DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3892

Название: Методика наукових досліджень в агрономії
Другие названия: Research techniques in agronomy
Авторы: Дідора, В. Г.
Didora, V.
Смаглій, О. Ф.
Smaglij, О.
Ермантраут, Е. Р.
Еrmantraut, E.
Гудзь, В. П.
Gudz, V.
Мойсеєнко, В. В.
Moyseenko, V.
Манько, Ю. П.
Man’ко, Yu.
Трофименко, П. І.
Trofymenko, P.
Саюк, О. А.
Sayuk, О.
Деребон, І. Ю.
Derebon, I.
Храпійчук, П. П.
Khrapiychuk, P.
Ключевые слова: буряки цукрові
sugar beets
картопля
potatoes
льон-довгунець
flax
статистичний аналіз результатів досліджень
statistical analysis of research results
Issue Date: 2013
Издатель: Центр учбової літератури
Библиографическое описание: Методика наукових досліджень в агрономії : навч. посіб. / В. Г. Дідора, О. Ф. Смаглій, Е. Р. Ермантраут [та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 264 с.
Аннотация: Викладені сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми, що застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту. У навчальному посібнику вперше наведені особливості досліджень основних сільськогосподарських культур: зернових та зернобобових, буряків цукрових, картоплі, льону-довгунця, сумісних посівів та подана енергетична оцінка технології вирощування сільськогосподарських культур. В додатках наведений допоміжний матеріал стосовно розрахунків ведення польових досліджень. Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Методика наукових досліджень в рослинництві». Розрахований на студентів вищих аграрних закладів освіти III - IV рівнів акредитації за напрямами: 6.090101 «Агрономія»; 6.090105 «Захист рослин»; 7.130104 спеціаліст «Захист рослин»; ОКР 7.130102 спеціальності «Агрономія»; ОКР 8.130102 магістр з «Агрономії» та аспірантів.
The modern methods of general and special methods of research in agronomy, theoretical foundations of experimental design and basic methods of statistical analysis using Applied computer program used for the evaluation and interpretation results of the field, vegetation and laboratory experiments inherent agronomic experiment. In the book are the first features studies of major crops: cereals and legumes, sugar beet, potatoes, flax compatible crops and given power-rating technology of growing crops. In the appendix collateral for settlements of doing field research. Textbook responsible course program "Research techniques to plant." Designed for students in higher agricultural education institutions III - IV accreditation following areas: 6.090101 "Agriculture"; 6.090105 "Plant protection"; 7.130104 specialist "plant protection"; Bachelor 7.130102 specialty "Agriculture"; Bachelor's degree from 8.130102 "Agronomics" and graduate students.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3892
ISBN: 978-617-673-195-5
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MNDA_2013_73-86.pdf383,74 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University