DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12013

Название: Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти
Другие названия: Adaptation of enterprises of the dairy product subcomplex of Ukraine to the international standards of quality and safety of food: normative-legal and statistical aspects
Адаптация предприятий молокопродуктового подкомплекса Украины к международным стандартам качества и безопасности пищевой продукции: нормативно-правовые и статистические аспекты
Авторы: Микитюк, В. М.
Mykytiuk, V.
Чугаєвська, С. В.
Chuhaievska, S.
Чугаевская, С. В.
Ключевые слова: молочна сировина
raw milk
молочное сырье
готова продукція
final products
готовая продукция
якість
quality
качество
безпечність
safety
безопасность
рівень адаптованості
level of adaptability
уровень адаптации
Issue Date: 2018
Издатель: Інститут аграрної економіки
Библиографическое описание: Микитюк В. М. Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти / В. М. Микитюк, С. В. Чугаєвська // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 68–76.
Аннотация: Мета статті – проаналізувати показники, що характеризують процес адаптації підприємств молокопродуктового підкомплексу до міжнародних стандартів якості й безпечності харчової продукції, визначити на цій основі пріоритетні напрями розвитку галузі. Методика дослідження. Використано такі методи: аналізу і синтезу – при дослідженні показників обсягів виробництва молока за категоріями господарств та динаміки товарної молочної продукції; монографічний – при дослідженні інституціональних аспектів адаптаційних процесів в аграрному виробництві та переробній промисловості; розрахунково-статистичний – під час визначення зведених, середніх, структурних індикаторів процесу адаптації галузі до міжнародних стандартів. Результати дослідження. Досліджено нормативно-правове забезпечення державного контролю якості та безпечності молочної продукції в Україні. Проаналізовано показники сучасного стану гатунковості молочної сировини, структуру виробництва молока за групами товаровиробників. Встановлено, що нестача сировини на тлі економічної кризи в державі має негативний вплив на зменшення обсягів виробництва молочної продукції. Виявлено рівень адаптованості для операторів молочного ринку відповідно до державних та світових стандартів якості харчової продукції. Елементи наукової новизни. Запропоновано індикатор адаптованості вітчизняних виробників молокопродуктового підкомплексу до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції. Проаналізовано сучасний стан рівня адаптації виробників молочної сировини та готової молокопродукції до європейських стандартів. Практична значущість. Опрацьовано ряд практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми низької адаптованості господарств приватного сектора щодо покращення якості сирого молока. Доведено, що важлива роль у даному процесі має бути покладена на створення і розвиток уже існуючих молочних кооперативів на базі об’єднаних територіальних громад із залученням цільових державних програм та інвестицій.
The purpose of the article is to analyze indicators of adaptation of enterprises of dairy product subcomplex to the international quality and safety standards of food and determinate the priority directions of industry’s development on this basis. Research methods. In the research process the following methods have been used: analysis and synthesis for study of milk production indicators by categories of enterprises and dynamics of commodity products; monographic for study of institutional aspects of processes of adaptation in agrarian production and processing industry; calculation and statistical for determining the consolidated, average, structural indicators of adaptation of the industry to international standards. Research results. Authors have studied the regulatory and legal framework of state control over the quality and safety of dairy products in Ukraine. The indicators of current state of quality of raw dairy materials, structure of milk production by groups of commodity producers have been analyzed. It has been emphasised that the lack of raw materials in context of the economic crisis in the country has a negative impact on the reduction of dairy products. The level of adaptability of dairy market producers according to national and world’s food quality standards has been developed and defined. Elements of scientific novelty. The level of adaptability of domestic producers of dairy product subcomplex to the international standards of quality and safety of food products has been offered. The present level of adaptation of producers of raw dairy materials and dairy products according to the European standards has been analyzed. Practical significance. A number of practical recommendations for solving the problem of private households’ low adaptability in improving the quality of raw dairy materials have been developed. It has been proved that an important role in this process should be assigned to the creation and development of existing dairy cooperatives based on united territorial communities with the involvement of targeted state programs and investments.
Цель статьи – проанализировать показатели, характеризирующие процесс адаптации предприятий молокопродуктового подкомплекса к международным стандартам качества и безопасности пищевой продукции, определить на этой основе приоритетные направления развития отрасли. Методика исследования. Использованы следующие методы: анализа и синтеза – при исследовании показателей объемов производства молока по категориям хозяйств и динамики товарной молочной продукции; монографический – при исследовании институциональных аспектов адаптационных процессов в аграрном производстве и перерабатывающей промышленности, расчетно-статистический – при определении сводных, средних, структурных индикаторов процесса адаптации отрасли к международным стандартам. Результаты исследования. Исследовано нормативно-правовое обеспечение государственного контроля качества и безопасности молочной продукции в Украине. Проанализированы показатели современного состояния сортности молочного сырья, структура производства молока по группам товаропроизводителей. Определено, что недостаток сырья на фоне экономического кризиса в государстве оказывает негативное влияние на уменьшение объёмов производства молочной продукции. Определён уровень адаптации для операторов молочного рынка в соответствии с государственными и мировыми стандартами качества пищевой продукции. Элементы научной новизны. Предложен индикатор адаптации отечественных производителей молокопродуктового подкомплекса в соответствии с международными стандартами качества и безопасности пищевой продукции. Проанализировано современное состояние уровня адаптации производителей молочного сырья и готовой молочной продукции к европейским стандартам. Практическая значимость. Разработан ряд практических рекомендаций по решению проблемы низкой адаптации хозяйств частного сектора относительно улучшения качества сырого молока. Доказано, что важная роль в данном процессе должна отводиться созданию и развитию работающих молочных кооперативов на базе объединенных территориальных общин с привлечением целевых государственных программ и инвестиций.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12013
ISSN: 2221-1055
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EAPK_2018_8_68-76.pdf278,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University