники діяльності банків
performance indicators of banks
показатели деятельности банков
обсяги фінансових ресурсів
the amount of financial resources
объемы финансовых ресурсов
кредитування економіки
lending to the economy
кредитование экономики
системні недоліки
systemic shortcomings
системные недостатки
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Барна М. Ю. Стан і тенденції розвитку банківської системи в контексті структурного реформування національної економіки України / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Наукові горизонти. – 2020. – Т. 23, № 12. – С. 84–98.
Аннотация: Актуальність теми дослідження полягає в тому, що реалізація потенціалу банківської системи спроможна забезпечити позитивні структурні зрушення в економіці України. Метою дослідження є аналіз стану і тенденцій розвитку банківської системи України у фокусі його впливу на структурне реформування національного господарства. У процесі дослідження використано методи статистичного аналізу (для аналізу стану та динаміки розвитку банківської системи країни) та аналоговий метод (для ідентифікації міри впливу розвитку банківської системи на структурні зміни в економіці). Обґрунтовано, що ефективне функціонування банківської системи – запорука успішного економічного розвитку національної економіки, зокрема її реформування. Показано, що через банківську систему діє механізм перерозподілу фінансових ресурсів і грошових коштів, відтак відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг у тих галузях економіки, які найбільше цього потребують. Узагальнено стан і тенденції розвитку банківської системи як передумови реалізації її потенціалу в структурному реформуванні національної економіки. У підсумку аналізування стану і тенденцій розвитку банківської системи виявлено їх як позитивні, так і негативні характеристики. Доведено, що в Україні на сучасному етапі розвитку національної економіки відбулося очищення банківської системи від низьколіквідних та умовно фіктивних банківських структур, зростають обсяги активів, зокрема високоліквідних, а також покращується кредитний портфель банків, підвищуються їх фінансові результати, ліквідність і платоспроможність, стійкість до валютних шоків, пожвавлюється банківське кредитування економіки. Показано, що для банківської системи країни характерними залишаються низка системних недоліків передусім високого рівня концентрації банківського капіталу та депозитів у найбільших банках, а також державних банків у низці сегментах банківського сектора за чисельністю структурних підрозділів, банкоматів, терміналів, активних платіжних карток. Виявлено тенденцію до послаблення проникнення банківського сектора в економіку, особливо в частині доступного кредитування фізичних осіб і стратегічних галузей економіки. Практична цінність дослідження полягає в тому, що на основі виявлених недоліків розвитку банківської системи і її впливу на структурні реформи визначені стратегічні напрями удосконалення державного регулювання у цій сфері.
The relevance of the study lies in the fact that the fulfilment of the potential of the banking system is capable of providing positive structural changes in the economy of Ukraine. The purpose of the study is to analyse the state and trends of the banking system of Ukraine in the focus of its impact on the structural reform of the national economy. The study used methods of statistical analysis (to analyse the state and dynamics of the banking system) and the analogue method (to identify the extent of the development of the banking system on structural changes in the economy). It was substantiated that the effective functioning of the banking system is key to successful economic development of the national economy, in particular its reform. It is proved that a mechanism of redistribution of financial resources and money acts through the banking system; therefore, they are mobilised and involved in economic circulation in those sectors of the economy that need it most. The state and trends of development of the banking system as preconditions of fulfilment of its potential in structural reform of national economy are generalised. As a result of the analysis of the state and trends of the banking system, both their positive and negative features were identified. It is proved that in Ukraine, at the present stage of development of the national economy, the banking system has been cleared of low-liquid and conditionally fictitious banking structures, the volumes of assets, in particular highly liquid ones, are growing, and the loan portfolio of banks is improving, their financial results, liquidity and solvency, resistance to currency shocks, bank lending to the economy increase. The study also demonstrated that the country's banking system is described by a number of systemic shortcomings, especially the high level of concentration of bank capital and deposits in the largest banks, as well as state banks in a number of segments of the banking sector by number of departments, ATMs, terminals, active payment cards. There is a trend to weaken the penetration of the banking sector into the economy, especially in terms of affordable lending to individuals and strategic sectors of the economy. The practical value of the study lies in the fact that based on the identified shortcomings of the banking system and its impact on structural reforms, strategic lines of work for improving government regulation in this area have been identified.
Актуальность темы исследования заключается в том, что реализация потенциала банковской системы способна обеспечить положительные структурные сдвиги в экономике Украины. Целью исследования является анализ состояния и тенденций развития банковской системы Украины в фокусе его влияния на структурное реформирование национального хозяйства. В процессе исследования использованы методы статистического анализа (для анализа состояния и динамики развития банковской системы страны) и аналоговый метод (для идентификации степени влияния развития банковской системы на структурные изменения в экономике). Обосновано, что эффективное функционирование банковской системы - залог успешного экономического развития национальной экономики, в частности ее реформирования. Показано, что в банковской системе действует механизм перераспределения финансовых ресурсов и денежных средств, поэтому происходит их мобилизация и вовлечение в экономический оборот в тех отраслях экономики, которые наиболее в этом нуждаются. Обосновано состояние и тенденции развития банковской системы как предпосылки реализации ее потенциала в структурном реформировании национальной экономики. В итоге анализа состояния и тенденций развития банковской системы выявлено как положительные, так и отрицательные характеристики. Доказано, что в Украине на современном этапе развития национальной экономики произошло очищение банковской системы от низколиквидных и условно фиктивных банковских структур, растут объемы активов, в частности высоколиквидных, а также улучшается кредитный портфель банков, повышаются их финансовые результаты, ликвидность и платежеспособность, устойчивость к валютным шокам , оживляется банковское кредитование экономики. Показано, что для банковской системы страны характерными остаются ряд системных недостатков, прежде всего, высококий уровень концентрации банковского капитала и депозитов в крупнейших банках, а также государственных банков в ряде сегментов банковского сектора по численности структурных подразделений, банкоматов, терминалов, активных платежных карт. Выявлена тенденция к ослаблению проникновения банковского сектора в экономику, особенно в части доступного кредитования физических лиц и стратегических отраслей экономики. Практическая ценность исследования заключается в том, что на основе выявленных недостатков развития банковской системы и ее влияния на структурные реформы определены стратегические направления совершенствования государственного регулирования в этой сфере.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11511
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, т. 23, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_23_12_84-98.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University