DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3191

Название: Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки
Другие названия: The peculiarities of morphology and histochemistry of chest cerebrospinal junction of domestic hen
Авторы: Горальський, Л. П.
Goralskyі, L.
Сокульський, І. М.
Sokulskyі, I.
Колеснік, Н. Л.
Kolesnуk, N.
Демус, Н. В.
Demus, N.
Веремчук, Я. Ю.
Veremchuk, Ya.
Ключевые слова: морфологічні дослідження
morphological research
морфологія
morphology
домашня курка
domestic hen
нервова система
nervous system
спинномозкові вузли
spinal nodes
нервова клітина
nerve cell
ядро
nucleus
ядерце
nucleolus
хроматофільна речовина
nissl body
ядерно-цитоплазматичне відношення
nuclear-cytoplasmic ratio
Issue Date: 2015
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки / Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік [та ін.] // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 13–18.
Аннотация: У роботі за допомогою морфологічних та морфометричних методик викладено особливості гістологічної будови та морфометричні показники грудних спинномозкових вузлів домашньої курки. Встановлено, що спинномозкові вузли домашньої курки округлої форми, ззовні вкриті добре вираженою сполучнотканинною стромою, від якої усередину паренхіми органа відходять численні перегородки. Товщина сполучнотканинної оболонки становить 15,2 ± 0,84 мкм. Середня кількість мантійних гліоцитів навколо одного нейрону у спинномозковому вузлі курки домашньої рівна 17,66 ± 1,53 од., а клітин нейроглії на одиницю площі відповідно 1745,11 ± 75,3 од. В результаті проведених досліджень встановлено, що гісто- та цитоструктура спинномозкових вузлів характеризується вираженою диференціацією нервових клітин, які мають різну форму та розміри і відповідно різне ядерно-цитоплазматичне відношення залежно від морфофункціонального стану нервових клітин. Встановлено вміст локалізації та розподіл нуклеїнових кислот у гістоструктурі спинного мозку на тканинному та клітинному рівнях.
Описание: The work presents the peculiarities of histological structure and morphometric indicators of chest cerebrospinal junction of domestic hen using morphologic and morphometric methodic. It is determined that the shape of cerebrospinal junction of domestic hen is of round shape, covered by the connecting tissue stroma outside, from which inside the parenchyma of an organ goes numerous partitions. The thickness of connecting tissue membrane is 15.2±0.84 microns. The average number of manty gliacyte around the one neuron in domestic hen is 17.66±1.53 un., and the cell of neuroglia for the unity of square is 1745.11±75,3 un. The results of the researches determines that the histologic and cytology structure of chest cerebrospinal junction is characterized by the marked differentiation of nerve cells which have different shape and size and different nucleus cytoplasm relation as well, depending on the morphofunctional state of nerve cells. It is determined the content of localization and distribution of nuclein acids in histologic structure of spine brain on the tissue and cell level.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3191
ISSN: 2413-5550
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NV_LNUVM_ta_BT_2015_17_3(63)_13-18.pdf806,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University