DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12846

Название: Облікова політика як складова фінансової політики підприємства
Другие названия: Accounting policy as a component of the financial policy of the enterprise
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Haiduchok, T.
Цегельник, Н. І.
Tsegelnik, N.
Ключевые слова: облік
accounting
облікова політика
accounting policy
фінансова політика
financial policy
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Облікова політика як складова фінансової політики підприємства / Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування каф. фінансів і кредиту, 10–11 жовт. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 296–299.
Аннотация: Постановка проблеми. Фінансова політика охоплює центральну ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у реалізації загальнодержавних функцій. Організація і регулювання цих відносин здійснюються відповідно до діючого фінансово-правового поля та стану суспільно-економічного розвитку країни [1]. Сучасні ринкові умови господарювання передбачають поєднання законодавчо-нормативного державного регулювання з самостійністю суб’єктів господарювання через призму формування фінансової, облікової, виробничої, інформаційної, цінової, комерційної та ін. політики кожного підприємства.
Formulation of the problem. Financial policy covers the central link of the system of economic relations and plays a leading role in the implementation of national functions. The organization and regulation of these relations are carried out in accordance with the current financial and legal field and the state of socio-economic development of the country [1]. Modern market conditions of management provide a combination of legislative and regulatory state regulation with the independence of economic entities through the prism of the formation of financial, accounting, production, information, pricing, commercial, and other policies of each enterprise.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12846
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FPRR_2019_1_296-299.pdf741,78 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University