DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2686

Название: Innovative character of rural territories social potential realization
Другие названия: Інноваційний характер реалізації соціального потенціалу сільських територій
Socialinio potencialo realizavimo kaimo vietovėse inovacijos
Инновационный характер реализации социального потенциала сельских территорий
Авторы: Plotnikova, M.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Ключевые слова: investments
інвестиції
investicijos
инвестиции
innovations
інновації
inovacijos
инновации
cosial management
соціальне управління
socialinis valdymas
социальное управление
development of rural territories
розвиток сільських територій
kaimo teritorijų vystymas
развитие сельских территорий
Issue Date: 2014
Издатель: Aleksandras Stulginskis university; Lithuanian institute of agrarian economics
Библиографическое описание: Plotnikova M. Innovative character of rural territories social potential realization / M. Plotnikova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2014. – Vol. 36, № 4. – P. 946–958.
Аннотация: The availability of disproportions and asymmetries in rural territories development owing to the absence of the system approach in management caused degradation of the grounds, problems of demographic and economic character, as well as cultural historical preconditions for restoration and harmonious village development what made for the choice of research theme. The research aim is the search and substantiation of directions and mechanisms of rural territories revival on the basis of their sustainable development and the self-reliance of industrial, socio-economic and ecological activity. Theoretical base of the research is formal theory of economic systems, which reflects the application of a systemic approach to modeling the economic objects. The estimation of modern development of agriculture status is given. The features of regional and national rural development in Ukraine are pointed out. The dynamics of modern tendencies and priorities of national agrarian policy in this direction are educed. The attention is emphasized on the demographic constituent of rural development in Ukraine. The problems of employment and unemployment in rural area are exposed. The reasons and the consequences of decline in employment and reduction of rural population size are revealed. The specific character of organizing and functioning of ecological settlements in Ukraine is defined. The perspective of this direction of rural territories development is assessed.
Описание: Наявність диспропорцій і асиметрій у розвитку сільських територій як наслідок відсутності системного підходу в управлінні зумовили деградацію земель, проблеми демографічного та економічного характеру, а також культурно історичні передумови для відновлення та гармонійного розвитку села. Метою дослідження є пошук та обґрунтування напрямів і механізмів відродження сільських територій на основі їх сталого розвитку, самозабезпеченості виробничої, суспільно-економічної та екологічної діяльності. Дослідження охоплює період з 1990 по 2014 рр. Оцінка результатів економічної діяльності ґрунтується на статистичних даних. Теоретична основа дослідження – формальна теорія економічних систем, яка відображає застосування системного підходу до моделювання економічних об’єктів. Теоретична і методологічна база представлена в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері сільського розвитку і теорії регіональної економіки, законах, державних рішеннях і постановах, нормативних документах промисловості (був проведений аналіз сучасних підходів, методів і технологій управління територіями, проведена оцінка їх ефективності); системного аналізу і загальної теорії систем (розроблена концепція моделювання процесів регіонального розвитку); економічно-математичному моделюванні та економічної динаміки (досліджено умови ефективного і життєздатного розвитку села використовуючи моделі економічної динаміки, які залежать від факторів виробництва, запропоновано модель оптимізації процесів розвитку села). Дана оцінка сучасного стану розвитку сільського господарства. Зазначені особливості регіонального і національного сільського розвитку в Україні. Виявлено динаміку сучасних тенденцій і пріоритети загальнодержавної аграрної політики в цьому напрямку. Акцентовано увагу на демографічної складової сільського розвитку в Україні. Дано оцінку демографічної ситуації та її наслідків. Розкрито проблеми зайнятості та безробіття в сільській місцевості. Виявлено причини та наслідки зниження зайнятості і скорочення чисельності сільського населення. Проведено моделювання перспектив розвитку сільських територій. Намічено пріоритетні напрями вирішення зазначених проблем. Розкрито сутність та особливості створення родових помість в Україні. Визначено специфіку організації і функціонування екологічних поселень в Україні. Дана оцінка перспективності цього напрямку розвитку сільських територій.
