DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12021

Название: Становлення та розвиток фінтех-бізнесу в Україні
Другие названия: Становление и развитие финтех-бизнеса в Украине
Formation and Development of Fintech Business in Ukraine
Авторы: Стойко, О. Я.
Stoiko, O.
Ключевые слова: фінтех
финтех
fintech
фінтех-послуги
финтех-услуги
fintech services
фінтех-бізнес
финтех-бизнес
fintech business
фінтех-компанії
финтех-компании
fintech companies
стартапи
стартапы
startups
стартап-екосистема
стартап-экосистема
startup ecosystem
Issue Date: 2020
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Видавничий дім «Інжек»
Библиографическое описание: Стойко О. Я. Становлення та розвиток фінтех-бізнесу в Україні / О. Я. Стойко // Бізнес Інформ. – 2020. – № 2. – С. 384–392.
Аннотация: Метою статті є вивчення сучасного стану вітчизняного фінтех-бізнесу, виявлення основних тенденцій та перспектив його розвитку. Встановлено, що активний розвиток фінтех-бізнесу в Україні розпочався після світової фінансової кризи 2008–2009 рр. і особливо активно продовжився після політичної та економічної кризи 2014–2015 рр. Виявлено чинники, які сприяли становленню та розвитку вітчизняної фінтех-індустрії, основними із яких є: стабільне покриття мобільним зв’язком та Інтернетом, сприятливе законодавство, доступ до капіталу та інвестицій, кваліфікований персонал. Визначено, що вітчизняний фінтех-сектор перебуває на стадії активного розвитку, що проявляється у збільшенні кількості фінтех-компаній і розширенні напрямів їх діяльності. Однією з головних перешкод на шляху становлення фінтех-бізнесу в Україні є відсутність доступу до джерел фінансування на ранніх стадіях його розвитку. Виявлено, що фінтех-напрям в Україні має значний потенціал для впровадження фінансових послуг у нові сфери діяльності та серед різних верств населення. Перспективними напрямами розвитку фінтеху в Україні можуть стати штучний інтелект, big data, блокчейн, а також використання інноваційних технологій у суміжних сегментах: страхуванні (InsurTech), юридичних технологіях (LegalTech), використанні відкритих державних даних (RegTech). Обґрунтовано, що розвиток фінтех-бізнесу в Україні має здійснюватися не в конкурентній боротьбі з комерційними банками, а у використанні взаємовигідних варіантів співпраці. Розвитку нових технологій та інновацій в нашій країні сприятиме впровадження системи віддаленої електронної ідентифікації BankID НБУ, імплементація норм Директиви ЄС PSD2, модернізація СЕП НБУ за міжнародним стандартом ISO 20022. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення впливу фінансових інновацій на розвиток банківського бізнесу, розробку напрямів взаємовигідного партнерства банківського і фінтех-бізнесу.
Целью статьи является изучение современного состояния отечественного финтех-бизнеса, выявление основных тенденций и перспектив его развития. Установлено, что активное развитие финтех-бизнеса в Украине началось после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. и особенно активно продолжилось после политического и экономического кризиса 2014–2015 гг. Обнаружены факторы, которые способствовали становлению и развитию отечественной финтех-индустрии, основными из которых являются: стабильное покрытие мобильной связью и Интернетом, благоприятное законодательство, доступ к капиталу и инвестициям, квалифицированный персонал. Определено, что отечественный финтех-сектор находится на стадии активного развития, которое проявляется в увеличении количества финтех-компаний и расширении направлений их деятельности. Одним из главных препятствий на пути становления финтех-бизнеса в Украине является отсутствие доступа к источникам финансирования на ранних стадиях его развития. Подчеркнуто, что финтех-направление в Украине имеет значительный потенциал для внедрения финансовых услуг в новые сферы деятельности и среди разных слоев населения. Перспективными направлениями развития финтеха в Украине могут стать искусственный интеллект, big data, блокчейн, а также использование инновационных технологий в смежных сегментах: страховании (InsurTech), юридических технологиях (LegalTech), использовании открытых государственных данных (RegTech). Обосновано, что развитие финтех-бизнеса в Украине должно осуществляться не в конкурентной борьбе с коммерческими банками, а в использовании взаимовыгодных вариантов сотрудничества. Развитию новых технологий и инноваций в нашей стране будет способствовать внедрение системы отдаленной электронной идентификации BankID НБУ, имплементация норм Директивы ЕС PSD2, модернизация СЭП НБУ по международному стандарту ISO 20022. Последующие исследования будут направлены на определение влияния финансовых инноваций на развитие банковского бизнеса, разработку направлений взаимовыгодного партнерства банковского и финтех-бизнеса.
The article is aimed at studying the current status of the domestic fintech business, identifying the main trends and prospects for its development. It is determined that the active development of fintech business in Ukraine began after the global financial crisis of 2008–2009 and continued especially actively after the political and economic crisis of 2014–2015. The author specifies the factors that contributed to the formation and development of the domestic fintech industry, the main of which are: stable coverage of mobile communications and the Internet, favorable legislation, access to capital and investment, qualified staff. It is defined that the domestic fintech sector is now at the stage of active development, which is manifested in the increase in the number of fintech companies and the expansion of directions of their activities. One of the main obstacles to the formation of fintech business in Ukraine is the lack of access to sources of financing in the early stages of its development. It is emphasized that the fintech industry in Ukraine has significant potential for the introduction of financial services in new spheres of activity and among different segments of the population. Promising areas of fintech development in Ukraine can be artificial intelligence, big data, blockchain, as well as the use of innovative technologies in related segments: insurance (InsurTech), legal technologies (LegalTech), use of open government data (RegTech). It is substantiated that the development of fintech business in Ukraine should be carried out not in competition with commercial banks, but in the use of mutually beneficial options for cooperation. The development of new technologies and innovations in our country will be facilitated by the introduction of the remote electronic identification system BankID NBU, the implementation of the norms of the EU PsD2 Directive, the modernization of the NBU electronic payment system under the international standard ISO 20022. Further research will focus on determining the impact of financial innovation on the development of banking business, developing the directions of mutually beneficial partnership between banking and fintech business.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12021
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BI_2020_2_384-392.pdf537,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University