DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11904

Название: Застосування комп'ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації підприємства
Другие названия: Применение компьютерных технологий для совершенствования формирования учетной информации предприятия
The use of computer technology to improve the formation of accounting information of the enterprise
Авторы: Суліменко, Л. А.
Сулименко, Л. А.
Sulimenko, L.
Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Ключевые слова: комп'ютерні технології
компьютерные технологии
computer technology
облікова інформація
учетная информация
accounting information
комп'ютерні облікові програми
компьютерные учетные программы
computer accounting programs
інформаційна безпека
информационная безопасность
informational security
Issue Date: 2017
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Суліменко Л. А. Застосування комп'ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації підприємства / Л. А. Суліменко, С. А. Вітер // Нові інформаційні технології в освіті : зб. тез десятої наук.-практ. конф. – К., 2017. – С. 71–75.
Аннотация: Ефективність ведення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки в першу чергу залежить від правильно обраних бухгалтерських пакетів і програм комп'ютерної обробки облікової інформації на підприємстві. За допомогою комп'ютерних систем можливо здійснювати управління окремими виробничими процесами підприємства, забезпечити контроль веденням обліку за окремими ділянками обліку: облік основних засобів та нематеріальних активів; облік матеріальних цінностей; облік праці та заробітної плати; облік готової продукції та її реалізації; облік фінансово-розрахункових операцій; облік витрат на виробництво; облік формування та використанням власного капіталу; зведений облік та складання звітності.
Эффективность ведения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики в первую очередь зависит от правильно выбранных бухгалтерских пакетов и программ компьютерной обработки учетной информации на предприятии. С помощью компьютерных систем возможно осуществлять управление отдельными производственными процессами предприятия, обеспечить контроль ведением учета по отдельным участкам учета: учет основных средств и нематериальных активов; учет материальных ценностей; учет труда и заработной платы; учет готовой продукции и ее реализации; учет финансово-расчетных операций; учет затрат на производство; учет формирования и использованием собственного капитала; сводный учет и составление отчетности.
The effectiveness of accounting in a market economy depends primarily on the correct choice of accounting packages and programs for computer processing of accounting information in the enterprise. With the help of computer systems it is possible to manage individual production processes of the enterprise, to ensure control over the accounting of individual areas of accounting: accounting for fixed assets and intangible assets; accounting for tangible assets; labor and wage accounting pay; accounting for finished products and their sales; accounting for financial and settlement transactions; accounting for production costs; accounting for the formation and use equity; consolidated accounting and reporting.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11904
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NITO_2017_71-75.pdf506,07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University