DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3625

Название: Багатофункціональний розвиток сільських територій
Другие названия: Многофункциональное развитие сельских территорий
Multifunctional rural development
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: сільські території
сельские территории
rural territories
системні зрушення
системные сдвиги
system shifts
багатофункціональність
многофункциональность
multifunctionality
сільський розвиток
сельское развитие
rural development
органічне виробництво
органическое производство
organic production
екологізація
экологизация
ecologization
Issue Date: 2013
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Багатофункціональний розвиток сільських територій / М. Ф. Плотнікова // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10 (48). – С. 86–92.
Аннотация: Метою дослідження є обґрунтування сутності та організаційно-господарських умов розвитку сільських територій. Методика дослідження. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання, методологія системного аналізі, інжинірингова парадигма. У роботі використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема логічний та аналізу і синтезу – для розробки концептуальної моделі формування ключових засад сільського розвитку; вивчення структури його управляння та моніторингу, обґрунтування принципів функціонування; логічний та історичний – для систематизації даних з процесів економічних змін національного господарства, що дозволило визначити специфічні тенденції розвитку сільських територій України та запропонувати підходи до їх оптимізації. Вирішення поставленого завдання здійснювалося на основі аналізу теоретико-методологічних засад розвитку вітчизняної та міжнародної соціально-політичної, організаційно-економічної та історико-культурної систем, багатоаспектного вивчення масових явищ функціонування та розвитку сільських територій в Україні та світі, застосування широкого спектру загальнотеоретичних методів пізнання (монографічного, графічного, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, абстрагування, конкретизації, формалізації, спостереження, експерименту і т.п.); прикладних способів аналізу (системного аналізу, економіко-статистичного, нормативного, статистичного, балансового, розрахунково-конструктивного, абстрактно-логічного, експериментального і т.п.). Результати. Досліджено пріоритети очікування жителів сільських поселень. Визначено рівень соціально-економічної привабливості сільського способу життя. Проведено оцінку перспектив органічного розвитку та відродження сільських територій на основі багатофункціонального підходу. Запропоновано Проект «Родова садиба», який сприятиме оптимізації управління сільськими територіями на основі активізації діяльності сільської громади, врегулюванню земельних відносин шляхом підвищення відповідальності власників та користувачів, посиленню соціальної захищеності селян, підвищення рівня їх добробуту. Обґрунтовано методику визначення потенційної продуктивності сільських територій на основі виміру валового продукту та забезпечення якості життя поселенців. Наукова новизна. Визначено цілі та складові механізму реалізації цілей розвитку сільських територій, обґрунтовано засади розподілу повноважень щодо управління сільськими територіями. Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розробки програми соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів. Вони сприятимуть багатофункціональному підходу в управлінні, системному вирішенню проблем сільських територій, виявленню виявленню резервів їх подальшого розвитку.
Описание: The purpose of the research is to justify the nature and organizational and economic conditions of rural development. Methodology of research. The methodological basis of research is the dialectical method of cognition, methodology of systems analysis, інжинірингова engineering paradigm. The modern special and general scientific research methods have been used in the article. Among them are: logical method and analysis and synthesis – for the development of conceptual model of the basic components of rural development, the study of the structure of its management and monitoring, justification principles of functioning; logical and historical methods - to systematize data on the processes of economic change of the national economy, which allowed to identify specific tendencies of the rural territories development in Ukraine and propose approaches to their optimization. Solution of the problem was carried out by analyzing the theoretical and methodological foundations of the development of national and international social and political, organizational and economical, historical and cultural systems, multidimensional study of mass phenomena of functioning and development of rural areas in Ukraine and abroad, the use of a wide range of general theoretical methods of cognition (monograph, graphic, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, abstraction, concretization, formalization, observation, experiment, etc.), applied methods of analysis (system analysis, economical and statistical, regulatory, statistical, balance analysis, settlement and constructive, abstract and logical, experimental, etc.). Findings. Priorities of expectations of residents of rural settlements have been investigated. It has been determined the level of social and economic attractiveness of rural life. An assessment of the prospects for organic growth and revival of rural territories based on multifunction approach has been conducted. It has been proposed a project “The generic farmstead” which will optimize the management of rural areas based on the revitalization of rural communities, regulation of land relations by increasing the liability of owners and users, enhancing of social protection of farmers, improving their welfare. It has been substantiated methods of determination potential productivity of rural territories based on the measurement of gross domestic product and quality assurance of settlers’ life. Originality. Purposes and components of the mechanism of realization of aims of rural development have been defined; principles of division of powers regarding the management of rural areas have been substantiated. Practical value. Obtained findings can be used to develop the program of social and economic development of rural settlements. The results will contribute to the multifunctional approach in management, system solving the problems of rural areas, identifying reserves for their further development.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3625
ISSN: 2309-1533
2310-4864
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Innovatsiina_ekonomika_2013_10_48_86-92.pdf115,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University