DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
201 – Агрономія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11582

Название: Технологічні якості жита озимого від норм мінеральних добрив
Другие названия: Technological qualities of winter rye from norms of mineral fertilizers
Авторы: Коваль, В. В.
Koval, V.
Ключевые слова: екологічна оцінка
ecological assessment
мінеральні добрива
mineral fertilizers
озиме жито
winter rye
норма внесення
application rate
показники якості
quality indicators
добрива
fertilizers
безпечна продукція
safe products
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Коваль В. В. Технологічні якості жита озимого від норм мінеральних добрив : кваліфікаційна робота : спец. 201 «Агрономія» / Поліський нац. ун-т, каф. технології зберігання та переробки продукції рослинництва ; наук. кер. Тишковський В. В. – Житомир, 2020. – 34 с.
Аннотация: Кваліфікаційна робота проводилась протягом 2019-2020 рр. З актуального питання і присвячена вивченню показників якості зерна озимого жита залежно від використання різних норм мінеральних добрив. Розділ I кваліфікаційної роботи присвячений аналізу джерел наукової літератури, де висвітлено якість озимого жита від використання різних норм мінеральних добрив. У розділі II представлена програма, методи та умови наукових досліджень. Розділ III присвячений питанням продуктивності, агроекологічної, енергетичної та економічної оцінки ефективності використання різних норм мінеральних добрив за варіантами експерименту. В середньому найвищий урожай зерна озимого жита за два роки забезпечувався внесенням повної норми мінеральних добрив. Приріст становив 12,0-15,7 ц / га, що на 3,2-4,7 ц / га більше, ніж на половину норми. Збільшення врожайності озимого жита із внесенням добрив відбулось головним чином за рахунок збільшення щільності стебла. При вирощуванні сорту озимого жита Ніка на сірих опідзолених грунтах після кукурудзи на силос на фоні органомінеральної системи добрив у сівозміні найбільш доцільно застосовувати половину норм мінеральних добрив. Залежно від норм добрив, накопичена в урожаї озимого жита енергія коливається від - 40 500 до 58 500 мДж / га. Коефіцієнт енергоефективності (KEE) збільшується з -1,8 до 2,6. Застосування різних норм добрив для озимого жита дасть можливість отримати чистий прибуток від - 1519 до -2991 гривні, а окупність витрат від - від 1,6 до - 2,2 рази.
Qualification work was performed during 2019-2020 on a topical issue and is devoted to the study of quality indicators of winter rye grain depending on the use of different rates of mineral fertilizers. Section I of the qualifying work is devoted to the analysis of sources of scientific literature, which highlights the quality of winter rye from the use of different rates of mineral fertilizers. Section II presents the program, methods and conditions of scientific research. Section III is devoted to the issues of productivity, agri-environmental, energy and economic evaluation of the effectiveness of different rates of mineral fertilizers according to the options of the experiment. On average, the highest grain yield of winter rye in two years was ensured by the application of the full rate of mineral fertilizers. The increase was 12.0-15.7 c / ha, which is 3.2-4.7 c / ha more than at half the rate. The increase in the yield of winter rye with the application of fertilizers was mainly due to the increase in stem density. When growing winter rye variety Nika on gray podzolic soils after corn for silage on the background of the organomineral system of fertilizers in crop rotation, it is most appropriate to apply half the rates of mineral fertilizers. Depending on the norms of fertilizers, the energy accumulated in the harvest of winter rye varies from - 40,500 to 58,500 mJ / ha. Theenergyefficiencyratio (KEE) increasesfrom -1.8 to 2.6. The application of different rates of fertilizers for winter rye will make it possible to obtain a net profit from - 1519 to -2991 hryvnia, and cost recovery from - 1.6 to - 2.2 times.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11582
Appears in Collections:201 – Агрономія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
koval_V.V._KR_201_2020 (2).pdf657,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University