DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2545

Название: Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней
Другие названия: The improvement of the diagnostics and prophylaxis of rhinopneumonia of horses
Авторы: Бегас, В. Л.
Behas, V.
Ключевые слова: герпесвірус першого типу
first type herpesvirus
ринопневмонія
rhinopneumonia
коні
horses
діагностика
diagnostics
профілактика
prophylaxis
реакція нейтралізації
virus neutralization test
реакція дифузійної преципітації
agar gel immunodiffusion test
гіперімунна сироватка
hyperimmune serum
Issue Date: 2007
Издатель: Національний аграрний університет
Библиографическое описание: Бегас В. Л. Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.08 «Епізоотологія та інфекційні хвороби» / В. Л. Бегас. — К., 2007. — 18 с.
Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню методів діагностики та покращенню методів та засобів профілактики ринопневмонії коней. Вивчено поширення ринопневмонії коней в племінних кінних господарствах в деяких регіонах України. На основі серологічного моніторингу встановлено, що серопозитивність коней в РЗГА становить 72-100%. Результати досліджень свідчать, що найвищі титри антитіл в РЗГА при ринопневмонії коней виявлені в молодняку віком до 3-х років, у кобил 3-5, 13-16 років та в жеребців-плідників. У коней з високими титрами антитіл відмічаються клінічні ознаки ринопневмонії та тенденція до зниження показників імунобіологічної реактивності організму. Показано, що для культивування герпесвірусу першого типу та отримання антигену придатна перещеплювана культура клітин трахеї теляти, з якої можна отримати вірусний антиген герпесвірусу першого типу з штамів “СВ-69” та “Буковина” з інфекційною активністю 5*104 -5*109 ТЦД50/см3, та з гемаглютинуючою активністю 4 – 32 для постановки серологічних реакцій. Розроблена схема отримання гіперімунної діагностичної сироватки на кролях, придатної для постановки реакції нейтралізації. Встановлено високий коефіцієнт кореляції результатів в реакції нейтралізації (r = 0,8269) та дифузійної преципітації з результатами в реакції затримки гемаглютинації та з результатами імуноферментного аналізу при діагностиці ринопневмонії коней. Удосконалено способи лікування і профілактики ринопневмонії коней на основі застосування комбіферону, мікосорбу, біо-мосу. При застосуванні комбіферону внутрішньом’язово в дозі 2 млн. МО на 50 кг маси тіла 1 раз на добу протягом 7 діб в комплексі з енрофлоксом встановлено позитивний лікувальний ефект у лошат та стабілізацію показників гомеостазу. Застосування мікосорбу та біо-мосу жеребним кобилам за місяць до жереблення сприяє зниженню рівня напруженості інфекційного процесу, зумовленого ринопневмонією, підвищенню показників резистентності у кобил, нормалізує ріст і розвиток лошат.
Описание: The dissertation is dedicated to improvement of the diagnostics and preventive methods and means of rhinopneumonia of horses. Spreading of rhinopneumonia of horses in miscellaneous categories of horse farming was studied on the bases of serological tests and it was shown that seropositivity of livestock in HIT presents 72-100%. It was defined that the highest titres of specific antibodies in HIT concerning rhinopneumonia of horses are found out in saplings under the age of 3 years old, in mares of 3-5 and 13-16 years old. Horses with high titres of antibodies have clinical symptoms of rhinopneumonia and tendency to reduction of the factors of immunobiological reactivity of body. It was shown that for cultivation of the first type herpesvirus and reception of the antigen, the cellculture of the calf tracheas is suitable, from which it is possible to get the virus antigen of the first type herpesvirus from culture "SV-69" and "Bukovina" with activity 5*104  5*109 ТЦД50/sm3, and with haemagglutination activity 4 – 32 for statement of serological tests. The scheme of receipt of hyperimmune diagnostic serum using rabbits, that is suitable for statement of the neutralization test, was elaborated. It was defined the high correlation of neutralization test and agar gel immunodiffusion test with haemagglutination inhibition test and ELISA when diagnosing rhinopneumonia of horses. The ways of the treatment and prophylaxis of rhinopneumonia of horses are advanced on basis of usage of kombiferon, mikosorb, and bio-mos. A positive medical effect foals have and stabilization of homeostasis indices was defined when using kombiferon intramuscularly 2 m. MO per 50 kgs of body weight dose one time a day during 7 days in complex with enroflocs. Use of mikosorb and bio-mos by pregnant mares one month before foal promotes lowering of level of intensity of the infectious process that is caused by rhinopneumonia and increasing of resistance indices that mares have, and normalizes foals growth and development.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2545
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Аvtoreferat_Behas_V._2007.pdf319,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU