DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12000

Название: Відповідність господарськи корисних ознак корів-первісток симентальської породи параметрам тварин бажаного типу при відборі за комплексом ознак в умовах СТОВ «Мирославель-Агро» Баранівського району Житомирської областіі
Другие названия: The compliance of economically useful traits of Simmental cows to parameters of animals of the desired type in the selection by set of traits in the conditions of Agricultural LLC "Myroslavel-Agro" of Baranivka district of Zhytomyr region
Авторы: Марценюк, В. В.
Martseniuk, V.
Ключевые слова: симентальська порода
Simmental breed
молочна продуктивність
milk productivity
відбір
selection
селекційний індекс
selection index
бажаний тип
desired type
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Марценюк В. В. Відповідність господарськи корисних ознак корів-первісток симентальської породи параметрам тварин бажаного типу при відборі за комплексом ознак в умовах СТОВ «Мирославель-Агро» Баранівського району Житомирської області : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва та технологія переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. розведення, генетики тварин та біотехнології ; наук. кер. Кучер Д. М. – Житомир, 2020. – 44 с.
Аннотация: У кваліфікаційній роботі вивчено питання відповідності господарськи корисних ознак корів-первісток симентальської породи параметрам тварин бажаного типу при відборі за комплексом ознак. У результаті виконання роботи встановлено, що найбільшою молочною продуктивністю характеризуються тварини 1-ї групи із найвищим значенням селекційного індексу +64,2 та більше. Їх надій за 305 днів першої лактації склав 8483 кг молока,жирністю 4,39 % та білковістю 3,55 %. Найменшою молочною продуктивністю серед дослідних груп характеризуються тварини 5-ї групи – їх надій за 305 днів першої лактації склав 5025 кг молока, жирністю 4,39 % та білковістю 3,55 %. Поліпшення кількісних показників молочної продуктивності корів у стаді симентальської породи за конвенційного виробництва молока у значній мірі залежить від значення селекційного індексу. Сила впливу величини селекційного індексу на надій за 305 днів лактації корів склала 77 %, молочний жир – 90 %,молочний білок – 77 %, сумарну продукцію жиру та білка – 87 %, відносну молочність – 69 % та виявилась статистично значущою (P<0,001). Найкраще відповідають параметрам тварин бажаного типу господарськи корисні ознаки первісток 5-ї групи із найбільшим значенням селекційного індексу (СІ = від +64,2 та більше) – середнє нормоване відхилення склало +0,09. Наближеним проявом господарськи корисних ознак до показників тварин бажаного типу характеризуються тварини 2-ї групи (СІ = від +27,7 до +64,1), середнє нормоване відхилення за врахованими ознаками склало -0,10. Тому їх розведення є значно ефективнішим, порівняно з іншими дослідними групами. Міжгрупова різниця між крайніми групами (1-5) склала 0,51 середнього нормованого відхилення, між 2-ю та 5-ю групами тварин – 0,32. Нами було встановлено, що економічно-вигідніше проводити відбір тварин із значенням селекційного індексу не нижче +64,2, від кожної з яких отримано по 24888 грн чистого прибутку.
The qualification work investigates the question of compliance of economically useful traits of Simmental cows with the parameters of animals of the desired type in the selection of a set of traits. It has been found that the highest milk productivity characterized by animals of the first group with the highest value of the selection index +64.2 and more. Their yield for 305 days of the first lactation amounted to 8483 kg of milk, fat content 4.39% and protein content 3.55%. The lowest milk productivity among the experimental groups characterized by animals of the fifth group - their yield for 305 days of the first lactation amounted to 5025 kg of milk, fat content 4.39% and protein content 3.55%. The improvement in the quantitative indicators of dairy productivity of cows in the Simmental breed with conventional milk production largely depends on the value of the selection index. The effect of the selection index on yield for 305 days of lactation in cows was 77%, milk fat - 90%, milk protein - 77%, total fat and protein production - 87%, relative milk yield - 69% and was statistically significant (P <0,001). Economically useful traits of the first-calf cows of first group with the highest value of the selection index (SI = from +64.2 and more) correspond to the parameters of animals of the desired type – the average normalized deviation was +0.09. Animals of the second group (SI = from +27.7 to +64.1)characterized by the approximate manifestation of economically useful traits to the indicators of animals of the desired type, the average normalized deviation on the considered traits was -0.10. Therefore, their breeding is much more effective compared to other experimental groups. The intergroup difference between the extreme groups (1-5) was 0.51 of the average normal deviation, between the 2 and 4 groups of animals - 0.32. We have found that economically more profitable to select animals with a selection index value of not less than +64.2, from each of which received 24888 UAH of net profit.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12000
Appears in Collections:204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Martseniuk_VV_KR_204_2020.pdf691,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University