DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4095

Название: Обґрунтування параметрів сошників зернових сівалок
Другие названия: Explaining the characteristics of coulters in seeding machines
Обоснование параметров сошников зерновых сеялок
Авторы: Заєць, М. Л.
Zayets, M.
Заец, М. Л.
Ключевые слова: процес розподілу
process of seed distribution
процесс распределения
розкидний спосіб
spreading method
разбросной способ
насіння культур
seed crops
семена культур
сошник
coulter
комбінований розподільник
combined distributor
комбинированный распределитель
рівномірність розподілу
distribution equitability
равномерность распределения
коефіцієнт варіації
coefficient of variation
коэффициент вариации
технологічні параметри
technological characteristics
технологические параметры
Issue Date: 2009
Издатель: Вінницький державний аграрний університет
Библиографическое описание: Заєць М. Л. Обґрунтування параметрів сошників зернових сівалок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / М. Л. Заєць. – Вінниця, 2009. – 18 с.
Аннотация: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню технологічного процесу сівби зернових культур із застосуванням сошника для підгрунтово-розкидної сівби. У роботі проведено аналіз існуючих способів та засобів сівби зернових колосових культур, визначено недоліки та шляхи їх усунення. Проаналізовано процес руху насіння в насіннєпроводі і по розподільниках пасивної дії, досліджено процес розподілу насіння з використанням комбінованих розподільників з криволінійною твірною, визначено швидкість сходження насіння з розподільника, від якої буде залежати дальність польоту, а також рівномірність розподілу насіння по поверхні поля. Розроблено і досліджено розподільник сошника для підгрунтово-розкидної сівби та проведено обґрунтування і визначення його конструктивно-технологічних параметрів. Викладено програму і методику експериментальних досліджень, наведено конструкції та принцип роботи лабораторних установок. Експериментально обґрунтовано вплив параметрів комбінованого розподільника на дальність і рівномірність розподілу насіння зернових культур, визначено швидкість руху насіння по поверхні розподільника в залежності від діаметра твірного кола, і, як наслідок, дальність польоту насінини, коефіцієнт варіації відстані між насінинами, який характеризує рівномірність розподілу. Отримано рівняння регресії, що дозволить оцінювати вплив окремих факторів на рівномірність розподілу насіння по поверхні поля. Розрахунок економічного ефекту від використання сівалки обладнаної удосконаленими сошниками для підгрунтово-розкидної сівби підтверджує доцільність їх впровадження у виробництво.
The paper is devoted to researching the technological process of seeding the grain crops using the coulter for undersoil spreading seeding. The paper provides the analysis for the existed means for seeding wheat crops, defines problems and ways of solving them. The process of seeds movement in the seed drill tube and in the continuous passive distributors have been analyzed. The process of seed distribution with the usage of combined distributors with curvilinear element has been studied. The speed of seed outgoing from the distributor which influences on the range of throw and seed equitability at the field surface have been determined. The coulter distributor for undersoil spreading seeding has been developed and studied. The paper gives substantiation and definition of its structural and technological characteristics. The program and methodology of experimental research is outlined and the constructions and working principles are given. The influence of combined distributor characteristics on the range and equitability of grain crops seeds distribution has been experimentally substantiated. The speed of seed at the distributor’s surface depending on the diameter of the element circle has been defined. And as the result, the seed’s range of throw and the coefficient of distance variation between seeds, which characterize the distribution equitability have been defined. Regression equation, which will allow to estimate the influence of certain factors on the distribution equitability at the field surface has been derived. Calculation of economic effect from the usage of seeding machine equipped with improved coulters for undersoil spreading seeding justify the expediency of its manufacturing application.
Диссертационная работа посвящена исследованию технологического процесса посева зерновых колосовых культур с использованием сошника для подпочвенно-разбросного посева. В диссертационной работе произведено обозрение литературы и патентной информации по теме исследований, проанализированы существующие способы и средства посева зерновых колосовых культур, определены недостатки и пути их устранения. Проанализирован процесс движения семян в семяпроводе и по поверхности распределителей пассивного действия, исследовано процесс распределения семян с использованием комбинированных распределителей, от которых будет зависеть дальность полёту, а также, равномерность распределения семян по поверхности поля. Разработано и исследовано модель распределителя сошника для подпочвенно-разбросного посева, а также проведено обоснование и определения конструктивно-технологических параметров. Изложена программа и методика экспериментальных исследований, приведены конструкции и принцип действия лабораторных установок. Программой иследования было предусмотрено выполнить следующие экспериментальные исследования: скорости движения семя по криволинейной поверхности распределителя сошника, рациональных параметров наклонного участка распределителя, равномерности распределения семян по ширине захвата сошника от основных параметров распределителя и обоснование его рациональных параметров с использованием методики многофакторного эксперимента. Разработана методика проведения многофакторного эксперимента по определению влияния разных факторов на скорость движения семян по криволинейной поверхности распределителя сошника. Получены основные показатели процесса посева семян, произведён анализ результатов исследования равномерности распределения семян по поверхности поля от параметров распределителя. Экспериментально обосновано влияние параметров комбинированного распределителя на дальность и равномерность распределения семян зерновых культур. Определено скорость схождения семян с поверхности распределителя в зависимости от диаметра образующего круга и в последствии дальность полёта семени, коэффициента вариации расстояния между семенами, который характеризует равномерность распределения. Получено уравнения регрессии, которые позволяют оценивать влияние отдельных факторов на равномерность распределения семян по поверхности поля. Произведён анализ эффективности использования сошников для подпочвенно-разбросного посева зерновых колосовых культур в сельскохозяйственном производстве, предложена компонировочная схема данного сошника с комбинированным распределителем семян. Расчёт экономического эффекта от использования сеялки оборудованной усовершенствованными сошниками для подпочвенно-разбросного посева подтверждает целесообразность его производственного использования.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4095
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoref_Zayets_2009_1-18.pdf524,67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU