DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11855

Название: Підприємництво та багатофункціональний розвиток сільських територій: public management, стратегія, організація і планування
Другие названия: Предпринимательство и многофункциональное развитие сельских территорий: public management, стратегия, организация и планирование
Entrepreneurship and multi-functional rural development: public management, strategy, organization and planning
Авторы: Швець, Т. В.
Швец, Т. В.
Shvets, T.
Овдіюк, О. М.
Овдиюк, Е. Н.
Ovdiyuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Костюк, Л. П.
Kostiuk, L.
Ключевые слова: багатофункціональний розвиток
многофункциональное развитие
multifunctional development
взаємодія
взаимодействие
interaction
громада
община
community
інформація
информация
information
підприємництво
предпринимательство
entrepreneurship
стратегія
стратегия
strategy
територія
территория
territory
Issue Date: 2021
Издатель: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Библиографическое описание: Підприємництво та багатофункціональний розвиток сільських територій: public management, стратегія, організація і планування / Т. В. Швець, О. М. Овдіюк, М. Ф. Плотнікова, Л. П. Костюк // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 137–142.
Аннотация: Збільшення частки несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях за рахунок диверсифікації та поширення практики багатофункціонального розвитку є позитивним світовим та українським досвідом. Активізація процесів у цьому напрямі покликана збільшити доходи домогосподарств населення та перетворення громади на стійку систему, спроможну забезпечити населення високим рівнем та якістю життя. Диверсифікація виробничої діяльності на сільських територіях має на меті розвиток підприємництва за рахунок примноження видів діяльності та продукування доступних продукції та послуг. Багатофункціональний розвиток територій сприяє вирішенню соціальних проблем громад, зокрема, безробіття та бідності, а також формування додаткових доходів населення. Поширення обслуговуючих та суміжних суб'єктів підприємництва завдяки інформаційній, інфраструктурній, фінансовій та інвестиційній підтримці є механізмом становлення самодостатнього комплексу та подальшого соціально-економічного розвитку місцевості. Пріоритетними напрямами несільськогосподарських видів діяльності, що можуть бути розміщені у всіх регіонах України є наступні: туристична діяльність (наявні природно-кліматичні умови, екологія та природні урочища, рекреаційно-лікувальні осередки, історико-культурні пам'ятки сприятливі для розвитку мисливства, рибальства, велосипедного, спелеологічного, гірськолижного, екстремального, паломницького, харчового, історико-архітектурного, аграрного, екологічного, зеленого, сільського та інших видів туризму), розвиток народних ремесел та промислів, діяльність у сфері мистецтва, національної культури та етнічної спадщини (активізація цих процесів забезпечується за рахунок інформаційного забезпечення, міжмуніципального партнерства та розвитку інфраструктури, що в свою чергу примножує доходи від туризму), виробництво енергії з відновлюваних джерел (її частина у тому числі за рахунок переробки аграрної продукції на біопаливо, будучи реалізованою стає додатковим джерелом доходу громади й інструментом забезпечення її енергетичної та економічної безпеки та автономності), покращення агроландшафтів та упорядкування земельних ділянок (розвиток органічного виробництва, пермакультурного дизайну є привабливим з позиції як продукування корисної поживної продукції, розвитку туризму та формування середовища здорового розвитку успішних особистостей), розвиток локальної економіки та надання дистанційних і соціальних послуг (соціально та інвестиційно активна молодь, що має відповідні освіту та досвід роботи, що впроваджує інновації, організовує суб'єкти малого та середнього бізнесу, у тому числі у сфері інформаційних технологій, торгівлі, обліково-аналітичної діяльності, екологічного будівництва, виробництво продукції легкої промисловості тощо). Наразі реалізовано понад 150 екологічних видів діяльності, які активно розвиваються на сільських територіях.
