DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2240

Название: Морфофункціональний стан ендокринних залоз в системі гіпофіз-наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення
Другие названия: Morphofunctional state of endocrine glands in the hypophisis-suprarenals-ovaries system of cattle under the conditions of radioactive contamination
Авторы: Заїка, С. С.
Zayka, S.
Ключевые слова: морфологічні зміни
morphological changes
гіпофіз
hypophysis
наднирникові залози
suprarenals glands
яєчники
ovaries
велика рогата худоба
cattle
гістологічне дослідження
histological study
морфометрія
morphometry
Issue Date: 2005
Издатель: Національний аграрний університет
Библиографическое описание: Заїка С. С. Морфофункціональний стан ендокринних залоз в системі гіпофіз-наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / С. С. Заїка. – Київ, 2005. – 19 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена вивченню морфофункціонального стану ендокринних органів великої рогатої худоби, яка народилась та постійно утримувалась на території, забрудненій радіонуклідами. Проведено радіологічні, гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження гіпофіза, надниркових залоз та яєчників трьох вікових груп тварин (6-ти місячні, одно- та 3-4-х річні), які зазнали постійного впливу низькодозового іонізуючого випромінення. В ендокринних органах великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території, виявлені певні зміни. Також встановлено відхилення величин абсолютних та відносних морфометричних показників основних структурних компонентів гіпофіза, надниркових залоз та яєчників, що свідчить про вплив радіації на організм тварин. Гістологічно гіпофіз великої рогатої худоби контрольної та дослідної груп складається з аденогіпофіза, проміжної та задньої часток. Дія малоінтенсивного іонізуючого випромінення на організм великої рогатої худоби проявляється гіпертрофією кіркової речовини надниркових залоз, вузлуватою гіперплазією клубочкової та пучкової зон. У окремих тварин 3-4-х річного віку відмічається аденоматозна гіперплазія кіркової речовини надниркових залоз. Гістоструктура надниркових залоз у великої рогатої худоби контрольної та дослідної груп різниться між собою певними морфометричними показниками. Так, у тварин 3-4-х річного віку, які постійно знаходились під впливом малоінтенсивного іонізуючого випромінення, відбувається зменшення товщини капсули, клубочкової, пучкової, сітчастої зон та мозкової речовини надниркових залоз. Яєчники мали чітке розмежування на кіркову та мозкову речовини. Отримані результати значною мірою доповнюють та поглиблюють сучасні уявлення про стан ендокринних органів у системі гіпофіз-наднирники-яєчники великої рогатої худоби, вирощеної в умовах постійної дії малоінтенсивного іонізуючого випромінення. На основі цих даних подаються практичні рекомендації щодо застосування отриманих результатів досліджень.
Описание: The paper studies the morphofunctional state of endocrine glands of cattle born and permanently kept in the radionuclide contaminated area. The author conducted radiological, histological, histohemical and morphometric investigations of hypophisis, suprarenals and ovaries in three age groups (6-month-, 1-year- and 3 to 4- year- old) exposed to the permanent effect of low-dose ionizing radiation. The endocrine organs of the cattle raised in the radionuclide contaminated area showed some changes. Value deviations of absolute and relative morphometric parameters of the basic structural components of hypophisis, suprarenals and ovaries were also registered, which testified to radiation effect on animals body. Histologically cattle hypophysis of the control and test groups consists of adenohypophysis, intermediate and posterior pituitary lobes. The effect of low-intensive ionizing irradiation on cattle body results crust substance hypertrophy as well in cluster and bundle zone hyperplasia. Some 3 to 4- year- old animals showed adenomatotic hyperplasia of suprarenal crust substance. The ovaries had distinct boundaries between crust cerebral substances. The results of the investigations add to and deepen the present – day knowledge about the state of endocrine glands in the hypophysis – suprarenals – ovaries system of cattle raised under the conditions of permanent effect of low – intensive ionizing radiation.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2240
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Zayka_S._2005.pdf290,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU