DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2554

Название: Oбґрунтування резервів підвищення рентабельності виробництва агропідприємств
Другие названия: Substantiation of reserves to increase the profitability of production of agricultural enterprises
Авторы: Сус, Ю. Ю.
Sus, Yu.
Ключевые слова: рентабельність
profitability
доходи
revenues
витрати
expenses
собівартість
costs
ціна
price
ефект заміщення
substitution effect
сільськогосподарське підприємство
an agricultural enterprise
Issue Date: 2014
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ТОВ «ДКС Центр»
Библиографическое описание: Сус Ю. Ю. Обґрунтування резервів підвищення рентабельності виробництва агропідприємств [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Сус // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2014. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3530. – Перевірено: 17.04.2015.
Аннотация: У статті окреслено перспективні можливості зростання прибутковості сільськогосподарського виробництва на основі ефекту від здійснення заходів щодо відродження тваринницької галузі в аграрних підприємствах. Вказані резерви підвищення рентабельності існують як у аспекті підвищення доходів, так і через зниження витрат виробництва продукції сільського господарства. Обґрунтування позитивного ефекту від ведення тваринництва у агропідприємствах здійснене за допомогою економіко-математичної моделі, що відтворює суттєві властивості об’єкта та надає можливість отримати інформацію про об’єкт-оригінал. Економіко-математичне моделювання є формалізацією задачі, процесом прийняття рішення, тобто застосування під час цього процесу точних математичних методів. Автором застосовано двосторонню оціночну (описову) економіко-математичну модель, яка відображає механізм взаємодії галузей сільськогосподарського виробництва та дозволить оцінити зростання рентабельності через отриманий ефект від зниження виробничих витрат, з однієї сторони, так і від зростання доходів від реалізації продукції, з іншої.
Описание: The article outlines perspective of growth opportunities for profitability of agricultural production based on the effect of the implementation of measures to revive the livestock sector at agricultural enterprises. These reserves of profitability increase exist in terms of increasing revenues and reducing costs of agricultural production. Substantiation of the positive impact from livestock production to farmers is made by the economic and mathematical model that reproduces the essential properties of the object and allows getting information about the original object. Economic and Mathematical Modeling is a formalized analysis of the decision process, i.e. use in the process of exact mathematical methods. The author used a two-way evaluation (descriptive) economic and mathematical model, which reflects the mechanism of interaction between sectors of agricultural production and will allow estimating the resulting increase in profitability due to the effect of lower production costs, on the one hand, and to the growth of income from sales on the other.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2554
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Efektyvna_ekonomika_2014_11.pdf518,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU