DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12888

Название: Програмно-цільовий метод і проблеми його застосування в період реформування фінансування галузі охорони здоров’я
Другие названия: The program-target method and problems of its application during the period of healthcare financing reform
Авторы: Шубенко, І. А.
Shubenko, I.
Стойко, О. Я.
Stoiko, O.
Ключевые слова: програмно-цільовий метод
program-target method
бюджетна програма
budget program
результативні показники бюджетної програми
effective indicators of the budget program
бюджетне планування
budget planning
видатки бюджету
budget expenditures
видатки на охорону здоров’я
health care expenditures
Issue Date: 2021
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; Видавничий дім «Інжек»
Библиографическое описание: Шубенко І. А. Програмно-цільовий метод і проблеми його застосування в період реформування фінансування галузі охорони здоров’я / І. А. Шубенко, О. Я. Стойко // Бізнес Інформ. – 2021. – № 1. – C. 264–271.
Аннотация: Метою роботи є визначення проблем і напрямів удосконалення програмно-цільового методу у сфері охорони здоров’я в період реформування галузі. У статті проаналізовано програмно-цільовий метод і його використання при плануванні видатків у сфері охорони здоров’я, процес виконання бюджетних програм у цій сфері в Житомирській області. Визначено, що програмно-цільовий метод має важливе значення при формуванні видатків на охорону здоров’я, але він потенційно може ще підвищити ефективність розподілу бюджетних коштів. Попри фактичне зниження видатків на охорону здоров’я у структурі консолідованих видатків бюджету, запровадження програмно-цільового методу вплинуло на раціональне використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я. Це вказує на доцільність даного методу в бюджетному процесі. Обґрунтовано проблеми програмно-цільового методу при формуванні видатків на охорону здоров’я, основними з яких є: відсутність середньо- та довгострокового бюджетного планування, велика кількість бюджетних програм, відсутність фінансових показників у системі результативних, зниження рівня видатків на охорону здоров’я. Запропоновано: запровадити середньо- та довгострокове бюджетне планування, яке надасть змогу чітко формувати цілі та результати бюджетних програм у сфері охорони здоров’я на кілька років та закріпить фінансові ресурси на вказані цілі; розробити систему фінансових показників у системі результативних, які будуть ґрунтуватися на витратах бюджетних коштів на пацієнта, для формування передумов економії бюджетних коштів.
The publication is aimed at defining problems and directions for improving the program-target method in the healthcare during the reform of this industry sector. The article analyzes the program-target method and its use in the planning of expenditures in the field of healthcare, the process of implementation of budget programs in this sphere in the Zhytomyr region. It is determined that the program-target method is important in the formation of healthcare expenditures, but it can potentially further increase the effectiveness of the distribution of budget funds. Despite the actual reduction of healthcare expenditures in the structure of consolidated budget expenditures, the introduction of the target method has inluenced the rational use of budget funds in the field of healthcare. This indicates the feasibility of this method in the budget process. The problems of the program-target method in the formation of healthcare expenditures are substantiated, the main of which are: the lack of medium- and long-term budget planning, a large number of budget programs, the lack of financial indicators in the system of effective indicators, reducing the level of healthcare expenditures. It is proposed: to introduce medium- and long-term budget planning, which will allow to clearly form the targets and results of budget programs in the field of healthcare for several years and consolidate financial resources for the specified targets; to develop a system of financial indicators within the system of effective indicators, which will be based on the expenditures of budget funds for the patient, to form the prerequisites for saving budget funds.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12888
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BI_2021_1_264-271.pdf382,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University