DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі тварин та технології кормів >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11597

Название: Оцінка ефективності методів дресирування для підготовки службових собак
Другие названия: Оценка эффективности методов дрессировки для подготовки служебных собак
Evaluation of efficiency of training methods for training service dogs
Авторы: Степаненко, В. М.
Степаненко, В. Н.
Stepanenko, V.
Лавринюк, О. О.
Лавринюк, О. А.
Lavryniuk, O.
Борщенко, В. В.
Borshchenko, V.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Мамченко, В. Ю.
Mamchenko, V.
Хмельничий, Л. М.
Khmelnychyi, L.
Ключевые слова: кінологія
кинология
cynology
спеціальне собаківництво
специальное собаководство
special dog breeding
дресирування
дрессировка
training
методи дресирування
методы дрессировки
training methods
Issue Date: 2021
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Оцінка ефективності методів дресирування для підготовки службових собак / В. М. Степаненко, О. О. Лавринюк, В. В. Борщенко [та ін.] // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2021. – Вип. 1 (44). – С. 63–68.
Аннотация: В даній статті представлені дослідження по вивченню ефективності різних методів дресирування службових собак спеціального призначення. В кінології для дресирування собак застосовують такі основні методи: смакозаохочувальний (харчовий), механічний (фізичний), контрастний та оперантний (ігровий). Дослідження проводились на базі Державної Установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських». Дослідженню підлягало 16 собак породи німецька вівчарка, 2 собаки породи спанієль, та 2 бельгійські вівчарки (малінуа), всього 20 голів. Відмінні результати показали собаки при застосуванні контрастного та оперантного методів дресирування. На підготовку собак для безвідмовного виконання навиків при контрастному методі було затрачено 30–35 днів, при оперантному методі – 25–30 днів. При харчовому методі тривалість підготовки собак склала в середньому 35–45 днів. Стосовно цього методу підготовки можна сказати, що у чистому вигляді він не ефективний. У собак проявляється небажаний зв'язок на корм, не бажання виконувати команди без «ласощів». Механічний метод без поєднання з харчовим практично не дав позитивних результатів. При спостеріганні швидкості вироблення умовних рефлексів був прояв страху та подальша відмова від роботи. Для спеціального дресирування собак розшукової служби його не застосовують. Враховуючи переваги і недоліки кожного методу індивідуально підбирали найбільш ефективний для дресирування кожної тварини за спеціальним курсом дресирування. Після проходження спеціального курсу дресирування для розшукової служби пес повинен виконувати роботу із залишеними слідами (відпрацювання «по сліду»), проводити вибірку речей і проб із запахом, проводити вибірку конкретної людини з групи, обшукувати місцевість, знаходити по запаху стріляні гільзи, патрони, наркотичні та вибухонебезпечні речовин, зброю, набої, людські трупи та їх останки; мати вироблену активно-захисну реакцію до сторонніх та бути спроможним до захисту кінолога та затримання, конвоювання, і подальшої охорони затриманих злочинців. При розрахунку ефективності враховували такі показники як: кількість собак; середню живу масу 1 тварини; середню кількість затрачених та додаткових днів для утворення навику по кожному методу; вартість сухого корму «Club 4 paws» для активних собак; середньодобову даванку сухого корму. Результати досліджень показали, що найбільше кормів та коштів витрачається при застосуванні механічного та харчового методів дресирування. Затрати коштів на годівлю собак при використанні оперантного методу дресирування складають 675–810 грн. та при застосуванні контрастного методу підготовки ‒ 891–1080 грн. Дані дослідження можуть бути корисними та використані в кінологічній роботі різних служб та підрозділів, у навчальному процесі при проведенні теоретичних та практичних занять з дресирування собак при підготовці кінологів.
В данной статье представлены исследования по изучению эффективности различных методов дрессировки служебных собак специального назначения. В кинологии для дрессировки собак применяют следующие основные методы: вкусопоощрительный (пищевой), механический (физический), контрастный и оперантный (игровой). Исследования проводились на базе Государственного Учреждения «Житомирский учебный центр подготовки полицейских». Исследованию подлежало 16 собак породы немецкая овчарка, 2 собаки породы спаниель, и 2 бельгийские овчарки (малинуа), всего 20 голов. Отличные результаты показали собаки при применении контрастного и оперантного методов дрессировки. На подготовку собак для безотказного выполнения навыков при контрастном методе было затрачено 30–35 дней, при оперантном методе – 25–30 дней. При пищевом методе продолжительность подготовки собак составила в среднем 35–45 дней. По этому методу подготовки можно сказать, что в чистом виде он не эффективен. У собак проявляется нежелательная связь на корм, не желание выполнять команды без «лакомства». Механический метод без сочетания с пищевым практически не дал положительных результатов. При наблюдении скорости выработки условных рефлексов было проявление страха и последующий отказ от работы. Для специальной дрессировки собак розыскной службы его не применяют. Учитывая преимущества и недостатки каждого метода индивидуально подбирали наиболее эффективный для дрессировки каждого животного по специальному курсу дрессировки. После прохождения специального курса дрессировки для розыскной службы пес должен выполнять работу с оставленными следами (отработка «по следу»), проводить выборку вещей и проб с запахом, проводить выборку конкретного человека из группы, обыскивать местность, находить по запаху стреляные гильзы, патроны, наркотические и взрывоопасные вещества, оружие, патроны, человеческие трупы и их останки; иметь произведенную активно-защитную реакцию к посторонним и быть способным к защите кинолога и задержания, конвоирования и дальнейшей охраны задержанных преступников. При расчете эффективности учитывали такие показатели как: количество собак; среднюю живую массу 1 животного; среднее количество затраченных и дополнительных дней для образования навыков по каждому методу; стоимость сухого корма «Club 4 paws» для активных собак; среднесуточную порцию сухого корма. Результаты исследований показали, что больше кормов и средств расходуется при применении механического и пищевого методов дрессировки. Затраты средств на кормление собак при использовании оперантного метода дрессировки составляют 675–810 грн. и при применении контрастного метода подготовки – 891–1080 грн. Данные исследования могут быть полезными и использованы в кинологической работе различных служб и подразделений, в учебном процессе при проведении теоретических и практических занятий по дрессировке собак при подготовке кинологов.
This article presents research to study the effectiveness of various methods of training service dogs for special purposes. In cynology, the following basic methods are used for dog training: taste–promoting (food), mechanical (physical), contrast and operant (game). The research was conducted on the basis of the State Institution «Zhytomyr Police Training Center». The study involved 16 dogs of the German Shepherd breed, 2 dogs of the Spaniel breed, and 2 Belgian Shepherds (Malinois), a total of 20 heads. Dogs showed excellent results when using contrast and operant training methods. 30–35 days were spent on training dogs for trouble–free performance of skills with the contrast method, and 25–30 days with the operant method. With the food method, the duration of training dogs was an average of 35–45 days. Regarding this method of preparation, we can say that in its pure form it is not effective. Dogs show an undesirable connection to food, unwillingness to carry out commands without «treats». The mechanical method without a combination with food practically did not give positive results. When observing the rate of production of conditioned reflexes, there was a manifestation of fear and subsequent refusal to work. It is not used for special training of dogs of search service. Given the advantages and disadvantages of each method individually selected the most effective for training each animal on a special training course. After undergoing a special training course for the search service, the dog must perform work with the traces left (working «on the trail»), sampling things and samples with the smell, sampling a specific person from the group, search the area, find the smell of bullet casings, ammunition, drugs and explosives, weapons, ammunition, human corpses and their remains; to have developed an active-protective reaction to outsiders and to be able to protect the cynologist and the detention, escort, and further protection of detained criminals. When calculating the effectiveness of such indicators as: the number of dogs; the average live weight of 1 animal; the average number of days spent and additional to develop a skill for each method; the cost of dry food «Club 4 paws» for active dogs; average daily intake of dry food. The results of research have shown that most feed and funds are spent on the use of mechanical and food training methods. The cost of feeding dogs when using the operant method of training is 675–810 UAH. and when using the contrast method of preparation – UAH 891–1080. These studies can be useful and used in the canine work of various services and departments, in the educational process in conducting theoretical and practical classes on dog training in the training of cynologists.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11597
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSNAU_2021_1_63-68.pdf656,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University