Увеличение доли несельскохозяйственных видов деятельности на сельских территориях за счет диверсификации и распространения практики многофункционального развития является положительным мировым и украинским опытом. Активизация процессов в этом направлении призвана увеличить доходы домохозяйств населения и преобразования общества на устойчивую систему, способную обеспечить население высоким уровнем и качеством жизни. Диверсификация производственной деятельности на сельских территориях имеет цель развитие предпринимательства за счет приумножения видов деятельности и выработки доступной продукции и услуг. Многофункциональное развитие территорий способствует решению социальных проблем общин, в частности, безработицы и бедности, а также формирования дополнительных доходов. Распространение обслуживающих и смежных субъектов предпринимательства благодаря информационной, инфраструктурной, финансовой и инвестиционной поддержке является механизмом становления самодостаточного комплекса и дальнейшего социально-экономического развития территории. Приоритетными направлениями несельскохозяйственных видов деятельности, которые могут быть размещены во всех регионах Украины являются: туристическая деятельность (имеющиеся природно-климатические условия, экология и природные урочища, рекреационно-лечебные центры, историко-культурные памятники благоприятные для развития охоты, рыболовства, велосипедного, спелеологического, горнолыжного, экстремального, паломнического, пищевого, историко-архитектурного, аграрного, экологического, зеленого, сельского и других видов туризма), развитие народных ремесел и промыслов, деятельность в области искусства, национальной культуры и этнического наследия (активизация этих процессов обеспечивается за счет информационного обеспечения, межмуниципального партнерства и развития инфраструктуры, что в свою очередь умножает доходы от туризма), производство энергии из возобновляемых источников (ее часть в том числе за счет переработки аграрной продукции на биотопливо, будучи реализованной становится дополнительным источником дохода общества и инструментом обеспечения ее энергетической и экономической безопасности и автономности), улучшение агроландшафтов и упорядочение земельных участков (развитие органического производства, пермакультурного дизайна является привлекательным с позиции как продуцирования полезной питательной продукции, развития туризма и формирования среды здорового развития успешных личностей), развитие локальной экономики и предоставление дистанционных и социальных услуг (социально и инвестиционно активная молодежь, имеет соответствующие образование и опыт работы, внедряет инновации, организует субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий, торговли, учетно-аналитической деятельности, экологического строительства, производство продукции легкой промышленности и т.д.). Сейчас реализовано более 150 экологических видов деятельности, которые активно развиваются на сельских территориях.
The paper illustrates an increase in the share of non-agricultural activities in rural areas. Diversification and multi-functional development practices have a positive impact on local economic development. The world and Ukrainian experience shows the positive consequences of such activities. The population increases their income through multifunctional development and transformation of the community into a sustainable system. Such a community is able to ensure a high level and quality of human life. Diversification of production activities is aimed at developing entrepreneurship, increasing activities, producing products and providing services in rural areas. Such products and services are of high quality and affordable. Public administration solves the problems of unemployment and poverty, and creates additional Doha for the population. This is a mechanism for distributing service and related business entities, developing information infrastructure, and providing financial and investment support to businesses. Multifunctional development basis on a self-sufficient territorial system. There is a mechanism for socio-economic development of the area. Priority areas of non-agricultural activities are tourism, crafts and washing, remote work, provision of social services, energy production, landscape design. These types of activities can be implemented in all regions of Ukraine. Ukraine has excellent conditions for the development of tourism: natural, climatic and ecological resources, natural tracts, recreational and therapeutic centers, historical and cultural monuments. They contribute to the development of hunting, fishing, cycling, speleological tourism, ski tourism, extreme tourism, pilgrimage tourism, gastronomic tourism, historical and architectural tourism, agricultural tourism, eco-tourism, green tourism, rural tourism and other types of Tourism). People of Ukraine develop folk crafts and crafts. They are engaged in art, revive national culture and ethnic heritage. Public administration is aimed at activating these processes. It provides information support and intermunicipal partnership, and develops infrastructure. It also increases tourist. The production of energy from renewable sources can provide the community with additional income and contribute to solving the energy and economic problem. People process agricultural products (cereals, corn, rapeseed, soy, biological waste and produce fuel). Every community can use it for its own needs or sell. People can improve agricultural landscapes and improve land plots. The development of organic production and permaculture design are very popular now. They produce healthy, nutritious foods, develop tourism, and create a platform for developed people. People shape the local economy, provide social services and services online. Young people invest in the development of territories. Young people have higher education and work experience in various sectors of the economy. They introduce innovations and organize businesses. They organize businesses in the field of information technology, trade, tourism, accounting and analytical activities, environmental construction, light industry production, etc. Currently, more than 150 environmental protection measures have been implemented, which are actively developing in rural areas.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11855
ISSN: 2306-6806
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ED_2021_4_137-142.pdf507,61 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University