DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2268

Название: Вакуумний пластинчасто-роторний насос
Другие названия: Rotari vane vacuum pump
Вакуумный пластинчато-роторный насос
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedskyi, О.
Медведский, А. В.
Муляр, О. Д.
Muliar, O.
Муляр, А. Д.
Бушма, С. В.
Bushma, S.
Коновалов, О. В.
Konovalov, O.
Коновалов, А. В.
Ключевые слова: циліндричний корпус
cylindrical housing
цилиндрический корпус
ротор
rotor
відцентрові сили
centrifugal force
центробежные силы
Issue Date: 11-Aug-2014
Издатель: Державна служба інтелектуальної власності України
Библиографическое описание: Пат. 106313 Україна, МПК F04C 2/344, F04C 11/00. Вакуумний пластинчасто-роторний насос / Медведський О. В., Муляр О. Д., Бушма С. В., Коновалов О. В. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № a 2013 06021; заявл. 15.05.2013 ; дата публікації 11.08.2014, Бюл. № 15.
Аннотация: Вакуумний пластинчасто-роторний насос містить циліндричний корпус з робочою порожниною, вхідний та вихідний штуцери, розміщений на валу ексцентрично циліндричному корпусу ротор, виконані в останньому пази, що зміщені відносно осі обертання ротора і розташовані під прямим кутом відносно один до одного. Пластини розміщені в пазах ротора з можливістю переміщення під дією відцентрових сил. Для зменшення нерівномірності відкачування повітря в корпусі виконана додаткова порожнина, яка під'єднана до вхідного і вихідного штуцерів, встановлена співвісно з першою та забезпечена додатковим ротором, що встановлений співвісно з ротором першої порожнини на спільному валу з фіксацією один відносно іншого. Додатковий ротор також забезпечений пазами з пластинами, які встановлені з можливістю переміщення під дією відцентрових сил, зміщені відповідно до осі обертання ротора і розташовані під прямим кутом відносно один до одного. При цьому пази з пластинами додаткового ротора зміщені на кут α = 40…50° відносно пазів з пластинами першого ротора у площині, перпендикулярній до осі обертання роторів.
A rotary vane vacuum pump includes a cylindrical body with working cavity, inlet and outlet fittings, a rotor placed on the shaft eccentrically with respect to the cylindrical body, slots provided in the last one, those are displaced with respect to the axis of rotation of the rotor and are placed at right angles one with respect to another. The plates are placed in the slots of the rotor with capability of displacement under effect of centrifugal forces. To decrease non-uniformity of evacuation of air in the body an additional cavity is provided, this is connected to the inlet and outlet fittings, placed coaxially with the first one and provided with an additional rotor installed coaxially with respect to the rotor of the first cavity on a common shaft with fixation one with respect to another. The additional rotor is provided with slots with plates as well, those are installed with possibility of displacement under effect of centrifugal forces, displaced with respect to the axis of rotation of the rotor, and placed at right angle one with respect to another. At that the slots with the plates of the additional rotor are displaced by angle α = 40…50° with respect to the slots with plates of the first rotor in the plane normal to the axis of rotation of the rotors.
Вакуумный пластинчато-роторный насос содержит цилиндрический корпус с рабочей полостью, входной и выходной штуцеры, размещенный на валу эксцентрически относительно цилиндрического корпуса ротор, выполненные в последнем пазы, которые смещены относительно оси вращения ротора и расположены под прямым углом один относительно другого. Пластины размещены в пазах ротора с возможностью перемещения под действием центробежных сил. Для уменьшения неравномерности откачивания воздуха в корпусе выполнена дополнительная полость, которая подсоединена к входному и выходному штуцерам, расположенная соосно первой и обеспеченная дополнительным ротором, который установлен соосно с ротором первой полости на общем валу с фиксацией один относительно другого. Дополнительный ротор также обеспечен пазами с пластинами, которые установлены с возможностью перемещения под действием центробежных сил, смещены соответственно относительно оси вращения ротора и расположены под прямым углом относительно друг друга. При этом пазы с пластинами дополнительного ротора смещены на угол α = 40…50° относительно пазов с пластинами первого ротора в плоскости, перпендикулярной оси вращения роторов.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2268
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
106313-uapatents.pdf293,8 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU