DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3853

Название: Агроекологічне обґрунтування технології виробництва льону-довгунця в Поліссі України
Другие названия: Agroecological basis for fiber-flax production in Ukrainian Polissya
Авторы: Дідора, В. Г.
Didora, V.
Ключевые слова: льон-довгунець
fiber flax
обробіток ґрунту
soil tillage
добрива
fertilizers
технологія
technology
урожайність
yield
ресурсозбереження
resource saving
фотосинтез
photosynthesis
ауксанографія
auxanograph
екологія
ecology
нещільнокущові злакові трави
ryhlokustovye grasses
радіоактивне забруднення
radiocontamination
питома активність 137Cs
specific 137Cs radioactivity
Issue Date: 2009
Издатель: Вінницький державний аграрний університет; Інститут кормів Української академії аграрних наук
Библиографическое описание: Дідора В. Г. Агроекологічне обґрунтування технології виробництва льону-довгунця в Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / В. Г. Дідора. – Житомир, 2009. – 41 с.
Аннотация: Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню продукційного процесу льону-довгунця, вивченню, розробці та впровадженню способів основного і передпосівного обробітку автоморфних та гідроморфних ґрунтів, використання мінеральних добрив. Вивчено вплив довготривалого безполицевого основного і комбінованого передпосівного обробітку ірунту, строків і доз внесення мінеральних добрив на водно-фізичні властивості ґрунту, родючість, забур'яненість посівів, добову періодичність росту, фотосинтетичний потенціал і вуглеводний обмін льону-довгунця. За результатами досліджень рекомендовано виробництву рихлення підорного шару меліорованих ґрунтів на глибину 30-40 см, поверхневий обробіток автоморфних ґрунтів з внесенням добрив у дозі N15P45K60 восени з заробкою їх на глибину 0-12 см. Доведено, що вилежування трести на льонищі з підсіяних під льон злакових трав зменшує вміст радіоцезію в продукції на 28-50%.
The dissertation is devoted to the theoretical substantiation of fiber flax production process, the study, development and introduction of the methods of primary and presowing cultivation of automorphic and hydromorphic soils, the mineral fertilizer application system. The effect of long-term non-moldboard primary and combined presowing soil cultivation, times and doses of the mineral fertilizer application on water-physical properties of soils, fertility crop infestation, daily growth periodicity, photosynthetic potential and carbohydrate metabolism of fiber-flaxes studied. According to the results of investigations it is recommended to production subsurface loosening of reclaimed soils 30-40 cm deep, surface automorphic soil tillage with the application of fertilizers in dose N15P45K60 in the autumn into the 0-12 cm soil layer. The author proves that combined seeding of fiber flax and grasses ensured statistically reliable flax fiber production gains and improved its quality.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3853
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
avtoreferat_2009_41.pdf885,88 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University