Dėl kaimo teritorijų vystymo disproporcijų ir asimetrijų jaučiamas teisingo požiūrio į valdymątrūkumas, o tai daro įtaką sistemos pagrindų degradacijai, demografinėms problemoms ir ekonominam pobūdžiui. Tai kartu su kultūros istorininėmis prielaidomis restauruoti ir darniai vystyti kaimo gyvenvietes nulėmė tyrimo temos pasirinkimą. Tyrimo tikslas yra ieškoti ir pagrįsti kaimo teritorijų atgaivinimo kryptis ir mechanizmus, siekinat jų tvaraus vystymosi ir pasitikėjimo savo pramoninėmis, socialinėmis-ekonominės ir ekologinėmis veiklomis. Teorinė tyrimo bazė yra formali ekonominių sistemų teorija, kuri atspindi sisteminio požiūrio taikymą, modeliuojant ekonominius objektus. Straipsnyje pateikiamas modernios žemės ūkio plėtros statuso vertinimas, regioninės ir nacionalinės kaimo plėtros Ukrainoje funkcijos bei nacionalinės agrarinės politikos šiuolaikinės tendencijos ir prioritetai. Pabrėžiamas dėmesys kaimo plėtros Ukrainoje demografinėms sudėtinėms dalims, taip pat atskleistos užimtumo ir nedarbo problemos kaimo vietovėse ir kaimo populiacijos dydžio ir pačio užimtumo mažėjimo pasekmės. Straipsnyje yra apibrėžta Ukrainos ekologinių gyvenviečių organizavimo ir veikimo specifika, taip pat yra įvertinta šios krypties kaimo teritorijų pėtros perspektyva.
Наличие диспропорций и асимметрий в развитии сельских территорий как следствие отсутствия системного подхода в управлении обусловили деградацию земель, проблемы демографического и экономического характера, а также культурно исторические предпосылки для восстановления и гармоничного развития села. Целью исследования является поиск и обоснование направлений и механизмов возрождения сельских территорий на основе их устойчивого развития, самообеспеченности производственной, общественно-экономической и экологической деятельности. Исследование охватывает период с 1990 по 2014 гг.; оценка результатов экономической деятельности основывается на статистических данных. Теоретическая основа исследования – формальная теория экономических систем, которая отражает применение системного подхода к моделированию экономических объектов. Теоретическая и методологическая база представлена в работах отечественных и зарубежных ученых в сфере сельского развития и теории региональной экономики, законах, государственных решениях и постановлениях, нормативных документах промышленности (был проведен анализ современных подходов, методов и технологий управления территориями, произведена оценка их эффективности); системном анализе и общей теории систем (разработана концепция моделирования процессов регионального развития); экономически-математическом моделировании и экономической динамике (исследованы условия эффективного и жизнеспособного развития села используя модели экономической динамики, которые зависят от факторов производства, предложена модель оптимизации процессов развития села). Данная оценка современного состояния развития сельского хозяйства. Указанные особенности регионального и национального сельского развития в Украине. Выявлено динамику современных тенденций и приоритеты общегосударственной аграрной политики в этом направлении. Акцентировано внимание на демографической составляющей сельского развития в Украине. Дана оценка демографической ситуации и ее последствиям. Раскрыты проблемы занятости и безработицы в сельской местности. Выявлены причины и последствия снижения занятости и сокращения численности сельского населения. Проведено моделирование перспектив развития сельских территорий. Намечено приоритетные направления решения указанных проблем. Раскрыта сущность и особенности создания родовых поместий в Украине. Определена специфику организации и функционирования экологических поселений в Украине. Дана оценка перспективности этого направления развития сельских территорий.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2686
ISSN: 1822–6760
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MTSRBID_2014_36_946-958.pdf374,46 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University