DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра акушерства і хірургії >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3813

Название: Морфо-функціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів
Другие названия: Morphological and functional state and correction of penetration of placenta barrier in cows
Авторы: Афанасієва, Л. П.
Afanasieva, L.
Ключевые слова: плацента
placenta
фетальна і материнська частина плаценти
fetal and maternal part of placenta
плацентарний бар’єр
placental barrier
ворсина
villus
проникність
penetration
кров
blood
внутрішнє середовище матки
internal area of alvus
Дата публикации: 2009
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Афанасієва Л. П. Морфо-функціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. : спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» / Л. П. Афанасієва. – Львів, 2009. – 21 с.
Аннотация: Дисертація присвячена проблемі вивчення морфо-функціонального стану плацентарного бар’єру і його проникністі для кадмію і свинцю досліджено у клінічно здорових різного терміну тільності корів та вплив згодовування коровам у запуску суміші сапоніту і сірки та введення “Фетоплацентату” на цитологічний і біохімічний склад крові, неспецифічну резистентність організму та проникність плацентарного бар’єру для кадмію і свинцю у клінічно здорових корів, вирощених в третій зоні радіаційного забруднення (зона РАЗ) та в умовно чистій відносно РАЗ зоні. Основною морфологічною структурною одиницею плацентарного бар’єру з боку плода є центральні стовбурні і периферичні ворсинки. Міжплацентарні ділянки хоріону мають розвинене кровоносне і лімфатичне русло: у місцях відгалуження капілярів венули утворюють ампулоподібні розширення, прекапіляри і капіляри відгалужуються під прямим кутом, між артеріями і венами існують анастомози. Лімфатична система представлена різного калібру судинами і щілинами. Кадмій і свинець, проникаючи через плацентарний бар’єр, накопичуються в карункулі, котиледоні і печінці плода, амніотичній та алантоїсній рідинах і у вартоновій драглистій тканині пуповинного канатика. Результати досліджень свідчать, що в обох дослідних групах корів, порівняно з контрольною, накопичення кадмію і свинцю у досліджуваних субстратах знижується. На відміну від свинцю, проникність кадмію у корів із зони РАЗ була нижчою, ніж з умовно чистої. Відносно свинцю захисна функція плоду проявляється у більшому його накопиченні у плодовій частині плаценти, ніж у материнській з наступною абсорбцією та виділенням у високих концентраціях із корком слизу шийки матки. Згодовування коровам мінеральної суміші і введення “Фетоплацентату” протягом сухостійного періоду мало стимулюючий вплив на природну резистентність, сприяло корекції біохімічного і цитологічного складу крові.
Thesis is devoted to a morphological and functional state of placenta barrier and its penetration for cadmium and lead in clinically healthy cows of different terms of pregnancy and the influence after feeding cows of dry period with saponite and sulphur and injecting fetoplacentat for the cytological and biochemical blood composition, non-specific resistance of the organism and penetration of placental barrier for cadmium and lead clinically healthy cows, grown in the third zone of radioactive pollution (zone of RAP) and in cows from conditionally clean area comparing with zone of RAP. The main structural morphologic units of placental barrier, from the foetus side, are central hooker and peripheral villi. Inter-placenta areas of chorion have developed lymphatic and blood channels: in the places of branching of venule capillary there appear ampoule like widening, pre-capillary and capillary branch at right angle, anastomosis appear between arteries and veins. The lymphatic system is represented by vessels and cracks of a different caliber. Microelements cadmium and lead, penetrating through the placenta barrier and accumulate in caruncles, cotyledon and in the liver of the foetus, amniotic and allantoic liquids and in Varton’s jelly tissue of umbilical cord. The results of examinations show, that in both examined groups of cows, in comparison with control group, accumulation of cadmium and lead is decreasing. As distinct from lead, cadmium penetration in cows from zone of RAP was lower, than in the conditionally clean area. Concerning lead, guard function of the foetus is indicated by bigger accumulation of toxicant in foetus part of placenta, than in maternal with further separation in high concentrations of vesical cervix. Feeding with mineral composition and injection of fetoplacentat during the dry period showed its stimulating influence on natural resistance and contributes into correction of biochemical and cytological blood composition.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3813
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Avtoreferat_Afanasieva_L_2009.pdf279,96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