DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
201 – Агрономія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11578

Название: Показники якості бульб картоплі придатних для технічної переробки
Другие названия: Evaluation of potato varieties for technological processing suitability
Авторы: Живоложний, С. І.
Zivolozniy, S.
Ключевые слова: переробка
processing
сорти
varieties
чіпси
chips
технологія
technology
картопля
potatoes
обмінна енергія
exchange energy
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Живоложний С. І. Показники якості бульб картоплі придатних для технічної переробки : кваліфікаційна робота : спец. 201 «Агрономія» / Поліський нац. ун-т, каф. технології зберігання та переробки продукції рослинництва ; наук. кер. Павлюк І. О. – Житомир, 2020. – 35 с.
Аннотация: Кваліфікаційна робота виконувалась впродовж 2019-2020 рр. в умовах кафедри ТЗППР ПНУ на актуальну тему і присвячена вивченню оцінки сортів картоплі на придатність до переробки на чіпси. Розділ І кваліфікаційної роботи присвячений аналізу джерел наукової літератури, у якому висвітлені особливості екологічно безпечної технології переробки картоплі. У розділі ІІ наведена програма, методика та умови проведення наукових досліджень. Розділ ІІІ присвячений висвітленню питань продуктивності, агроекологічної, енергетичної та економічної оцінки переробки картоплі за варіантами досліду. За придатністю до технологічної переробки переробки (протягом 2- років) було виділено 5 перспективних сортів, три з них віднесено до групи ранньостиглих: Бонус, Пироль, Кибіц. Всі сорти переважають за врожайністю контрольні сорти. В групі ранньостиглих найвища врожайність протягом 2-х років спостерігалася у сорту Бонус - (164 ц/га). Для промислової переробки найбільш придатні сорти зі зниженою здатністю до потемніння, а за 9-ти бальною оцінкою – не нижче 6,6 балів. У 2019 році за оцінкою якості чіпсів виділилися сорти Пироль – 7,2 балів; Кибиц – 7,1 балів. Досліджувані сорти знаходяться в межах від 1 до 2 і за цим показником є придатними до переробки.
Qualification work was performed during 2019-2020 in the conditions of the department of TZPPR PNU on a topical topic and is devoted to the study of the evaluation of potato varieties for suitability for processing into chips. Section I of the qualification work is devoted to the analysis of sources of scientific literature, which highlights the features of environmentally safe potato processing technology. Section II provides the program, methodology and conditions for conducting research. Section III deals with the issues of productivity, agri-environmental, energy and economic evaluation of potato processing according to the variants of the experiment. According to the suitability for technological processing of processing (within 2 years), there were 5 promising varieties, three of which were assigned to the group of early ripening: Bonus, Pirol, Kibitz. All varieties are dominated by yield control varieties. In the early maturing group, the highest yield for 2 years was observed in the Bonus variety - (164 c / ha). For industrial processing the most suitable varieties with reduced ability to darken, and 9 points score - not lower than 6.6 points. In 2019, according to the quality assessment of chips, Pyrrol varieties stood out - 7.2 points; Kibitz - 7.1 points. The varieties under study are in the range of 1 to 2 and are therefore recyclable.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11578
Appears in Collections:201 – Агрономія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zivolozniy SІ_KR_201_2020.pdf507,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University