DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра акушерства і хірургії >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4301

Название: Субклінічний хронічний ендометрит і ускладнення, що його супроводжують
Другие названия: Субклинический хронический эндометрит и осложнения, что его сопроводжают
Subclinical chronical endometritis and complications which follow it
Авторы: Калиновський, Г. М.
Калиновский, Г. М.
Kalinovskiy, G.
Карпюк, В. В.
Karpyuk, V.
Шнайдер, В. Л.
Shnaider, V.
Ключевые слова: корови-первістки
коровы-первотелки
first-delivered cows
неплідність
бесплодие
infertility
матка
uterus
маткові труби
маточные трубы
oviducts
яєчники
яичники
ovaries
Issue Date: 2013
Издатель: Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Калиновський Г. М. Субклінічний хронічний ендометрит і ускладнення, що його супроводжують / Г. М. Калиновський, В. В. Карпюк, В. Л. Шнайдер // Наук.-техн. бюл. / Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України. – 2013. – № 109, ч. 1. – С. 126–130.
Аннотация: При дослідженні внутрішніх статевих органів від 25 забитих корів, захворювання яких були причинами симптоматичної неплідності, клінічний діагноз, за якого вони були вибраковані, не завжди відповідав патологоанатомічним змінам, виявленим у матці, маткових трубах і яєчниках. Найбільші розбіжності були за станом маткових труб. Аналізуючи причини неплідності 24 корів- первісток, які отелилися протягом 2011-2012 років, установлено, що при отеленні стадія виведення плода у них перебігала важко і закінчувалась лише при наданні не завжди кваліфікованої сторонньої допомоги різного ступеня травмами родового шляху. Сервіс–період у них тривав від 90 до 300 днів. Ритмічний прояв статевого циклу і дворазове осіменіння корів під час охоти, стан яєчників, що відповідав стадії збудження статевого циклу, дають підставу стверджувати, що причиною тривалої неплідності був субклінічний хронічний ендометрит.
При исследовании внутренних половых органов от 25 забитых коров, заболевания которых были причинами симптоматической бесплодия, клинический диагноз, при котором они были выбракованных, не всегда отвечал патологоанатомическим изменениям, обнаруженным в матке, маточных трубах и яичниках. Наибольшие расхождения были по состоянию маточных труб. Анализируя причины бесплодия 24 кор- первенец, которые отелились в течение 2011-2012 годов, установлено, что при отеле стадия выведения плода у них протекала тяжело и заканчивалась только при предоставлении не всегда квалифицированной посторонней помощи разной степени травмами родового пути. Сервис-период у них продолжался от 90 до 300 дней. Ритмичный проявление полового цикла и двукратное осеменение коров во время охоты, состояние яичников, отвечал стадии возбуждения полового цикла, дают основание утверждать, что причиной длительной бесплодия был субклинический хронический эндометрит.
Under the study of 25 slaughtered cows’ internal genital organs, deseases of witch caused the symptomatical infertility, the clinically grounded diagnos did not always coincide with patological changes, which were detected in uterus, oviducts and ovaries. The most visible one were the differences in oviducts condition. The analysis of 24 first-delivered heifers infertility, witch calved during 2011–2012, indicates that the period of fetus breeding was hard and ended only with not always qualified outside assistance by different traumas of birth canals. Those service period lasted from 90 to 300 days. The rithmycal manifestation of sexual cycles and two-time insemination of cows during rut time, the ovaries conditions, witch matched to stage of sex cycle excitation, were reasonable to argue that cause of prolonged infertility of cows was subclinical chronical endometritis.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4301
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NTB_IT_NAAN _2013_126-130.pdf284,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU