DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3243

Название: Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України
Другие названия: The formation of soya harvest depending on the technological elements of the growing in the conditions of Right-Bank Steppe of Ukraine
Авторы: Молдован, В. Г.
Moldovan, V.
Молдован, Ж. А.
Moldovan, Z.
Собчук, С. І.
Sobchuk, S.
Ключевые слова: соя
soya
обробіток ґрунту
soil cultivation
удобрення
fertilization
обробка насіння
seed processing
індивідуальна продуктивність
individual productivity
урожайність
crop capacity
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Молдован В. Г. Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован, С. І. Собчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 279–285.
Аннотация: Узагальнюючи результати досліджень, встановлено, що кращі умови зволоження на час сівби складаються за проведення оранки як основного обробітку ґрунту. Більший запас вологи на обох обробітках ґрунту накопичується на неудобрених варіантах, тоді як збільшення норми внесення добрив призводить до його зменшення. Доведено позитивний вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння ризобофітом на формування показників індивідуальної продуктивності рослин сої та, навпаки, їх зменшення за умови заміни оранки як основного обробітку ґрунту, поверхневим обробітком. Однак, максимального зростання вони досягли за внесення N45P45K45 та передпосівної обробки насіння ризобофітом. Аналізуючи показники урожайності насіння сої встановлено, що з досліджуваних чинників (основний обробіток ґрунту, удобрення) найбільший вплив на формування врожайності насіння сої має удобрення у поєднанні з передпосівною обробкою насіння, на другому місці – спосіб основного обробітку ґрунту. Максимальну врожайність сої (2,98 т/га, що на 1,5 т/га більше порівняно до контролю) в умовах Правобережного Лісостепу одержано на фоні оранки при внесенні N45P45K45 та за умови передпосівної обробки насіння ризобофітом.
Описание: Summarizing the results of the research it was established that better conditions of damping for period of sowing appear for the plowing as the main soil cultivation. The bigger stock of moisture of the both soil cultivation accrues on the hon-fertilized variants, whereas the increasing of the norms of fertilizer leads to its reduction. It is approved the positive influence of mineral nutrition and before-sowing seed processing with ryzobofit for the formation of the indicators of the individual productivity of soya plants and conversely their reduction for the formation of plowing changing as the main soil cultivation with the surface soil. However, they achieved the maximum increasing for the making N45P45K45 and the before-sowing seed processing with ryzobofit. Analyzing the indicators of soya seed crop capacity it is established that among the еxperienced indicators (the main soil cultivation, fertilization) the biggest influence for the formation of soya seed harvest has the fertilization with the combining with before-sowing seed processing and on the second place is the way of the main soil cultivation. The maximum soya harvest (2,98 t/ha that is 1,5 t/ha more comparing with the control) in the conditions of Right- Bank Steppe was received on the background of plowing when making N45P45K45 and in the condition of before-sowing processing of seed with ryzobofit.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3243
Appears in Collections:2015, № 2 (50), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2015_2_1_279-285.pdf289,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU