DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11874

Название: Психологічні засади управління інформаційною безпекою, інтелектуальним капіталом та інноваційним розвитком громад
Другие названия: Психологические основы управления информационной безопасностью, интеллектуальным капиталом и инновационным развитием общин
Psychological foundations of information security management, innovative and intellectual capital of community development
Авторы: Войтенко, А. Б.
Voytenko, A.
Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Khodakovsky, Ye.
Булуй, О. Г.
Булуй, А. Г.
Buluy, O.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: державне управління
государственное управление
governance
інтелектуальний капітал
интеллектуальный капитал
intellectual capital
інформаційні технології
информационные технологии
information technologies
комунікація
коммуникация
communication
місцеве самоврядування
местное самоуправление
local self-government
психологія управління
психология управления
management psychology
публічне управління
публичное управление
public administration
регіональний розвиток
региональное развитие
regional development
Issue Date: 2021
Издатель: Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління; Асоціація науковців України
Библиографическое описание: Психологічні засади управління інформаційною безпекою, інтелектуальним капіталом та інноваційним розвитком громад / А. Б. Войтенко, Є. І. Ходаківський, О. Г. Булуй, М. Ф. Плотнікова // Наукові перспективи. – 2021. – № 3 (9). – С. 37–50.
Аннотация: Традиційне прагнення до знань та зростаюча роль інформаційного ресурсу. В той же час переважання споживацько-егоїстичного підходу у життєдіяльності та господарюванні визначили появу системної небезпеки існування людства, у тому числі інформаційного характеру. Творчість являє собою один із механізмів управління та спрямованого випромінювання енергії (цілеспрямованої дії), що зменшує втрати корисної потужності. Інтеграція еволюційних процесів людської спільноти, узгодженість людського буття із законами Світу сприяє формуванню стійкого підходу до пізнання, становлення життя нового якісного рівня як результат інформаційно-інтелектуального ноосферного переходу, а також результат розуміння необхідності відновлення витрачених ресурсів і стійку позицію формування духовності, етики та моралі як механізмам життя за законами Природи у відповідності до власного призначення. Перехід до нового світогляду обумовлений розумінням генетичної єдності Світу та розвитку соціуму на основі гуманістичного мислення. Фактично мова йде про керований комплекс еволюційних перетворень, що охоплює всі сфери життя людства. Базовими елементами системи інформаційно-інноваційного розвитку територіальної громади є системно-синергетичні впливи як на фізичному, творчому, міжособистісному, соціальному рівнях, з позиції реалізації принципів реалізації найвищого потенціалу особистості як інтегрального комплексу можливостей особистості, а також включаючи універсальний (космічний) рівень. Холістичний (цілісний) підхід до принципово-логічної моделі локального соціуму (територіальної громади) дозволяє забезпечити становлення взаємозв’язаних елементів, кожен з яких є результатом енерго-інформаційного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища у їх еволюції. У вказаних умовах роль інформації стає визначальною. При цьому, питання інформаційної безпеки, достатності, відповідності, доступності та достатності інформаційних ресурсів, актуальність інформаційно-роз’яснювальної роботи, публічного управління визначає ефективність прийнятих рішень на всіх рівнях.
Традиционное стремление к знаниям и возрастающая роль информационного ресурса. В то же время преобладание потребительски-эгоистического подхода в жизнедеятельности и хозяйствовании определили появление системной опасности существования человечества, в том числе информационного характера. Творчество представляет собой один из механизмов управления и направленное излучения энергии (целенаправленного воздействия), что уменьшает потери полезной мощности. Интеграция эволюционных процессов человеческого сообщества, согласованность человеческого бытия законам мира способствует формированию устойчивого подхода к познанию, становлению жизни нового качественного уровня как результат информационно-интеллектуального ноосферного перехода, а также результат понимания необходимости восстановления затраченных ресурсов и устойчивую позицию формирования духовности, этики и морали как механизмам жизни по законам Природы в соответствии с собственным назначением. Переход к новому мировоззрению обусловлен пониманием генетического единства Мира и развития социума на основе гуманистического мышления. Фактически речь идет об управляемом комплексе эволюционных преобразований, который охватывает все сферы жизни человечества. Базовыми элементами системы информационно-инновационного развития территориальной общины являются системно-синергетические влияния как на физическом, творческом, межличностном, социальном уровнях, с позиции реализации принципов реализации самого потенциала личности как интегрального комплекса возможностей личности, а также включая универсальный (космический) уровень. Холистический (целостный) подход к принципиально-логической модели локального социума (территориальной общины) позволяет обеспечить становление взаимосвязанных элементов, каждый из которых является результатом энерго-информационного воздействия внешней и внутренней среды в их эволюции. В указанных условиях роль информации становится определяющей. При этом, вопросы информационной безопасности, достаточности, соответствия, доступности информационных ресурсов, актуальность информационно-разъяснительной работы, публичного управления определяет эффективность принимаемых решений на всех уровнях.
The traditional desire for knowledge and the growing role of the information resource. At the same time, the predominance of the consumer-selfish approach in life and management determined the emergence of a systemic danger to human existence, including informational. Creativity is one of the mechanisms of control and directed radiation of energy (targeted action), which reduces the loss of useful power. The integration of the evolutionary processes of the human community, the consistency of human existence with the laws of the World contribute to the formation of a stable approach to knowledge. The formation of a new quality of life is the result of information-intellectual noosphere transition and an understanding of the need to restore spent resources. What is important is a stable position of the formation of spirituality, ethics, and morality as a mechanism of life according to the laws of Nature by its purpose. The transition to a new worldview is due to an understanding of the genetic unity of the world and the development of a society based on humanistic thinking. In fact, it is a controlled complex of evolutionary transformations, covering all spheres of human life. The basic elements of the system of information and innovation development of the territorial community are system-synergetic influences on the physical, creative, interpersonal, social levels. They also include the implementation of the principles of realization of the highest potential of the individual as an integral set of capabilities of the individual and include the universal (space) level. A holistic (holistic) approach to the principled-logical model of the local society (territorial community) allows ensuring the formation of interconnected elements, each of which is the result of the energy-informational influence of the external and internal environment in their evolution. Under these conditions, the role of information becomes decisive. At the same time, the issues of information security, sufficiency, adequacy, availability, and sufficiency of information resources, the relevance of outreach, public administration determine the effectiveness of decisions at all levels. Given the above, the formation of the information environment of the conditions of observance of higher spiritual laws (ethics and morality, universal values) is realized through various mechanisms. Through the mechanisms of the micro and macro social environment. At the physical level through ensuring the harmonious interaction of Man and Nature. It is important to take into account biorhythms, including the Earth, the Sun, the planets. Food and other food systems are a condition for the harmonious development of society and its components and a mandatory part of public administration. The latter determine the level and quality of life, the status of individuals and their groups in society, the pace of systemic change through motivational and value components, system of life priorities, behavioral orientation, conditions, and individual lifestyle, mental state, knowledge system and cognitive component.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11874
ISSN: 2708-7530
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NP_2021_3_37-50.pdf824,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University