DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3809

Название: Соціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки
Другие названия: Социальная составляющая интеграционного процесса в аграрном секторе экономики
Social compound of integration processes in agrarian sector of economy
Авторы: Данкевич, Є. М.
Данкевич, Е. М.
Dankevych, Ye.
Ключевые слова: інтеграція
интеграция
integration
соціальна сфера
социальная сфера
social field
ринкова економіка
рыночная экономика
market economy
готова продукція
готовая продукция
finished products
Дата публикации: 2015
Издатель: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Данкевич Є. М. Соціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки / Є. М. Данкевич // Вісн. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Екон. науки. – 2015. – № 1. – С. 9–15.
Аннотация: Предметом дослідження є соціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки. Метою дослідження є аналіз соціальної спрямованості діяльності інтегрованих формувань та розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку зайнятості в аграрному секторі економіки. Методологічною і теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної теорії, а також надбання аграрної науки з проблем соціального розвитку сільських територій. У ході дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний – при формулюванні висновків; аналізу і синтезу – при вивченні показників соціальної ефективності діяльності інтегрованих структур; монографічний – при дослідженні прогресивного досвіду діяльності інтегрованих формувань. У статті висвітлено пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку інтегрованих структур, які формують єдиний технологічний ланцюг з виробництва сировини та реалізації готової продукції, сприяючи при цьому розвитку сільських територій. Встановлено, що відновлення зайнятості у сільській місцевості можливе за рахунок розвитку міжгалузевої інтеграції, яка передбачає побудову замкнутого циклу виробництва продукції за рахунок впровадження інновацій та розбудови інфраструктури сільських територій. При цьому, у сучасних умовах господарювання, запровадження у виробництво інноваційних проектів із вкладанням інвестиційних коштів вимагає наявності кваліфікованих спеціалістів і працівників, розвитку соціально-побутових умов. Подальша модернізація виробництва, за рахунок залучення сучасної високопродуктивної техніки, неможлива без обізнаних і досвідчених кадрів. Обґрунтовано, що стратегічний розвиток аграрного сектору економіки, на основі інтегрування виробничих процесів, у довгостроковій перспективі буде основним чинником, який визначатиме добробут та відродження соціальної сфери сільських територій. Від їх розвитку залежатиме забезпечення сільського та міського населення продовольством, матеріальними благами, промисловими товарами й різносторонніми послугами, що відповідають потребам та інтересам людини. Висновки та пропозиції, що містяться у статті, мають практичне значення та можуть бути використані для розробки й обґрунтування державних стратегій розвитку соціальної сфери сільських територій.
Описание: В статье освещены предложения относительно перспектив дальнейшего развития интегрированных структур, которые формируют единую технологическую цепь по производству сырья и реализации готовой продукции, способствуя при этом развитию сельских территорий. Обосновано, что стратегическое развитие аграрного сектора экономики, на основе интегрирования производственных процессов, в долгосрочной перспективе будет основным фактором, который будет определять благосостояние и возрождение социальной сферы сельских территорий. От их развития зависит обеспечение сельского и городского населения продовольствием, материальными благами, промышленными товарами и разносторонними услугами, соответствующими потребностям и интересам человека. Выводы и предложения, содержащиеся в статье, имеют практическое значение и могут быть использованы для разработки и обоснования государственных стратегий развития социальной сферы сельских территорий. Subject of research is a social compound of processes in agrarian sector of economy. The purpose of research is an analysis of social direction of activity of integration formations and development scientifically justified recommendations regarding to development of employment in agrarian sector of economy. A methodological and theoretical basis for research is a dialectical method of cognition and systemic approach to studying basic provisions of economic theory, and accumulated knowledge of agrarian science with problems of social development of rural territories. The study used the following methods: abstract logical – the formulation of conclusions; analysis and synthesis – the study of social indicators of the effectiveness of the integrated structures; monographic – the study of good practices of integrated units. The article provides suggestions for future development of integrated structures that form one process for the production of raw materials and finished products, thus contributing to rural development. Established that recovery of employment in rural areas is possible due to the development of inter-sectoral integration, which involves the construction of closed loop production through innovation and infrastructure development of rural areas. Thus, the production of competitive products, requires skilled professionals and workers of social conditions. Further modernization of production by using modern high technology, is impossible without a qualified and experienced staff. Proved that the strategic development of the agricultural sector, based on the integration of production processes in the long run will be the main factor that will determine the well-being and social revival of rural areas. Their development will depend provision of rural and urban population with food, material goods, industrial goods and scalene services that meet the needs and interests of the individual. Conclusions and proposals contained in the article are of practical value and can be used to develop and justify public policies social development of rural areas.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3809
ISSN: 2312-3427
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ZNPHNAU_2015_1_9-15.pdf294,66 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