DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4216

Название: Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопії (метод Довгія)
Другие названия: Способ проведения гельминтововолярвоскопии (метод Довгия)
Venue of Sposіb gelmіnto ovo lyarvoskopії (Dovgіya methods)
Авторы: Довгій, Ю. Ю.
Довгий, Ю .Ю.
Dovhii, Yu.
Ваховський, І. Л.
Ваховский, И. Л.
Vakhovskyi, I.
Дідківський, О. Ф.
Дидковский, О. Ф.
Didkivskyi, O.
Журавльова, О. В.
Журавлева, Е. В.
Zhuravlova, O.
Журавльов, В. Д.
Журавлев, В. Д.
Zhuravlov, V.
Ключевые слова: гельмінтооволярвоскопія
гельминтооволярвоскопия
helminthsovolyarvoskopiya
послідовні промивання
последовательные промывки
successive washing
мертві личинки
мертвые личинки
dead larvae
яйця гельмінтів
яйца гельминтов
helminth eggs
кількісна реєстрація
количественная регистрация
quantitative registration
Issue Date: 15-Aug-2003
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Декларац. пат. 58689 Україна, МПК А61В10/00. Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопії (метод Довгія) / Довгій Ю. Ю., Ваховський І. Л., Дідківський О. Ф., Журавльова О. В., Журавльов В. Д. ; заявник і патентовласник Наук. центр з вивчення особливо небезпечних хвороб тварин Держ. агроекол. ун-ту. − № 2002075511 ; заявл. 04.07.2002 ; дата публікації 15.08.2003, Бюл. № 8.
Аннотация: Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопом (метод Довгія), який складається з проведення послідовних промивань, наступної кількісної реєстрації яєць мертвих личинок гельмінтів під мікроскопом в пристрої, кінцевому розрахунку індексу швазованості, який відрізняється тим, що як пристрій застосовують "Камеру Довгія" (пластинку з прозорого незабарвленого полімеру - органічного скла, плівку до проектора або іншу аналогічну, на яку за допомогою леза нанесена сітка габаритом 40 мм х 15 мм з 600 чарунок розміром 1мм х 1мм кожна, кожна чарунка сітки має обмежувачі руху рідини з яйцями гельмінтів у вигляді бортиків, створених лезом під час нанесення рисок, канадський бальзам нанесено поза межами поля сітки по її контуру при наклеюванні полімерної пластинки на предметне скло), проводять під мікроскопом при восьмикратному збільшенні об'єктиву кількісну реєстрацію кількості яєць і мертвих личинок гельмінтів в усіх 600 ячейках сітки камери, а по закінченні ведуть розрахунок за допомогою математичної формули для підрахунку яєць гельмінтів в 1 г фекалій І, = nVi mV2, де І, - індекс інвазованості (од/г), n - кількість яєць у 600 квадратах поля сітки (од), Vi - об'єм осаду, який залишився після промивання 0,1г фекалій (мл), m - маса фекалій, взятих для дослідження (г), V2 - об'єм осаду, нанесеного на сітку камери Довгія (мл).
Способ проведения гельминтооволярвоскопом (метод Довгия), который состоит из проведения последовательных промываний, следующей количественной регистрации яиц мертвых личинок гельминтов под микроскопом в устройстве, окончательном расчете индекса швазованости, который отличается тем, что в качестве устройства применяют "Камера Довгия" (пластинку из прозрачного неокрашенного полимера - органического стекла, пленку к проектору или другую аналогичную, на которую с помощью лезвия нанесена сетка габаритом 40 мм х 15 мм с 600 ячеек размером 1мм х 1мм каждая, каждая ячейка сетки имеет ограничители движения жидкости с яйцами гельминтов в виде бортиков, созданных лезвием под время нанесения рисков, канадский бальзам нанесен вне поля сетки по ее контуру при наклеивании полимерной пластинки на предметное стекло), проводят под микроскопом при восьмикратном увеличении объектива количественную регистрацию количества яиц и мертвых личинок гельминтов во всех 600 ячейках сетки камеры, а по окончании ведут расчет с помощью математической формулы для подсчета яиц гельминтов в 1 г фекалий И, = nVi mV2, где И - индекс инвазованости (ед / г), n - количество яиц в 600 квадратах поля сетки (от), Vi - объем осадка, который остался после промывки 0,1 фекалий (мл), m - масса фекалий, взятых для исследования (г), V2 - объем осадка, нанесенного на сетку камеры Довгия (мл).
Method of helmintoovolyarvoskopom (method Dovhiya), which consists of successive washings, the following quantitative registration eggs, dead larvae of worms under a microscope device, the final calculation of the index shvazovanosti, characterized in that the device used "camera Dovhiya" (plate of transparent uncolored polymer - organic glass, film to a projector or other similar, which by means of the blade marked grid dimensions 40 mm x 15 mm with 600 cells measuring 1 mm x 1 mm each, each cell grid has constraints of the fluid from the eggs of worms as skirting designed blade under a drawing of lines, Canada balsam applied outside the field grid on its path when bonded polymer on a glass plate), performed under the microscope lens at eightfold increase the quantitative registration number of dead eggs and larvae of worms in each grid cell camera 600, and after are settled through a mathematical formula to calculate the helminth eggs in feces and 1 g, = nVi mV2, where I - invazovanosti index (U / g), n - the number of eggs in a field of 600 squares grid (units), Vi - volume sludge remaining after washing 0.1 g of faeces (ml), m - mass of feces taken for research (d), V2 - the amount of sediment deposited on the grid chamber Dovhiya (ml).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4216
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pat_V_58689_2003.pdf134,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU