DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11817

Название: Інформаційні технології у комунікації та взаємодії влади, суспільства і бізнесу у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та розвитку підприємництва
Другие названия: Информационные технологии в коммуникации и взаимодействии власти, общества и бизнеса в публичном управлении, местном самоуправлении и развитии предпринимательства
Information technologies in communication and interaction of government, society and business in public administration, local self-government and entrepreneurship development
Авторы: Войтенко, А. Б.
Voytenko, A.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Булуй, О. Г.
Булуй, А. Г.
Buluy, O.
Ключевые слова: взаємодія
взаимодействие
interaction
держава
государство
state
інформація
информация
information
комунікація
коммуникация
communication
технологія
технология
technology
суспільство
общество
society
Issue Date: 2021
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр
Библиографическое описание: Войтенко А. Б. Інформаційні технології у комунікації та взаємодії влади, суспільства і бізнесу у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та розвитку підприємництва [Електронний ресурс] / А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. журн. – 2021. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979.
Аннотация: Історичним обличчям сьогодення є пріоритет творчої складової особистості, орієнтація на поєднання зусиль людських ресурсів та ставка на переосмислення й переоцінку базових цінностей. Концентрація зусиль на впровадженні інновацій у сферах управління, гуманітарного, соціального, екологічного, політичного, економічного, фінансового та освітнього простору як особливий ресурс виділило інформаційно-комунікаційні технології у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та бізнесі має найвищі результати в разі орієнтації на довгострокові цілі. Таким чином, з одного боку, існує необхідність певного контролю інформації з боку органів влади та управління з метою формування засад національної інформаційної безпеки, а з іншого – запобігання появі негативної реакції з боку суспільства, що може знизити рівень довіри до влади та демократичних основ інформаційного простру. Це призводить до втрати зворотного зв'язку суспільства з державою, політичної апатії населенні, створює загрозу стабільності існування держави. Наразі в Україні доцільно говорити про повноцінні інформаційні взаємодії в країні, що формують єдиний інформаційний простір. Створення єдиного інформаційного простору – це здатність держави за допомогою різних форм регулювання діяльності засобів масової інформації та комунікації стимулювати забезпечення всіх громадян необхідною і достатньою інформацією, максимально повним спектром фактів і думок, що мають місце в Україні та світі, з метою орієнтації (що відповідає інформаційним потребам громадян) у подіях, що відбуваються. Наразі в Україні не існує єдиного інформаційного простору, що забезпечує ефективну взаємодію влади та суспільства, водночас подолання наявних перешкод зустрічається з необхідністю систем, що становлять складові інформаційних технологій, каналів передачі інформації та безпосередніх інформаційних носіїв необхідність отримувати прибуток та бути самоокупними за одночасної необхідності донесення достовірної інформації. Створення балансу між інтересами влади і суспільства в межах їх інформаційної взаємодії може бути запорукою їх стабільного розвитку.
Историческим лицом настоящего является приоритет творческой составляющей личности, ориентация на объединение усилий человеческих ресурсов и ставка на переосмысление и переоценку базовых ценностей. Концентрация усилий на внедрении инноваций в сферах управления, гуманитарного, социального, экологического, политического, экономического, финансового и образовательного пространства как особый ресурс выделило информационно-коммуникационные технологии в публичном управлении, местном самоуправлении и бизнесе имеет высокие результаты в случае ориентации на долгосрочные цели. Таким образом, с одной стороны, существует необходимость определенного контроля информации со стороны органов власти и управления с целью формирования основ национальной информационной безопасности, а с другой – предотвращение появления негативной реакции со стороны общества, что может снизить уровень доверия к власти и демократических основ информационного пространства. Это приводит к потере обратной связи общества с государством, политической апатии населения, создает угрозу стабильности существования государства. Сейчас в Украине целесообразно говорить о полноценных информационных взаимодействиях в стране, которые формируют единое информационное пространство. Создание единого информационного пространства – это способность государства с помощью различных форм регулирования деятельности средств массовой информации и коммуникации стимулировать обеспечение всех граждан необходимой и достаточной информацией, максимально полным спектром фактов и мнений, имеющих место в Украине и мире, с целью ориентации (что соответствует информационным потребностям граждан) в событиях, которые происходят. Сейчас в Украине не существует единого информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие власти и общества, одновременно преодоление имеющихся препятствий встречается с необходимостью систем, являющихся составляющими информационных технологий, каналов передачи информации и непосредственных информационных носителей, получать прибыль и быть самоокупаемыми при одновременной необходимости донесения достоверной информации. Создание баланса между интересами власти и общества в пределах их информационного взаимодействия может быть залогом их стабильного развития.
The historical face of today is the priority of the creative component of the personality, the focus on combining human resources, and the focus on rethinking and reassessing basic values. The concentration of efforts on the introduction of innovations in the spheres of management, humanitarian, social, ecological, political, economic, financial, and educational space has features. Information and communication technologies in public administration, local self-government, and business are singled out as a resource. They have the highest results in the case of long-term goals. Public institutions determine State Development. The state's information policy is aimed at the social interests of society. State Information Policy is implemented at the state and regional levels. Such a policy offers the principles of openness, the rule of law, social orientation, equality of interests, and state support. There are the following main characteristics of modern information technologies: 1) state control of Information Resources; 2) Changing the content of Information; 3) increasing the role of the state in informing society. Family home settlements are a promising form of manifestation of the noospheric knowledge society. Humanity is expanding its influence on the biosphere. Family home settlements form the mass consciousness and spirituality of the population. They realize the long-term interests of society. They offer unity and equality for all people. There is a need for some control of information by the authorities and management to form the foundations of national information security. There is also a need to prevent a negative reaction from society, which can reduce the level of trust in government and the democratic foundations of the information space. This leads to a loss of feedback from society to the state, political apathy of the population poses a threat to the stability of the state. At present, in Ukraine, it is expedient to talk about full-fledged information interactions in the country, which form a single information space. The creation of a single information space is the ability of the state through various forms of regulation of the media and communication to stimulate the provision of all citizens with necessary and sufficient information, the fullest range of facts and opinions in Ukraine and the world, to orient (needs of citizens) in the events taking place. Currently, in Ukraine, there is no single information space that ensures effective interaction between government and society. Overcoming the existing obstacles is met with the need to develop systems that are components of information technology, information transmission channels, and direct media, the need to make a profit and be self-sustaining while the need to convey reliable information. Creating a balance between the interests of government and society within their information interaction can be a guarantee of their stable development.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11817
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DUUR_2021_2.pdf218,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University